INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«Физкультура - хрктле уеннар - зиен сынаш уеннары - ырлы-биюле уеннар Социаль шхес сеше Социальлштер - сюжетлы-рольле уеннар - гмлр ...»

Юнлешлр Белем бир лклре Эшчнлек трлре Бурычлар

Физик сеш Сламтлек - змассаж туплары белн уеннар - сламтлек сукмагы Идел буе халыкларыны хрктле уеннары аша балаларны сламтлеген саклау м ныгыту

Физкультура - хрктле уеннар - зиен сынаш уеннары - ырлы-биюле уеннар Социаль шхес сеше Социальлштер - сюжетлы-рольле уеннар

- гмлр

- видеофильмнар карау Туган як табигате, семлеклре, нлеклре белн танышу; сулыкларда сак булырга йрт; экологик культура, табигатьк алы караш трбиял

Хезмт - кизлек Иминлек - уен барышында куркынычсызлык кагыйдлрен т Танып- бел сйлм сеше Танып бел - экскурсиялр

- дфтрлрд эш

- предметларны санау,тсен, формасын, зурлыгын йт Нфис сз, халык авыз иаты, дби срлр, милли бйрмнр аша балаларны сйлм телен баету, уй-фикерлрен билгеле бер эзлеклелект иткер беллрен иреш

Матур дбият белн таныштыру - киятлр схнлштер

- шигырьлр уку

- мультфильмнар карау Аралашу - ситуатив кнеглр

- сюжетлы-рольле уеннар

- хикялр тз

- гмлр Нфис- нфасти сеш Иат - дфтрлрд эш

- рсем ясау, ябыштыру, вл Балаларны милли сынлы снгать турындагы белемнрен баету, татар м Идел буе халыкларыны декоратив-гамли снгать рнклре белн таныштыру, милли орнамент белн кием-салым, савыт-саба бизрг йрт; кренекле композиторларны, трле халыкларны ырлары, биюлре, музыкаль инструментлары белн танышу.

АЛАТМА ЯЗУЫ

«Татарстан Республикасы халыклары теллре турында» Татарстан Республикасы Законында м Татар-стан Республикасы длт теллрен м Татарстан Республикасында башка теллрне саклау, йрн м стер буенча Татарстан Республикасы длт программасында мктпкч милли белем бир чен киркле шартлар булдыру каралган.Бу — республикабызда эшлп кил торган милли балалар бакчалары чен кадрлар зерл, аларны белемен ктр м методик ярдм крст мсьллрен з эчен ала. 2010—2015 елларга мгариф системасын стер стратегиясенд д балалар бакчаларында балаларга туган телне йрт, сйлм стер юнлешен тормышка ашыру максаты куелган. Туган телд сйлшерг йрт гаилд башлана м мктпкч белем бир учреждениелренд двам ит. Мктпкч учреждениелр, мгариф системасыны беренче баскычы буларак, ннилрне туган телг йртд башлангыч роль уйный.

Тп максат балаларны ана теленд дрес м яхшы итеп сйлшерг йрт булса, тп зенчлеге — тел сис-темасыны фонетик, лексик, грамматик тзелеше дрлрен формалаштыру, бйлнешле сйлм стер, тел м сйлм кренешлрен алау, телне тоемлау слте булдыру.

«Туган телд сйлшбез» укыту-методик комплекты Россия Федерациясе Мгариф м фн министрлыгыны «Мктпкч мгарифне тп гомуми белем бир программасы структурасына карата федераль длт талплрен раслау м аларны гамлг керт турында» 2009 ел, 23 ноябрь, 655 нче боерыгы белн расланган Мктпкч мгарифне тп гомуми белем бир программасы структурасына карата федераль длт талплре нигезенд балалар бакчаларында балаларга туган телне йрт, сйлм стер, дби телд сйлш кнекмлре булдыру юнлешен тормышка ашыру максатын кзд тотып тзелгн. Ул тбндге бурычларны билгели:

- балаларны ана теленд дрес м яхшы итеп сйлшерг йрт;

- тел системасыны фонетик, лексик, грамматик тзелеше дрлрен формалаштыру;

- бйлнешле сйлм стер;

- тел м сйлм кренешлрен алау (тоемлау) слте булдыру.

Федераль длт талплренд билгелнгн 4 тп трбия юнлеше сешен («Физик сеш», «Социаль-шхси сеш», «Танып бел – сйлм сеше», «Нфис-нфасти сеш») нигезлнеп, комплекслы-тематик план тзелде. Ул зурлар тркеменд 36 проектны, мктпк зерлек тркеменд 31 проектны м шул проектлар буенча тзелгн зурлар тркеменд 98, мктпк зерлек тркеменд 100 эшчнлек конспектларын з эчен ала.

«Минем бакчам», «Мин яратам сине, Татарстан», «Саулык – зур байлык», «Исемен кр – исеме», «Кунак булса – тыйнак бул», «Иснме, мктп», «Кояш системасы», «Дуслык белн кчле без», «Китап кайдан кил».б. кп проектлар балалар м лкннр тормышын чагылдыра, ана телен камил белерг, аны нечклеклрен тшенерг ярдм ит, башка миллт халыклары белн дустан мнсбтт яшрг йрт, балаларда хлакый сыйфатлар формалаштыра.

Бу укыту-методик комплектында федераль длт талплренд крстелгн ч белем бир лксе карала:

- «Танып бел» белем бир лксе табигать, аны зенчлеклре, экологик бйлнешлр белн таныштыру; балаларны ел фасыллары турындагы белемнрен тирнйт, системалаштыру; ннилр белн экология бурычларын гамлг ашыруны, туган як, лкннр хезмте турында белемнрен тирнйтне максат итеп куя.

Шушы максатларны тормышка ашыруга ярдм ит торган зурлар тркеменд 31 эшчнлек, мктпк зерлек тркеменд 33 эшчнлек каралган. Балалар белн эшчнлек сяхт, кзт, триблр уздыру, трле уеннар формасында уздырыла;

- «Аралашу» белем бир лксе ннилрд туган телг мхббт трбиял, матур дбият срлре белн кызыксыну, авазларны дрес йт, бйлнешле сйлм культурасы булдыруга, сабыйларга кара-каршы сйлш бел (диалогик сйлм) кнекмлрен камиллштер, снгатьле сйлм чараларын злштерг булышлык ит бурычларын гамлг ашыра. Бу белем бир лксен туры килгн зурлар тркеменд 35 эшчнлек, мктпк зерлек тркеменд 36 эшчнлек ткъдим ител. Авазларны кабатлау, калын м нечк авазларны дифференциациясе р эшчнлекк леш итеп кертелде. Бу лкдге эшчнлек гм, стерелешле диалог (балалар сорау бир, сорауларга авап кайтара), схнлштер, стл театры карау, рсемнр карау, алар буенча хикя тз, уен-викториналар ткр, тасвирлау, з трибсеннн чыгып хикя тз, хикяне двам итеп сйл кебек эш формаларын кзд тота;

- «Матур дбият» белем бир лксе кешелрне рчак яхшыга гына нди, акыллы, тапкыр булырга киш бир, авыр вакытта югалып калмаска, нык ихтыярлы, батыр йркле булырга йрт торган, балаларны яшь зенчлеклрен иск алып сайланган шигырьлр, хикялр, киятлр белн таныштыруны, балаларны дби телд сйлшерг йртне максат итеп куя. Бу белем бир лксе зурлар тркеменд 32 эшчнлекне, мктпк зерлек тркеменд 31 эшчнлекне з эчен ала. Эшчнлек матур дбият срлрен уку, эчтлеген сйл, ятлау кебек эшформалары кулланып оештырыла.

Укыту-методик комплекты федераль длт талплренд крстелгн 10 белем бир лксе («Сламтлек», «Физик культура», «Социальлштер», «Хезмт», «Куркынычсызлык», «Танып-бел», «Аралашу», «Матур дбият уку», «Иат», «Музыка») буенча куелган бурычларны да кзд тотып эшлнде м алар турыдан-туры бердм белем бир эшчнлеге структурасында интегральлштереп бирелде.

Укыту-методик комплектында тупланган материаллар балалар бакчасы педагогларына балаларны сйлмен стер, тир-юнь, матур дбият срлре белн таныштыру максатында гына тгел, рсем ясау, вл, кул хезмте, конструкциял, эксперимент эшлре, кисеп ябыштыру, музыка, физкультура эшчнлеклренд, иртн балаларны кабул ит, саф авада булу, табигатьне кзт вакытында, ти-нилр белн бердм эшчнлект иади якын килеп кулланылырга м ныгытылырга ярдм ит.

«Туган телд сйлшбез» методик кулланмасы балаларга телебезне матурлыгын, байлыгын аларга, аны сиземлрг, злренд кркм сыйфатлар булдырырга,тел хзинсен тирнтен аларга, кеше чен газиз булган туган ирг, туган телебезг мхббт, ти-нилрг, лкннрг карата хрмт- итгать трбиялрг, злренд хезмт сю, тыйнаклык, шфкатьлелек кебек кркм сыйфатлар булдырырга ярдм ит.

Шушы ирдн, шушы туфрактан без.

Кит калсак зг бер якка,

янкелр ырлап, таллар елап,

Сандугачлар моы озата.

– дип, шагыйр Клара Булатованы шигырен укыганда, балаларга туган ир, туган туфрак, туган телне изгелеген, янкелрне кайчан ырлаганын, талларны ничек итеп елаганын, сандугачларны моы ничек итеп келне кузгалтканын алата алсак, без з максатыбызга ирешкн булырбыз.

Балалар эшчнлеген оештыру комплекслы-тематик планлаштыру нигезенд бара. План ел дверенд трле темалар злштерне кзд тота.

Болар — «Безне балалар бакчасы», «Кз», «Мин — дньяныбер кешесе», «Минем йлн-тирм», «Кыш», «Яа ел бйрме», «тилр м нилр, бабайлар м билр», «Халык иаты», «Яз», «й». Елга ике тапкыр диагностик методикалар ярдменд мониторинг ткрел.

Туган телне йрнг юнлдерелгн эшчнлек конспектлары Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова, М. А. Васильева редакциясенд чыккан «Туганнан алып мктпк кадр. Мктпкч мгарифне якынча тп белем бир программасы» нигезенд тзелгн. Методик сбапта беренче кечкенлр тркемен (2 яшьтн 3 яшьк кадр) йрче балалар эшчнлеген оештыруны кыскача эчтлеге (конспектлар) бирелгн м ннилрне туган телг йрт, сйлм стер эшчнлеге зенчлеклре крстелгн.

Беренче кече яшьтге тркем балаларыны сйлм эшчнлеген оештыру системасы мктпкч яшьтге балаларны сйлм эшчнлеген оештыру системасыннан аерыла. Балаларны туган телг йрт м сйлм стер йлн-тир белн таныштыру процессында бара. Шушы зенчлеклрне испк алып, кече яшьтге балаларны сйлмен стер эшчнлеген оештырганда, йлн-тир предметларны м кренешлрне танып белд нрс чыганак булып торуы игътибар зген алына. Балаларны сйлмен стер «Кроха» программасында (Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева.б.) крстелгн тбндге эшчнлек трлрен нигезлнеп тзелгн.

I. Табигый шартларда табигать м социаль тирлек белн турыдан-туры таныштыру

1. Табигатьне (кренешлрне м объектларны) кзт.

2. Предметлы днья белн таныштыру: предметлар м кораллар (исеме, сыйфаты, злеклре, эш-хрктлре).

3. Социаль кренешлр (зе, якын кешелр, лкннр хезмте турында кзаллаулар) белн таныштыру.

II. Образлы уенчыклар аша тир-юнь белн таныштыру

1. Уенчыклар карау.

2. «Тылсымлы» капчык», «Бу йд кем (нрс) яши?» дидактик уеннары, курчак белн дидактик уеннар.

3. Уеннар, кел ачулар, уен-клкелр.

4. Йомыш кушулар (индивидуаль м кечерк тркемнрг блеп).

III. Рсем снгате аша йлн-тир белн таныштыру

1. стлг куела торган кечкен рсемнрне, китаптагы иллюстрациялрне, стенадагы картиналарны карау.

2. «анлы» кечкен картиналар белн эшчнлек.

IV. Нфис сз аша йлн-тир белн таныштыру

1. Халык авыз иаты м матур дбият срлре уку.

2. Трбияче белн берг кыска киятлрне эчтлеген сйл.

V. Крстмлелектн башка, тир-юнь белн таныштыру м сйлм стер

1. Крстмлелектн башка м ситуациядн тыш, трбиячене сйлве.

2. Балалар белн гмлр м сйлшлр.

ченче яшьтге балалар белн оештырылган эшчнлек уен характерын ала. Эшчнлек трлренд сйлм сешене сзлек эше, сйлмне грамматик тзелеше стенд эш, аваз культурасы трбиял, бйлнешле сйлм стер, матур дбият м халык иаты белн таныштыру бурычлары хл ител. Туган телг йрт, сйлм стер мсьллрен чишкнд, йртне трле методлары, алымнары, чаралары кулланыла. Шундый чараларны берсе — бармак уеннары. Хрктлн активлыгы югарырак булган саен, балаларны сйлме тизрк м яхшырак сеш ала. Бармак уеннары баш мие эшчнлеген, интеллект сешен уай йогынты ясый. Чыннан да, физиологлар, психологлар ткргн тикшеренлр (Л. С. Выготский, И. П. Павлов, А. Р. Лурия, А. А. Леонтьев.б.) хрктлн м сйлм моторикасыны зара бйле булуын исбатлыйлар.

Эшчнлек барышында трле предметлар тотып биюлр, уеннар ки кулланыла. Ннилр уенчыкларны яшерлр, эзлилр, табалар. Мондый уеннар балаларда зур кызыксыну уята, трбияче крсткн хрктлрне балалар тырышып кабатлыйлар:«куян булып сикерлр», «кошлар булып очалар», «им чплилр», «аю кебек алпан-тилпн йрилр», «тч булып кычкыралар».б. Бу уеннарда музыка срлрен куллану балаларны фонематик ишет слтен, ритмикасын, эмоциональ сферасын да баета, стер.

Ннилр белн эшлгнд, «анлы» картиналар куллану аеруча отышлы. «анлы» картиналар злрене тышкы суртлрен ктмгнд згртлр м шуны белн балаларны игътибарын леп итлр. Алар, эчтлекк карап, ике-ч трле эшчнлек чен кулланыла ала. Мондый очракта эшчнлекне аерым эпизодларын згртерг кирк. Мслн, катнашучыларны санын киметерг яки арттырырга, яа элементлар кертерг ммкин. «анлы» картиналарны темалар буенча сайлау мим: урам, йорт, кибет, кошлар, кыргый хайваннар.б. белн таныштыру.

Балаларны игътибарын туплау, эшчнлекк карата кызыксыну уяту, ял иттер (релаксация) макса-тыннан, шигъри срлрг зур игътибар бирел. Бу срлрне укыганда, балалар, эчтлекк туры китереп, хрктлр ясыйлар: «яфраклар, кар бртеклре кебек очалар», «кер юалар, чайкыйлар, сыгалар», «кояшны сламлилр», «кояш нурлары ясыйлар».б. Матур дбият, халык иаты, крстмлелек, предметларбелн уен хрктлре, кошларны, нлеклрне образларын имитациял — болар барысы да ннилрне туган телг йртд, аларны сйлмен стерд зур миятк ия.

Матур дбият срлрен уку методикасы:

1. дби срне снгатьле итеп уку.

2. дби срне максат куеп уку.

3. дби ср эчтлеге буенча гм уздыру.

4. дби срне кабатлап уку.

Матур дбият срлрене эчтлеген сйл методикасы:

1. дби срне снгатьле итеп уку.

2. Алашылмаган сзлрне алату.

3. дби срне максат куеп уку.

4. Эчтлеге буенча гм уздыру.

5. дби срне кабатлап уку.

6. Балалар тарафыннан срне эчтлеген сйл (5 – 6 бала).

Шигырь ятлау методикасы:

1. Шигырьне снгатьле итеп уку.

2. Шигырьне максат куеп уку.

3. Шигырь эчтлеге буенча гм уздыру.

4. Шигырьне кабатлап уку.

5. Балалар тарафыннан шигырьне яттан сйл (5 – 6 бала).

Тасвирлау хикялре тз планы:

1. Бу нрс (кем)?

2. Нинди лешлрдн тора?

3. Нрсдн ясалган? (нинди материал)

4. Ни чен кирк?

Рсем буенча хикя тзеп сйл

(И.Н.Мурашковска методикасы):

1 адым – «бл» (рсемд кем нрс кр, рбер бала аерым-аерым йт; трбияче схематик рвешт, балалар кргн м атаган рсемнрне тгркк алып, тактага ясый);

2 адым – «йд» (балаларга эчтлеге белн туры килгн ике рсемне кушарга ткъдим ител м ни чен? дигн сораугатулы мл белн авап бирлре сорала);

3 адым – «нинди тавышлар ишетсе?» (уй белн рсем эчен кер, сорауга авап бир);

4 адым – «нинди ислр тоясы?» (уй белн рсем эчен кер, сорауга авап бир);

5 адым – «рсемдге йберлрне сыйфатларын йт» (уй белн рсем эчен кер, сорауга авап бир);

6 адым – хикя тз (биш адымны берлштер).

Эшчнлеклр барлык тркемнрд атнага 3 мртб уздырыла, уртанчылар тркеменд 20 минут, зурлар тркеменд 25 минут, мктпк зерлек тркеменд 30 минут. Беренче м икенче кечкенлр тркеменд 10 м 15 минут.

Комплекслы-тематик план

Зурлар тркеме

Проект темалары Эшчнлек. Эшчнлек трлре саны

1 Минем бакчам Балалар бакчасы буйлап сяхтРсем карау м хикя тз: «Балалар бакчасында»

Шигырь ятлау: М.Фйзуллина.лкн группага кчкч» 1

1

1

2 Мин яратам сине, Татарстан гм. «Туган ил кайдан башлана?»

«Башкалабыз – Казан»

Шигырь уку: Р.Ркыйпов. «Мин яратам сине, Татарстан» 1

1

1

3 Яхшы сз – ан азыгы стл театры. «ч кыз». Татар халык кияте

Хикяне эчтлеген сйл:.Бикчнтева. «Тмле сз» 1

1

4 Абдулла Алиш иаты «А.Алиш – балалар язучысы»

Хикя уку: А.Алиш. «Каз белн аккош» 1

1

5 Хуш килсе, ямьле кз! Бакча тирли сяхт. «йлр кзлр итте»

Рсем буенча хикя тз. «Кзге табигать»

Шигырь ятлау: Х.Халиков. «Кз» 1

1

1

6 Кз кчтнчлре Яшелчлр кргзмсен сяхт.

«Кзге могиза» Схнлштер: В.Хйруллина. «Яшелчлр бхсе»

Шигырь ятлау: Х.Гарданов. «Ттллрд сте яшелч» 1

1

1

7 Икмк – яш терге «Игенче хезмте белн танышу»

гм. «Икмк – тормышны нигезе»

киятуку: «Икмк».Трекмн халык кияте 1

1

1

8 Минем гаилм, ем, йорт иазлары з трибсеннн чыгып хикя тз. «Безне гаил»

«би-бабайларны хрмтлик»

Шигырь ятлау:.Бикчнтева. «Д нием»

«ркемне з йорты бар»

гм. «Йорт иазлары»

Шигырь уку:.Ерикй. «ти йорт тзи» 1

1

1

1

1

1

9 Табынянында Савыт-саба кибетен сяхт Чагыштырма хикя тз: «Чйнек белн самавыр»

гм. «Мин кунак яратам»

Хикя сйл: «Тлинкне тбе нинди?» 1

1

1

1

10 Киемнрд безне бизилр Кием-салым кибетенд

гм. «Милли киемнр» 1

1

11 Саулык – зур байлык «Су, ава м кояш – безне белн гел юлдаш!»

Схнлштер: А.Алиш. «Куян кызы» кияте

Шигырь ятлау:.Ерикй. «Чисталык сябез» 1

1

1

12 Исеменкр – исеме гм. «Исеме матур, кемнр куйган?»

«Без д хокуклы» 1

1

13 Салкынкыш. гм. «Без суыктан курыкмыйбыз»

Кышкы уеннар

Триб. «Предметны бер хлдн икенче хлг кче»

Рсем буенча хикя тз: «Кышкы уеннар»

Хикя уку: К.Ушинский. «Кыш бине шуклыгы» 1

1

1

1

1

14 Безд кышлаучыкошлар Балалар бакчасы тирли экскурсия.

«имнр сибм кошларга»

Рсем карау. «Кошлар килгн имлекк»

Шигырь ятлау: Д.Гарифуллин. «Песнк»

Шигырь уку: Г.Лотфи. «Балалар ярдм ит» 1

1

1

1

1

15 Кыргый хайваннар Тркемд уен оештыру. «Зоопаркка сяхт»

Рсем буенча хикя тз. «Куяннар»

кият уку, схнлштер: «Тлке белн бре». Татар халык кияте

кият уку: «Бре аларны ашаган». Болгар халык кияте 1

1

1

1

16 Йортхайваннары м кошлары з трибсеннн чыгып хикя «Ишегалдында»

Рсем карау: «Песи м песи балалары»

Хикяне эчтлеген двам итеп сйл: Г.Мхммтшин. «Ак песи» 1

1

1

17 Транспорт «ир сте, ава, су транспорты»

Чагыштырып тасвирлау хикясе тз. «Йк машинасы м иел машина»

Хикя уку: И.Длтшин. «Алпамыш шрг килде» 1

1

1

18 Юл йр кагыйдлре «Машина йртче м ялене кистче куркыныч-сызлык билгелре»

гм. «Велосипед – минем дустым»

Шигырь ятлау: Ш.Галиев. «Светофорны ч кзе» 1

1

1

19 Хезмттбе – хзин Тзелеш булган ирг сяхт яки рсем карау. «Хезмтк хрмт»

гм. «Кем булырга?»

Хикя уку: К.Ушинский. «Иртнге нурлар» 1

1

1

20 Кунак булса – тыйнак бул! гм. «Сз эченд эне бар»

Шигырь уку: В.Хйруллина. Табын кагыйдлре»

Россия – зур длт «Татарча да яхшы бел, русча да яхшы бел...»

гм: «Теле барны – иле бар» 1

1

1

1

21 Батырлыкта – матурлык «ирне, ккне м дигезне саклаучылар»

Шигырь уку:.Дрзаман. «Солдат булдым» 1

1

23 Заманча киятлр «Винни-пух кунакка бара» – минем яраткан мультфильмым» 1

24. Кояш гомере телим мин, нием, сиа! гм. «ни кирк»

Шигырь ятлау: Н.Гайсин. «ни гллре» 1

1

25 Без язны яратабыз Балалар бакчасы тирли максатчыл кзт

Рсем буенча хикя тз. «Яз»

Татар халык иаты аша язны тасвирлау

Шигырь ятлау: М.Мазунов. «Яз кил»

Триб ткр. «Суган утырту» 1

1

1

1

1

26 Безне канатлы дусларыбыз Терк сораулар буенча рсемг карап, чагыштырма хикя тз.

«Сыерчык белн карга яз килг шатлана».

Уен-викторина. «Кошлар – безне дусларыбыз!»

Шигырь уку: Г.Тукай. «Карлыгач» 1

1

1

1

27 Хрктт – бркт «Минем яраткан спорт тре»

Шигырь уку: В.Хйруллина. «Туплар» 1

1

28. Су яш чыганагы гм: «Ягыркаем, яу, яу!»

Триб. «Суны зенчлеклре» 1

1

29 Уттан саклан! гм. «Янгын куркынычсызлыгы»

Шигырь уку: Г.Гыйльманов. «Ярый ле» 1

1

30 Блмгллре «Хуш исле нфис гллр»

Триб. «Кояш, су м аваны семлеклр чен мияте» 1

1

31 Галмкилеклре «Планетарийга сяхт» уены 1

32 Г.Тукай иаты «Г.Тукайны тормышы м иаты» Схнлштер: Г.Тукай. «Бала белн кблк» Шигырь ятлау: З.Туфайлова. «Тукай абый» 1

1

1

33 Урман – иребезне матурлыгы, байлыгы Урман почмагына экскурсия

«Камканы кзт»

«Кызыл китап нрс ул?»

кият эчтлеген сйл: Ф.Зариф. «Татлы й» 1

1

1

1

34. и алып килде май Сугыш ветераннары белн очрашу. «Бек и»

Шигырь уку: Э.Шрифуллина. «Минем бабай» 1

1

35. Ччклр– тормыш яме Уен-викторина. «Ччклр – тормыш яме» 1

36. Алдакчы, саран булма Хикя уку: Н.Фттах. «Велосипедлы Мнир» 1

37. й Хуш килсе, ямьле й! 1

Комплекслы-тематик планМктпк зерлек тркеме

№п/п Проект темалары Эшчнлек трлре Эшчн-

лек саны

1 Белем бйрме Мктпк экскурсия. «Иснме, мктп!»

гм. «Белем бйрме»

Хикя уку: М.Хснов. «Сара мктпк бара» 1

1

1

2 Аралашу дбе гм. «Тмле сз – ан азыгы»

Хикя эчтлеген сйл: В.Осеева. «Тылсымлы сз» 1

1

3 Туган ягым– яшел бишек «Минем туган ирем «

гм. «Минем гзл халкым»

«Туган ягым язучылары»

«Татарстан буйлап сяхт»

гм. «Чал тарихлы Казаным»

Шигырь уку:.Синегулов. «Татарстан ирлре» 1

1

1

1

1

1

4 Абдулла Алиш иаты А.Алиш иаты белн танышу.

киятне эчтлеген сйл. «Сертотмас рдк» 1

1

5 Алтын кз! Урман почмагына экскурсия.

Рсем буенча хикя тз. «Алтын кз

Шигырь ятлау: М.лил. «Кз итте» 1

1

1

6

Яшелч, илк- имеш «Бакчада кзге эшлр"

з трибсеннн чыгып хикя тз.«Мин уыш ыйдым»

Шигырь уку: Х.Халиков. «Д нием – бакчачы»

“Кз кчтнчлре»

Рсем буенча хикя тз. «Кзге эшлр»

Шигырь уку: Н.Мадьяров. «Балан» 1

1

1

1

1

1

7 Икмк – яш терге «Игенчене тырышлыгы кырларыннан крен»

Картина карау. И.Шишкин. «Арыш басуы»

Шигырь уку: Р.Влиева. «Ашлар солтаны» 1

1

1

8.

Гаил м йорт иазлары «Минем ем, й иазлары»

гм. «Нрс ул электр м электр иазлары?»

Иади хикя тз. «Тату гаил»

Шигырь уку: З.Туфайлова. «Минем гаилм» 1

1

1

1

9. Ашамлыклар м савыт- саба Ашханг экскурсия

гм. «Кунак чакырдык

Хикяне эчтлеген сйл: С.Сбнова. «Ботка ниг тмле?» 1

1

1

10 Милли киемнрТанышу уены. «биемне серле сандыгы»

Чагыштырып хикя тз. «Кием кешене бизи»

Шигырь уку: Р.Влиева. «Клпшем, клпш» 1

1

1

11 Кыш. Кышкы уеннар. Паркка экскурсия. «Килеп итте матур кыш»

гм. «Паркта минем кргннрем»

Шигырь ятлау: Г.Латыйп. «Кыш килде»

«Боз м бозлыклар»

Иади хикя тз. «Кышкы уеннар»

Язма сйлм. «Кыш бабайга хат» 1

1

1

1

1

1

12 Кыргый хайваннар «Кайда, ничек кышлыйлар?»

Рсем буенча хикя тз. «Кыш.Тиеннр» 1

1

13 Кышлаучы кошлар Кошларны кзт. «Безне канатлы дусларыбыз»

«Кошларга ярдм итик»

Калмык халык киятен уку: «Келле чыпчык белн келсез карга» 1

1

1

14 Йорт хайваннары м кошлары «Авылда ишегалды»

Картина буенча хикя тз: «Йорт хайваннары. Ат белн колын»

киятне эчтлеген сйл: «рдк беренчелекне алган» 1

1

1

15 Транспорт, юл йр кагыйдлре

«Транспорт трлре белн танышу»

гм. «Юл йр кагыйдлре кирк безг ркнне»

Шигырь ятлау: Г.Юнысова. «Светофор 1

1

1

16 нрлр Балалар бакчасы буйлап сяхт: «Безне ырларга кем йрт?»

гм. «ти-нилр нре»

Шигырь уку: Э.Мэминова. «Фокусчы»

Укытучы хезмте белн таныштыру:«Укытучы» 1

1

1

1

17 Мультфильмда кунакта киятне двам итеп сйл. «Кчтнч»т кунакта»

гм. «киятлр илен сяхт» 1

1

18 Мин дньяны бер кешесе гм. «Мин бхетле – мин хокуклы»

«Тигез хокук белн яшик бу ирд» 1

1

19 Мин м минем сла мтлегем Шифаханг (шфкать туташы блмсен) экскурсия. «Шфкать туташы»

Фикер алышу: «Сламтлек – зур байлык»

Хикяне эчтлеген сйл: В.Монасыйпов. «Шифалы табиблар» 1

1

1

1

20 Муса лил. Ил сакчылары «Кемнр алар – ил сакчылары»

«Муса лил – бек шагыйребез» (Схнлштер: М.лил. «Карак песи») Шигырь уку: Р.Корбан. «лил турында ыр» 1

1

1

21 Халык- ара теллр кне Фикер алышу. «Дуслык – бек кч»

гм. «Россия – безне илебез»

Шигырь ятлау: Х.Халиков. «Сйлшслр безнеч» 1

1

1

22 Блм гллре Триб ткр. «Ни чен орлыкларны,семлеклрне балчыкка утырталар»

Хикя тз: «Кактус белн фикус глен чагыштыру»

Шигырь уку:.Габиди. «Минем гллрем» 1

1

1

23 Ямьле яз Паркка экскурсия. «Туган якка яз килде»

Эчтлекле рсемнр сериясе буенча хикя тз. «Яз. Сыерчыклар»

Шигырь уку: Н.Мдьяров. «Клч яз»

Кзт: «Ак болытлар ага згр ккт» 1

1

1

1

24 Исн- месез, кошкайлар Кчм кошлар безг яз алып килде»

Шигырь ятлау. Г.Юнысова. «Кара» 1

1

25 Урман. Кызыл китап «Нрс ул Кызыл китап?»

гм. «Урман – безне байлыгыбыз»

Хикяне эчтлеген сйл. Р.Тхвтуллин. «Шомырт ниг елый?»

Хикяне эчтлеген сйл: М.Пришвин. «Алтын болын» 1

1

1

1

26 Китап кайдан кил Китапханг экскурсия

Бирелгн сзлрдн хикя тз: «Китап кибете»

Шигырь уку: Х.Халиков. «Китап докторы» 1

1

1

27 Космос «Нрс ул Кояш системасы?»

гм. «Космонавтика кне»

Шигырь уку: Йолдыз. «Слам, галм!» 1

1

1

28 Спорт Казанда Универсиада»

Рсем буенча хикя тз. «Спорт мйданчыгында»

Шигырь ятлау: Г.Юнысова. «Зарядкага бас» 1

1

1

29 Г.Тукай иаты дби викторина: «Мультфильмда кунакта»

Схнлштер: Г.Тукай. «Кызыклы шкерт»

Шигырь уку: Г.Тукай. «Эш беткч, уйнарга ярый»

«Г.Тукай м балалар» -кич 1

1

1

1

30 9 май – и кне Ветераннар белн очрашу. «Алар безг и блк итте»

Хикяне эчтлеген сйл: Л.Кассиль. «Келлрд мге сакланыр» 1

1

31 Хуш бакчам, иснме, мктп!

«Без барабыз мктпк»

Схнлштер: Г.Тукай. «ркем эшт»

Шигырь ятлау: Б.Рхмт. «Мктпк» 1

1

1

Комплекслы-тематик план

Беренче кечкенлр тркеме

Проект темалары Эшчнлек трлре Эшчн-

лек саны

1 Безне балалар бакчасы Чишен блмсен карау

Йомшаккай безд кунакта

Кем нрс эшли?

Предметларны тслрен тану м йт. “Паровоз” дидактик уен

“чтеки, чтеки” такмагын уку

.Бикчнтеваны “Туп-туп-тубыбыз” шигырен уку

Е.Батуринаны “Тупны коткарабыз” картинасын карау

Пирамидалар

С.Слйманованы “Ике” шигырен уку 1

1

1

1

1

1

1

2

1

2 Кз Кзге табигать

Яшелчлр:помидор, кыяр, кишер белн таныштыру

Рсемдге кошларны карау

Йорт хайваннарын чакыру эндшлрен уку

“ил ис”,“Кем нрс ашый?” дидактик кнеге

“Безне Алсу” сериясеннн картина карау

Д.Гарифуллинны “Й, алар кемнр икн?” шигырен уку

илк-имешлр 2

2

1

1

1

1

1

2

3 Мин дньяны бер кешесе Минем исемем бар

З.Туфайлованы “Ул з-у-у-ур скн” шигырен уку

Г.Тукайны “Гали белн к” шигырен уку

“Песи –нечкбил” бишек ырын ырлау

“Бу йд кем яши?” дидактик уены 1

1

1

1

1

4 Минем йлн-тирм Яраткан уен блмбез

М.лилне “Маэмай” шигырен уку

М.лилне “тч” шигырен уку

.Тремановны “Маэмай” шигырен уку

Алсу безд кунакта

КамАЗ машинасы

Безне урам

минне туган кнен килегез 1

1

1

1

1

1

1

1

5 Яа ел бйрме Электр лампасы белн таныштыру

Купшы чыршы

.Бикчнтеваны “Беренче адым” шигырен уку

Гирлянда

Куян чыршы янында

“Карга йт” эндшен уку

Яшел чыршы

Песи белн к чыршы янында

Чыршы бизибез

“Тылсымлы” таякчык

Без музыка залында 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6 Кыш

Ап-ак кар ява

Кошлар

Алсу урамга ыена

Юлны чистартабыз

.Тремановны “Йокы бабай” киятен сйл

Лйл суыктан курыкмый (рсем буенча)

С.Летованы “Кар бабай” хикясен уку 1

2

1

1

1

1

1

7 тилр м ни-лр, бабайлар м билр Безне тилр. (Сюжетлы картинкалар карау),

“Шундый ук предметны тап” дидактик уены

Ш.Маннурны “Яратам” шигырен уку

Безне апа. (Трбияче ярдмчесене хезмтен кзт),

Машина м самолёт

Кккк – чыпчык” уены

“Алсу бйрмг ыена” дидактик уены

Мрьямне табыйк

Г.Таированы “Йокла, курчак” шигырен уку

Безне нилр. (Сюжетлы картинкалар карау),

Йк машинасы(131 бит)

.Карины “Тавык” шигырен уку

Э.Шрифуллинаны “И матур ни” шигырен у 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8 Халык иаты

Матрёшкалар

Бармак уены белн таныштыру.”Йорт хайваннары” уен кнег

“Йомры икмк”рус халык киятен уку

Чуар тавык” киятен уку

“Йомры икмк” киятен кабатлау

Теремкй” рус халык киятен уку 2

1

1

1

1

2

9 Яз Яз, яз кил

нлеклр урманда яшилр

Кына гле

Сыерчыклар, карлыгачлар килде (картинкалар карау),

Язгы урманда

Песиле тал брелрен карау

Бозау, брн, колын, к бтие, сез кайда?

К,Д,Ушинскийны “Казлар” хикясен уку

Р.Батулланы “Нурбк” киятен уку

“Кояш, чык, чык” эндшен уку

“Тук, тук, тукран” эндшен уку

“Тор – тор, тургай” такмагын ук

Ш.Галиевне “Яз” шигырен уку 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10 й Тузганак ччген карау

Балалар бакчасы ишегалдында

.Карины “Чебилр” шигырен уку

Йорт хайваннары

Кызыксынучан тел

С.Слйманованы “Кызыл тч” шигырен уку

Балалар тавык м чебилр ашата (рсем буенча)

Ком м аны злеклре

Рхмт,й!

Зоопарк 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Комплекслы-тематик план

Икенче кечкенлр тркеме

№п/п Проект темалары Эшчнлек тре Эшчн-

лек саны

1 Сау бул й! Иснме балалар бакчасы. Кояш, чык!

Йомшаккай зерлгн сюрприз

Манара

“” авазы

З.Гмрова “Ул шуада кечкен”

Э.Мэминова “з теленд сйлш”

.Бикчнтева “Туп” яттан йрн 1

1

1

1

1

1

1

2 Кз Куян стергн кишер м помидор

Сары,кызыл яфраклар

Бакчада алмалар лгерде

Алтын кз”Аю белн бабай” кияте

.Ерикй “Кз” яттан йрн

М.Фйзуллина “Кзге ягыр” уку 1

1

1

1

1

1

3 Минем йортым, минем шрем Минем шрем

Уенчык песи баласы турында хикял

Алсуны яя е

“лли- блли итрг..” бишек ырын уку

Н.Каштан “Безне сыер” шигырен уку

.Треманов “зен бик чиста йрт” уку

“Олыга –утын ярырга” бармак уены 1

1

1

1

1

1

1

4 Мин м минем гаилм Безне гаил

“Баш бармак..” уку

.Бикчнтева “Бтилр” уку

Ш.Маннур “Яратам” яттан йрн

“Кем нрс ярата?” сйл 1

1

1

1

1

5 Яа ел бйрме Тылсымлы шкатулка

Куян белн тиенне чыршы бйрмен чакырабыз

Тлке безд кунакта

Б.Рхмт “Кыш бабай” шигырен йрн

И.Шймхммтов “мактанчык бака” срен уку

Р.Влиева “Сз тылаучан булыгыз” уку 1

1

1

1

1

1

6 Кыш Чанада шуабыз” рсемен карау

имлек янында

Алсуны урамга киендербез (Кышкы киемнрне карау)

Кар ява

.Такташ “Лйл! шигырен уку

.Дрзаманов “Алмаз” шигырен уку

.Бикчнтева “Салкын саф ава” шигырен уку 1

1

1

1

1

1

1

7 Ватанны саклаучылар кне Ватанны саклаучылар кне

Очучылар

З.Туфайлова “Шофе булам” шигырен уку

.Исхаков “Гзл” шигырен уку 1

1

1

1

8 Сигезенче март Минем нием

Кояш гмере телим мин, нием сиа!

Д. Аппаков “Рстм” срен уку

“Чбк-чбк бксе..” юаткычы

З.Туфайлова “ни сзе” яттан йрн.

Г.Нбиуллина “ниг булышам” уку 1

1

1

1

1

1

9 Халык рлре Тере м уенчык кошларны карау

“Теремкй” рус халык киятен сйл

Л.Толстой “ч аю” кияте уку

“Тлке, Куян м тч” кияте сйл 1

1

2

1

10 Яз Урамда яз

Бозау, колын, брн турында сйлибез

Д.Гарифуллин “Тавыклар м Таир” уку

Р.,атулла “Елак тч” срен уку

Б.Рхмт “Яз” яттлау

Х.Вахит “Уган сыерчык” уку 1

1

1

1

1

1

11 й “К м к бтилре” рсемен карау

Тузганак ччген карау

Автобуста сяхт

Мин йне яратам

“Аю белн хатын” киятен уку

.Треманов “Киккирикук” уку

М.Мазунов “К” шигырен уку 1

1

1

1

1

1

1

Комплекслы-тематик план

Уртанчылар тркеме

Проект темалары Эшчнлек тре Эшчн-

лек саны

1 Белем бйрме Без балалар бакчасында

Безне китаплар

Безне яраткан апабыз

Безне уенчыклар

нс Хсновны “Балалар бакчасында” хикясен уку

Гасыйм Лотфины “Ул бакчаны ярата” шигырен уку 1

1

1

1

1

1

2 Кз

Басуга бару

Куян кчтнчлре

Кзге яфраклар. Кгрчен

“Песи балалары белн” дигн сюжетлы картина карау

Л.Леронны “Яфрак бйрме” шигырен уку

Г.Гомрне “Аю ппс” киятен уку 1

1

1

1

1

1

3 Мин дньяны бер кешесе ти, ни м мин

Мин м кешелр

Мин зем чен и кадерле кеше

Гаил

Б.Рхмтне “Бакчага килчк” шигырен уку. нрлр турында сйлш. 1

1

1

1

1

4 Минем шрем, минем Ватаным Минем данлыклы шрем

Минем Туган илем - Рсй

Сине куркынычсызлыгы сине кулларда

хмт Ршитне “Кояшлы ил” шигырен уку 1

1

1

1

5 Яа ел бйрме

Кар кызы, кар бртеге безд кунакта

Яа ел уенчыклары

Яа ел кил

Киемне ткне м бгенгесе

Хуш килсе, карлы кыш!

Милш м балан илклре

Кыш бабай турында хикя тз

кияти нлеклрне кышкы мааралары

Чыршыкай - купшыкай

Хйдрне “Керпе туны” киятен уку

Мрзия Фйзуллинаны “Кыш бабай” шигырен ятлау

нс Карины “Кыш” шигырен уку 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6 Кыш

Кыш билгелре

Кар бабай

нлеклр кышка зерлн

нлеклр кышкы урманда

Ап-ак тунлы кыш

Кыргый хайваннар

Хйдрне “Керпе туны” киятене эчтлеген сйл 1

1

1

1

1

1

1

7 Ватанны саклаучылар кне Без – солдатлар

Безне армия

Бакчабызны балта остасы

Хрби нрлр

Очучылар

И яхшы ти(Йомгаклау чарасы)

Клара Булатованы “Солдатлар” шигырен уку 1

1

1

1

1

1

1

8 Сигезенче Март

Музыка иткчесенд кунакта

нием турында сйлим

нилр бйрме

“Эт кчеклре белн” дигн картина буенча хикя тз

Д. Хабибуллинаны “Блк” шигырен уку 1

1

1

1

1

9 Халык рлре Савыт-саба

Биялй м перчатка

Без кият яратабыз 1

1

1

10 Яз

Кар бабай язны эзли

Яз блклре

Яз кил, яз!

Аюны язгы мааралары

Урман кленд

Константин Ушинскийны “Хайваннар бхсе” срен уку 1

1

1

1

1

1

11 и бйрме Татарстан байрагы

и бйрме

9 майны каршылап...

Транспорт

хмт Ршитне “Кояшлы ил”шигырен яттан йрн

“Тавык, Тычкан, Кртлек” татар халык киятен сйл 1

1

1

1

1

1

12 эй Ччклр

рдк ббксе Бак-Бакны тасвирлау

Бклр

Ччкле й

“Кблклр ничек килеп чыккан?” филиппин халык киятен уку 1

1

1

1

1

БЕРЕНЧЕ КЕЧЕ ЯШЬТГЕЛР М ИКЕНЧЕЛР ТРКЕМЕНД

БАЛАЛАРНЫ СЙЛМ ТЕЛЕН ЗЛШТЕР ДРСЕН ДИАГНОСТИКА

ДИАГНОСТИК БИРЕМНР

1. БАЛАЛАРНЫ СЗ БАЙЛЫГЫ

1. «Бу нрс?» дидактик уены

Материал: уенчыклар, илк-имеш, яшелчлр суртлнгн предметлы рсемнр.

Диагностик биремне эчтлеге

Трбияче балага уенчык (машина, курчак, туп) рсемнре крст м аларны нрс икнлеген йтерг куша. Аннары предметларны лешлрен крстерг ткъдим ит.

Мслн: «Машинаны кабинасын крст. Кузовын крст. Тгрмчлрен крст».

Трбияче балага илк-имешлр (алма, груша, слива) рсемнре крст м аларны нрс икнлеген йтерг куша: «Бу нрс?» Балалардан илк-имешлрне тслрен (кызыл, яшел, сары) сорый.

Трбияче балага яшелчлр (кишер, кыяр, помидор) рсемнре крст м аларны нрс икнлеген йтерг куша: «Бу нрс?» Аннары яшелчлрне тслрен сорый.

2. «Син кем?» дидактик кнеге

Диагностик биремне эчтлеге

Трбияче баланы зе янына чакыра, аа сораулар бир: «Сине исеме ничек?» « минем исемем ничек?» «Ул — кыз, син кем?» «Башыны крст ле. Кая сине борыны (кзлре, колаклары, куллары, аяклары)? »

Бял критерийлары

Бала, предметларны исемен атаганда, тслрен билгелгнд,хаталар ибр. Трбиячене сорауларына авап бир алмый — 1 балл;

бала предметларны исемен дрес атый, тслрен билгелгнд, хаталар ибр. Трбиячене сорауларына стм сораулар ярдменд ген авап бир —2 балл;

бала предметларны исемен дрес атый, тслрне дрес билгели. Трбиячене сорауларына телп, ышанычлы итеп авап бир —3 балл.

2. СЙЛМНЕ ГРАММАТИК ЯГЫ

1. «Кем нрс эшли?» дидактик уены

Материал: табиб, шофёр, сатучы суртлнгн сюжетлы рсемнр.

Диагностик биремне эчтлеге

Трбияче балага табиб тшерелгн сюжетлы рсем крст м сораулар бир: «Бу кем?» (Табиб.) «Ул нрс эшли?»

(Тылый.) «Ул кемне двалый?» (Малайны двалый.) Трбияче балага шофёр тшерелгн сюжетлы рсем крст м сораулар бир: «Бу кем?» (Шофёр.) «Шофёр кайда утыра?» (Кабинада утыра.) «Ул нишли?» (Машина йрт.) Трбияче балага сатучы тшерелгн сюжетлы рсем крст м сораулар бир: «Бу кем?» (Сатучы.) «Сатучы кайда эшли?» (Кибетт.) «Ул нрс эшли?» (Ул йбер сата.)

Бял критерийлары

Бала биремнрне ти алмый. Трбиячене сорауларына авап бир алмый. Трбияче актив ярдм крсткнд д, хаталар ясый —1 балл;

бала биремнрне трг тырыша, трбиячене сорауларына бер сз белн ген авап бир —2 балл;

бала биремнрне дрес ти, трбиячене сорауларына авап биргнд, исем белн фигыльне, алмашлык белн фигыльне яраклаштыра ала. Трбиячене сорауларына телп, ышанычлы итеп авап бир —3 балл.

3. АВАЗ КУЛЬТУРАСЫ

1. «Бу нрс? Ул ничек кычкыра?» дидактик уены

Материал: песи, эт, тч, сыер, кгрчен, чыпчык рсемнре.

Диагностик биремне эчтлеге

Трбияче балага песи (эт, тч, сыер, кгрчен, чыпчык) рсемнре крст м сораулар бир: «Бу нрс?» (Эт.) «Эт ничек р?» («ау-ау!») «Бу нрс?» (Песи.) «Песи ничек кычкыра?» («Мияу-мияу!») «Бу нрс?» (тч.) «тч ничек кычкыра?» («Кикрикк!») «Бу нрс?» (Сыер.) «Сыер ничек мгри?» («Му-у!») «Бу нрс?» («Кгрчен.) «Кгрчен ничек грли?» («Гр-гр!») «Бу нрс?» (Чыпчык.) «Чыпчык ничек чыркылдый?» («Чырык-чырык!»)

Бял критерийлары

Бала 1—2 биремне ген ти ала — 1 балл;

бала биремнрне трбияче ярдме белн башкара, аны артыннан кабатлый —2 балл;

бала биремнрне телп башкара, аваз ияртемнрен дрес м ачык итеп йт —3 балл.

4. БЙЛНЕШЛЕ СЙЛМ

1. Сюжетлы рсем буенча гм

Материал: уйнаучы балалар суртлнгн сюжетлы рсем.

Диагностик биремне эчтлеге

Трбияче балаларны игътибарын рсемг юнлт м сораулар бир: «Карагыз ле, Йомшаккай бик матур бер рсем ясаган. Бу рсемд кем ясалган? Балалар нрс эшлилр? Рсем сиа ошыймы?»

Бял критерийлары

Бала сорауларга ишарлр яки бер сз белн ген авап бир — 1 балл;

бала, авап биргнд, 2—3 сздн торган гади мллрг стенлек бир —2 балл;

бала гади (кем? нрс?) м катлаулы (кемг? нинди? кайчан? кайда? кая?) сорауларга авап бир. з инициативасы белн яки трбияче кушуы буенча, рсемд суртлнгнне сйли ала —3 балл.

10—12 балл: югары др

6—9 балл: уртача др

3—5 балл: тбн др

ДИАГНОСТИК БИРЕМНР (21—31 МАРТ) Диагностик биремне эчтлеге

Трбияче балага савыт-саба (тлинк, чынаяк, чй тлинксе, табак) суртлнгн рсемнр крст м андагы предметларны атарга куша: «Бу нрс?» «Бу предметлар бер сз белн ничек атала?» (Савыт-саба.)

Трбияче балага йорт иазлары (карават, стл, урындык, шкаф) суртлнгн рсемнр крст м андагы предметларны атарга куша: «Бу нрс?» «Бу предметлар бер сз белн ничек атала?» (Йорт иазлары.)

Трбияче балага йорт хайваннары (эт, песи, сыер, к) суртлнгн рсемнр крст м андагы предметларны атарга куша: «Бу нрс?» «Бу хайваннар бер сз белн ничек атала?» (Йорт хайваннары.)

Трбияче балага кыргый хайваннар (куян, тлке, аю) суртлнгн рсемнр крст м андагы хайваннарны атарга куша: «Бу нрс?» «Бу хайваннар бер сз белн ничек атала?» (Кыргый хайваннар.)

Трбияче балага киемнр (клмк, куртка, башлык) суртлнгн рсемнр крст м предметларны атарга куша: «Бу нрс?» «Бу предметлар бер сз белн ничек атала?» (Киемнр.)

Бял критерийлары

Бала, предметларны исемен атаганда, авырлыклар кичер, гомумилштерче сзлрне куллана белми — 1 балл;

предметларны исемен дрес атый, гомумилштерче сзлрне белдергнд, хаталар ибр —2 балл;

предметларны исемен дрес атый, гомумилштерче сзлрне дрес билгели — 3 балл.

2. СЙЛМНЕ ГРАММАТИК ЯГЫ

1. «Кем нрс эшли?» дидактик уены

Материал: китап укучы ни, реп торган эт, уйный торганмалай, рсем ясаучы кыз суртлнгн рсемнр.

Диагностик биремне эчтлеге

Трбияче балага китап укучы ни тшерелгн рсем крст м сораулар бир: «Бу кем?» (ни.) «ни нрс эшли?» (Укый.) «ни нрс укый?» (ни китап укый.) Трбияче балага реп торган эт тшерелгн сюжетлы рсем крст м сораулар бир: «Бу нрс?» (Эт.) «Эт нрс эшли?» (Эт р.) «Ул ничек р?» (Эт «ау-ау» дип р.)

Трбияче балага уйный торган малай тшерелгн рсем крст м сораулар бир: «Бу кем?» (Малай.) «Малайны исеме ничек?» (Бала малайга исем биреп карый.) «Малай нишли?» (Малай уйный.) «Ул нрс белн уйный?» (Ул машина белн уйный.)

Трбияче балага рсем ясаучы кыз тшерелгн рсем крст м сораулар бир: «Бу кем?» (Кыз.) «Кызны исеме ничек?» (Бала кызга исем бир.) «Кыз нрс эшли?» (Кыз рсем ясый.) «Ул нрс белн рсем ясый?» (Ул карандаш белн рсем ясый.) «Кыз нрс рсеме ясый?» (Кыз кояш рсеме ясый.)

Бял критерийлары

Бала биремнрне ти алмый. Трбиячене сорауларына авап бир алмый. Трбияче актив ярдм крсткнд д, бала хаталар ясый — 1 балл;

бала биремнрне трг тырыша, трбиячене сорауларына бер сз белн ген авап бир —2 балл;

бала биремнрне дрес ти. Трбиячене сорауларына авап биргнд, мллрне грамматик яктан дрес тзи. мллрне иясе м хбре бар. Трбиячене сорауларына телп, ышанычлы итеп авап бир —3 балл.

3. АВАЗ КУЛЬТУРАСЫ

1. «Бу нрс? Ул ничек кычкыра?» дидактик уены Материал: ат, к, тавык, каз, карга рсемнре.

Диагностик биремне эчтлеге

Трбияче балага ат (к, тавык, каз, карга) рсеме крст м сораулар бир: «Бу нрс?» (Ат.) «Ат ничек кешни?» («Ми-а-ай!») «Бу нрс?» (К.) «К ничек кычкыра?» («Ми-ки-ки!») «Бу нрс?» (Тавык.) Тавык ничек кыткылдый? («Кыт-кытыйк!») «Бу нрс?» (Каз.) «Каз ничек кагылдый?» («Ка-ка-ка!») «Бу нрс?» (Карга.) «Карга ничек каркылдый?» («Кар-кар!»)

Бял критерийлары

Бала 1—2 биремне ген ти ала — 1 балл;

бала биремнрне трбияче ярдме белн башкара, аны артыннан кабатлый —2 балл;

бала биремнрне телп башкара. Аваз ияртемнрен дрес м ачык итеп йт —3 балл.

4. БЙЛНЕШЛЕ СЙЛМ

1. Сюжетлы рсем буенча гм

Материал: кар бабай ясаучы балалар суртлнгн сюжетлы рсем.

Диагностик биремне эчтлеге

Трбияче балаларны игътибарын рсемг леп ит м сораулар бир: «Карагыз ле, Йомшаккай бик матур бер рсем ясаган. Бу рсемд кемнр ясалган? Балалар нрс эшлилр? Рсем сиа ошыймы?»

2. «Йомры Икмк» киятен схнлштер

Трбияче стл театры фигуралары куллана, балаларны схнлштерд катнашырга чакыра.

Бял критерийлары

Бала сорауларга ишарлр яки бер сз белн ген авап бир. киятне схнлштерд авырлыклар кичер. Трбияче артыннан аерым сзлрне ген кабатлый —1 балл;

мслн:

Т р б и я ч е. Балалар, би белн бабай пешергннр...

Б а л а. Йомры Икмк.

Т р б и я ч е. Йомры Икмкне трз тбен...

Б а л а. Куйганнар.

Т р б и я ч е. Камыр кипкч, трздн...

Б а л а. Сикереп тш.

Т р б и я ч е. Йомры Икмк йгереп кит, йгер-йгер, урманга...

Б а л а. ит.

Бала, авап биргнд, 2—3 сздн торган гади мллрг стенлек бир. Трбияче ярдм иткнд, таныш киятне схнлштерд катнаша —2 балл;

мслн:

Т р б и я ч е. Балалар, би белн бабай...

Б а л а. Йомры Икмк пешергннр.

Т р б и я ч е. Йомры Икмкне...

Б а л а. Трз тбен куйганнар.

Т р б и я ч е. Камыр кипкч,...

Б а л а. Трздн сикереп тш.

Т р б и я ч е. Йомры Икмк йгереп кит, йгер-йгер,...

Б а л а. Урманга ит.

Бала гади (кем? нрс?) м катлаулы (кемг? нинди? кайчан? кайда? кая?) сорауларга авап бир. з инициативасы яки трбияче тенече буенча, рсемд суртлнгнне сйли ала. киятне эчтлеген сйлгнд, эзлеклелекне саклап, схнлштерд телп катнаша —3 балл.

10—12 балл: югары др

6—9 балл: уртача др

3—5 балл: тбн др 5

Уртанчылар тркеменд сйлм телен злштер дрлрен диагностика

Диагностика: биремнр, методикалар

“Курчак турында сйл” диагностик биреме

1. “йтегез ле, нрс ул курчак” кнеге.

- Билгелм бир (Курчак – ул уенчык, курчак белн уйныйлар).

- Аерым билгелрен, хрктлрен белдер торган сзлрне йт (Курчак матур. Ул басып тора).

- Биремне тми, “курчак” сзен кабатлый.

2. “Курчак нинди кием кигн?” кнеге.

- Дрттн д артык сз йт.

- Икедн д артыграк киемне йт.

- йтмич ген крст.

3. “Курчакка ул йгерсен, кулын селтсен чен бирем бир” кнеге.

- Дрес формалар бир (Алсу, йгер ле. Алсу, кулыны селт ле.)

- Фигыльлрне ген йт. (Йгер. Селт.)

- Дрес булмаган форма бир.

4. “Курчакка кунаклар килде. стлг нрслр куярга кирк?” кнеге.

- “Савыт саба” сзен йт.

- Савыт – сабаны аерым предметларын йт.

- Бер предмет йт.

5. “Нинди савыт – сабалар белсе?” кнеге.

- Дрттн артык предмет атый.

- Ике предмет атый.

- Бер предмет атый.

6. “Нрсдн ясалганын йт?” кнеге.

Трбияче,балага кнкрешт кулланыла торган савыт-саба предметлары крст: пыяла стакан, тимер кстрл, агач кашык, пластмас савыт. Трбияче йт: “Кунаклар курчакка блклр алып килгннр. Кайсы предмет нрсдн ясалганын йт”.

- Барлык предметларны атый м аларны нинди материалдан ясалганын йт.

- Ике предметны атый.

- Атамыйча гына крст.

7. “Предметлар нрс белн аерылалар?” кнеге.

Трбияче трле савыт – саба ясалган рсемнр крст.

- Тсе (формасы, зурлыгы) буенча атый.

- Аерым билгелрен саный. ( Бу чынаяк – яшел, бу – кызыл, бу – биек.)

- Бер аермалыгын атый.

8. “Сзне йтеп ибр” кнеге.

Бу тлинк тирн, монысы.... (сай), бер стакан биек, икенчесе... (тбнк), бу чынаяк чиста, монысы... (пычрак).

- Барлык сзлрне д дрес таба.

- Ике биремне ти.

- Бер биремне ти.

9. “Чынаякны тоткычы бар. Тагын нрслрне тоткычлары була?” кнеге.

- ч – дрт предметны тоткычын атый. (Чйнекне, ткне, сумканы, кулчатырны.)

- Ике предметны атый. (Кстрлне. Табаны.)

- Чынаякны тоткычын крст.

“Туп турында сйл” диагностик биреме

Трбияче ике туп крст, м балага тбндге сораулар бир:

1. “Нрс ул туп?” кнеге.

- Билгелм бир. ( Туп – ул уенчык. Ул тгрк, резинадан ясалган).

- Нинди д булса билгесен йт.

- “Туп” сзен кабатлый.

2. “Нрс ул ыргыту, тоту” кнеге.

- Алата бел. ( Ыргыту ул – кемг д булса тупны ата, икенчесе аны тота).

- “Ыргыттым” – дип, хрктне крст, (тупны тбп ата).

- Хрктне крст (сзлр йтми).

3. “Ике тупны чагыштыр. Алар нрс белн аерылалар м нрс белн охшаш?” кнеге.

- Билгелрен атый. ( Икесе д тгрк, резинадан ясалган; туплар белн уйныйлар.)

- Тс буенча булган аермасын гына атый.

- Бер сз йт.

4. “Син нинди уенчыклар белсе?” кнеге.

- Дрттн кбрк уенчык атый.

- Икедн кбрк уенчык атый.

- Бер сз йт.

5. “Клмк, чалбар, кофта; чынаяк, кстрл, таба сзлрен бер сз белн ничек атарга ?” кнеге.

- Гомумилштерче сзне атый м сббен крст. ( Клмк, чалбар, кофта – кием. Аларны ск киялр. Чынаяк, кстрл, таба – савыт-саба, анда ашарга пешерлр м аннан ашыйлар.)

- Гомумилштерче сзне атый. ( Клмк, чалбар, кофта – кием. Чынаяк, кстрл, таба – савыт-саба.)

- Гомумилштерче сзне атамый.

Сйлмне грамматик тзелешен формалаштыру

“Эт м кчеклр” сюжетлы картинасын карау” диагностик биреме

1. “Сине эт кргне бармы? Нрс ул эт? Ул нинди?” кнеге.

- Гомумилштер. (Эт – ул хайван; эт р. Ул йонлач.)

- Атый. ( Бу эт. Ул кара.)

- Трбияче артыннан бер сзне кабатлый.

2. “Эт балаларын ничек атыйлар? Капма-каршы мгъндге сзлрне дрес йтегез” кнеге.

-Эт тиз йгер, кчеклр... (крен).

-Этне тавышы калын, кчеклрнеке...(нечк).

- Эт баласын дрес атый, млне тмамлый.

- Эт баласын “кчек” дип атый.

- Бер сз ген йт.

3. “Эт нрс эшли бел?” кнеге.

- ч-дрт хркт атый. (р, йгер, сяк кимер. гр д эт песи крс, р м артыннан чаба.)

- Ике хркт атый.

- Бер сз ген йт.

4. “Этне м кчекне чагыштыр. Алар нрс белн охшаш м нрс белн аерылалар” кнеге.

- Эт м кчек турында сйли. (Эт зур м йонлач, кчек кечкен м йомшак.)

- Биремне трбияче ярдме белн ти.

- Бер аермалыгын йт.

Сйлмне аваз культурасы

“Сйлмне аваз ягын билгел” диагностик биреме

1. “Шар, тун, когыз, куян, балык, трамвай, лампа, крк суртлнгн картинкалар крст” кнеге.

Трбияче балага картинкада нрс суртлнгнен атарга куша. Трбияче бала йт алмаган авазларны билгели.

- Барлык авазларны да йт.

- Сонор м чыжылдаучы кебек катлаулы авазларны йт алмый.

- Сонор авазларны да м чыжылдаучы авазларны да йт алмый.

2. “зе таныш булган юаткычны тиз, крен, тыныч м кычкырып йт” кнеге.

- Текстны ачык итеп йт.

- Ачык итеп йтми, тавышны кчен дрес кйлми.

- Текст йтелешенд итди кимчелеклр бар.

Бйлнешле сйлм стер

“Хикял (тасвирлау м сюжетлы хикял) м эчтлек сйлне билгел” диагностик биреме

.1. “Курчакны тасвирла” кнеге.

(Трбияче курчакны крст.)

-Курчак нинди, аны белн нрс эшлрг була, аны белн ничек уйныйлар? Шул турыда сйл.

- Курчакны мсткыйль тасвирлый. (Бу курчак. Ул матур. Аны исеме – Алсу. Курчак белн уйнарга була. Яки: Бу курчак. Аны исеме Алсу. Курчакны ччлре озын. Клмге кызыл. Курчак белн уйнарга була.)

- Педагог ярдме белн сйли.

-мл тземич ген аерым сзлр йт.

2. “Туп турында сйл” кнеге.

-Ул нинди, ни чен кирк, аны белн нрс эшлрг була.

- Тасвирлый. (Бу – туп. Ул тгрк, зур-кечкен, резинадан ясалган, кызыл тст. Аны ыргытырга м тотарга була. Ул уйнар чен кирк.)

- Билгелрен атый. (Кызыл, резинадан ясалган).

- Аерым сзлр йт, лкин алардан мл тземи.

3. “Уенчык эт турында хикя уйлап чыгар” кнеге.

- Хикя уйлап чыгара.

- Сыйфатларын м хрктлрен атый.

- 2-3 сз йт.

4.” Хикя тзе” кнеге.

Трияче балага, “Мин ничек уйныйм”, “Минем гаилм”, “Минем дусларым” дигн темаларны берсен, хикя тзерг ткъдим ит.

- Хикяне мсткыйль тзи.

- Зурлар ярдме белн сйли.

- Сорауларга бер сз белн авап бир.

5. “Эчтлеген сйл” кнеге.

Трбияче кыска хикя яки кият укый м аны эчтлеген сйлрг ткъдим ит.

- Эчтлекне мсткыйль сйли.

- Трбияче йтеп ибргн сзлрне кулланып сйли.

- Аерым сзлр йт.

Диагностика ткрг алатма.

Биремнрне бял баллар белн крстел:

-– баланы дрес, тгл, мсткыйль аваплары чен 3 балл куела;

– трбиячене этргеч сораулары буенча авап биргн м зур булмаган тглсезлеклр ибргн балага2 балл куела;

– баланы аваплары зурлар биргн сорауга туры килмс, сзлрне трбияче артыннан кабатласа, сорауны аламаганын крстс, 1 балл куела.

Тикшер ахырында балларны санау ткрел:

- гр кпчелек аваплар 3 баллга ти булса ( 2-3 тн кбрк), - бу югары др.

- гр яртысыннан кбрге 2 балл булса, - бу уртача др.

- гр 1 баллы аваплар кп икн,- бу уртачадан тбн др.

Эчтлек злштер дрлре:

Югары – сйлм осталыгына ия; киятлр, хикялр уйлап чыгарганда инициатива, мсткыйльлек крст (хикяне структурасы турында кзаллаулары бар), башкаларны хикялрен кабатламый, снгатьлелекне трле чараларын куллана; эчтлек сйлгнд, башы, уртасы, ахыры кебек текстны структур лешлрен тгл саклап, текст эчтлеген эзлекле итеп бир; сзлек запасы бай; сйлме снгатьле, грамматик яктан дрес.

Уртача – зе уйлап чыгарганда, хикяне тасвирлаганда, дби срлрне эчтлеген сйлгнд, тшереп калдырулар урын алып тора, логик хаталар ибр, лкин трбияче ярдменд ул аларны зе тзт; бик актив булмаса да, сйлмд аралашуга кызыксынуы бар; мл тзегнд кыенлыкларга очрамый, грамматик хаталар сирк була; сйлмне снгатьлелеге итрлек дрд тгел.

Тбн – эчтлек сйлгнд бйлнешлр урнаштыруда кыенлыклар кичер сбпле, мгънсе м эчтлеге буенча хаталар ибр, сйл барышында трбияче ярдмен мохта; зе киятлр, хикялр, кызыклы хллр турында сйлгнд, тасвирламалар тзегнд структур лешлрне тшереп калдыра, мсткыйльлеге д итрлек тгел (иптшлрене хикялрен кабатлый); сзлек запасы ярлы; грамматик хаталар ибр; сйлме снгатьле тгел.

Балаларны белем дрлре сеше крсткече

(зурлар тркеме)

Танып бел

Югары др (3 балл). Бала транспорт трлрен, кеше тормышын иелйт, уайлыклар тудыра торган йберлрне таный м йт. Предмет м аны зенчлеклре (тсе, формасы, клме, нинди материалдан булуы) турында сйли, аларны тркемли бел. Тзче, транспорт хезмткрлре, авыл эшчннре хезмте турында бел. Юл йр кагыйдлрен дрес йт. Туган иле, шре (авылы), Россияне, Татарстанны башкаласы турында бел. з туганнары, зе турында сйли, адресын йт. Табигатьтге кайбер закончалыкларны бел, алар арасындагы бйлнешлр турында нти чыгара.

Уртача др (2 балл). Бала транспорт трлрен, кеше тормышын иелйт, уайлыклар тудыра торган йберлрне атаганда хата ибр, лкин злектн тзт. Предмет м аны зенчлеклре (тсе, формасы, клме, нинди материалдан булуы) турында тулысынча сйлми, исен тшергч, стп сйли бел, тркемли ала. Тзче, транспорт хезмткрлре, авыл эшчннре хезмте турында мгълматны тулысынча биреп бетер алмый. Туган иле, шре (авылы), Россияне, Татарстанны башкаласы турында бел. з туганнары, зе турында аз сйли, сораулар биргч, злектн тулыландыра. Табигатьтге кайбер закончалыкларны алатканда, зара бйлнешлр турында нти чыгарганда кыенлыклар кичер.

Уртачадан тбн др (1 балл). Бала транспорт трлрен, кеше тормышын иелйт, уайлыклар тудыра торган йберлрне атаганда хата ибр. Предмет м аны зенчлеклре (тсе, формасы, клме, нинди материалдан булуы) турында трбияче ярдменнн башка сйли белми, тркемли алмый. Тзче, транспорт хезмткрлре, авыл эшчннре хезмте турында мгълматы юк. Туган иле, шре (авылы), Россияне, Татарстанны башкаласы турында йт белми. з туганнары, зе турында трбияче ярдменд сйли.

Адресын белми. Табигатьтге кайбер закончалыкларны алата, зара бйлнешлр турында нти чыгара алмый.

Аралашу

Югары др (3 балл). Сйлмд трле кушма мллр куллана бел, туры м кыек сйлмнн файдалана. з трибсеннн чыгып, эчтлекле рсемнр, картиналар буенча мсткыйль рвешт хикя тзи. дби срлрне эчтлеген сйлгнд, иади хикялр тзегнд интонациялрдн дрес файдалана. Сйлмд, башкалар белн аралашканда ягымлы сзлр куллана бел. Мгъндш сзлр, капма-каршы сзлрне дрес йт бел. Трбияче м балалар белн аралашуда телп катнаша. стерешле аралашуда катнашу дрсе камил.

Уртача др (2 балл). Сйлмд трле кушма мллр кулланганда хаталар ибр, злектн тзт бел. з трибсеннн чыгып, эчтлекле рсемнр, картиналар буенча хикя тзегнд трбияче ярдмен кт, бик к мсткыйль тгел. дби срлрне эчтлеген тулы бирми, иади хикялр тзегнд иади тгел. Сйлмд, башкалар белн аралашканда, ягымлы сзлрне аз куллана. Мгъндш сзлр, капма-каршы сзлрне йткнд хаталар ибр. Трбияче м балалар белн аралашуда катнаша, стерешле аралашуда катнашуы камил дрд тгел.

Уртачадан тбн др (1 балл). Бала сйлмд гади мллр куллана, з трибсеннн чыгып, начар сйли, эчтлекле рсемнр, картиналар буенча хикя тзегнд трбияче ярдмен кт. дби срлрне эчтлеген план буенча сйли белми, иади хикялрене эчтлеге гади, интонациялрдн файдаланмый. Сйлмд, башкалар белн аралашканда ягымлы сзлрне аз куллана. Мгъндш сзлр, капма-каршы сзлрне йтми. Трбияче м балалар белн аралашуда сирк катнаша, стерешле аралашуда катнашуы юк дрд.

Матур дбият уку

Югары др (3 балл). срне жанрын (кият, хикя) аера ала. Зур булмаган срлрне схнлштерд, рольлрг блеп шигырьлр укуда актив катнаша, тиз ист калдырып, яттан сйли. Язучыларны таный м атый, срлрен бел. Шигырьлрне, мкальлрне, санамышларны сйлмд мсткыйль куллана. дби персонажларны кылган гамллрен дрес бя бир.зене яраткан китабы турында башкаларга сйлп бир ала.

Уртача др (2 балл). срне жанрын (кият, хикя) аерганда ялгышлыклар ибр, лкин трбияче ярдменд злектн тзт ала. Зур булмаган срлрне схнлштерд, ольлрг блеп шигырьлр укуда активлык крстми, лкин катнаша. Язучыларны таный, срлрен йтд кыенлыклар кичер. Шигырьлрне, мкальлрне, санамышларны сирк куллана. дби персонажларны кылган гамллрен бя биргнд, хаталар ибр. зене яраткан китабы турында башкаларга тулы итеп сйлми.

Уртачадан тбн др (1 балл). срне жанрын (кият, хикя) аера алмый. Зур булмаган срлрне схнлштерд, рольлрг блеп шигырьлр укуда катнашырга телге юк. Язучыларны танымый, срлрен йт алмый. Шигырьлрне, мкальлрне, санамышларны кулланмый. дби персонажларны кылган гамллрен бя бир белми. зене яраткан китабы турында башкаларга сйли белми.

Балаларны белем дрлре сеше крсткече

(мктпк зерлек тркеме)

Танып бел

Югары др (3 балл). Бала сламт яш рвеше, дрес туклану турында кзаллый. Экологик бйлнешлрне алата ала, кешене табигать белн бйлнеше, зара йогынтысын бел. Табигатьне трле объектлары турында мгълмат бир ала. Предметларны злрен ген хас билгелре, зенчлекле сыйфатлары турында сйли, аларны тркемли бел. зе, ти- нисе турында сйли бел (фамилиясен, исемен, тисене исемен, адресын, телефон номерын йт ала), лкннр хезмте, аларны эшлекле сыйфатлары турында мгълматы бар.

Уртача др (2 балл). Сламт яш рвеше, дрес туклану турында баланы кзаллавы итрлек дрд тгел. Экологик бйлнешлрне крд авырыксына, трбияче яки балалар ярдменд зе авап бир. Табигатьне трле объектлары турында мгълматы бар, дрес итеп трбияче ярдменд алата.Предметларны злрен ген хас билгелре, зенчлекле сыйфатлары турында сйлгнд хаталар ибр, тркемлгнд хаталар ибрс, злектн тзт бел. зе (фамилиясе, исеме, тисене исеме, адресы, телефон номеры, ти-нисе) турында мгълматы тулы тгел.

Уртачадан тбн др (1 балл). Сламт яш рвеше, дрес туклану турында бала кзалламый. Экологик бйлнешлрне, кешене табигать белн бйлнеше, зара йогынтысы турында йт белми. Табигатьне трле объектлары турында мгълмат бир алмый. Предметларны злрен ген хас билгелре, зенчлекле сыйфатлары турында сйли, мма аларны тркемлми. зе (фамилиясе, исеме, тисене исеме, адресы, телефон номеры, ти-нисе) турында мгълматы аз.

Аралашу

Югары др (3 балл). Бала кмк сйлмд актив катнаша (сораулар бир, сорауларга тулы авап кайтара, вакыйгалар, фактлар, кренешлр турында эзлекле, мгънле, алаешлы итеп сйли). Сйлмд трле сз тркемнрен мгънсе буенча алап, тгл куллана ала. Сзлрне контексттагы мгънсен туры китереп сйли бел. Предметлар, картиналар, рсемнр буенча, з трибсеннн чыгып, злектн иади хикялр тзи бел. Трбияче м яшьтшлре белн дпле итеп сйлш бел. Бйлнешле сйлме чиста, грамматик яктан дрес.

Уртача др (2 балл). Бала кмк сйлмд катнаша (сорауларны аз бир, сорауларга авап кайтара, вакыйгалар, фактлар, кренешлр турында эзлекле сйлгнд хаталар ибр, лкин злектн тзт). Сйлмд трле сз тркемнрен мгънсе буенча кулланганда хаталар ибр. Предметлар, картиналар, рсемнр буенча, з три-бсеннн чыгып иади хикялртзегнд, хаталар ибр, трбияче ярдменд злектн тзт ала. Трбияче м яшьтшлре белн дпле итеп сйлш бел.

Уртачадан тбн др (1 балл). Бала кмк сйлмд катнашмый (сораулар бир, сорауларга тулы авап кайтара алмый; вакыйгалар, фактлар, кренешлр турында эзлекле сйлгнд хаталар ибр, злектн тзт белми). Сйлмд трле сз тркемнрен мгънсе буенча кулланганда хаталар ибр. Предметлар, картиналар, рсемнр буенча, з трибсеннн чыгып, злектн иади хикялр тземи.

Матур дбият уку

Югары др (3 балл). срне жанрын билгели ала (кият, хикя, шигырь). Китап геройларыны хлен кер бел, кылган гамллрен дрес бя бир, з мнсбтен белдер. Шигырьлрне, схнлштерелгн срлрне снгатьле итеп сйли, эчтлеге буенча сорауларга авап бир бел. Иллюстрациялр, рсемнрг карап, йрнгн матур дбият срлрен таный. Китаплардан яа белемнр алу ммкинлеген алый.

Уртача др (2 балл). срне жанрын билгелд (кият, хикя, шигырь) хаталар ибр. Китап геройларыны хлен кер бел, кылган гамллрен дрес бя бир, з мнсбтен алата алмый. Шигырьлрне, схнлштер-гн срлрне сйлгнд, снгатьлелек итми. Эчтлеге буенча сорауларга авап биргнд, хаталар ибр. Иллюстрациялр, рсемнрг карап, йрнгн матур дбият срлрен таныганда, хаталар ибр, кп очракта злектн тзтми. Китаплар белн кызыксына, мсткыйльлеге чамалы.

Уртачадан тбн др (1 балл). Бала срне жанрын (кият, хикя, шигырь) трбияче ярдменнн башка билгели алмый. Китап геройларыны хлен кер белми, кылган гамллрен дрес бя бир алмый, з мнсбтен дрес алата алмый. Шигырьлрне тиз ист калдырмый, схнлштергн срлрне сйлгнд, снгатьлелеге, иадилыгы юк. Эчтлеге буенча сорауларга трбияче ярдменд авап бир яки бир алмый. Иллюстрациялр, рсемнрг карап, йрнгн матур дбият срлрен таныганда, кп хаталар ибр. Китаплар белн кызыксынмый.

Кулланылган дбият

1. дп – матур гадт: балалар бакчалары трбиячелре, татар телен йртче трбиячелр, башлангыч сыйныф укытучылары чен методик кулланма / Тз.: З.М.Зарипова.- Яр Чаллы, 2009.

2. хлак белеме: кече м урта яшьтге мктп балалары, ата-аналар, укытучылар, сыйныф иткчелре, балалар бакчасы трбиячелре м педагогик уку йортлары студентлары чен хрестоматия / Тз.: В.С.Казыйханов.- Яр Чаллы, 2000.- 188 б.

3. Бала бишеге – гомер ишеге: башлангыч сыйныф укытучылары, балалар бакчаларында, милли тркемнрд трбиячелр, ата-аналар чен халык авыз иаты срлре ыентыгы / Тз.: Ф.Зарипова, иади тркем.- Яр Чаллы: Идел-йорт, 2000.- 130 б.

4. Балалар бакчасы: ата-аналар м татар балалар бакчалары чен хрестоматия / Тз.: Ф.Ю.Юсупов.- Казан: Раннур, 2002.- 650 б.

5. Балалар бакчасында татарча сйлм стер дреслре: балалар бакчаларында эшлче трбиячелр чен методик кулланма / Тз.: З.М.Зарипова, А.И.Касыймова.- Казан, 2010.

6. Балалар бакчасында трбия м белем бир программасы / М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова ред.; 4 нче русча басмадан К.В.Закирова, Р..Кадыйрова, З.Г.Ибраимова, Г.Р.Гыйлетдинова, Ф..ллетдинова тр.- Казан: Мгариф, 2006.- 286 б.

7. Бал бабай: балалар бакчаларында эшлче трбиячелр, башлангыч сыйныф укытучылары чен кулланма / Тз.: З.М.Зарипова, И.М.Хмитов.- Яр Чаллы, 2000.- 167 б.

8. Балалар бакчасында трбия м белем бир программасы / Тз.: К.В.Закирова, Р.А.Боранова.- Казан: Хтер, 2000.- 192 б.

9. Балачак аланы: балалар бакчасы трбиячелре м ти-нилр чен хрестоматия / Тз.: К.В.Закирова.- Казан: РИЦ, 2011.- 560 б.

10. Белем бир м трбия процессында милли тбк компоненты: балалар бакчалары трбиячелре, татар телен йртче трбиячелр, башлангыч сыйныф укытучылары чен методик кулланма / Тз.: З.М.Зарипова, иади тркем.- Яр Чаллы, 2000.- 70 б.

11. Бородич А.М. Методика развития речи детей.- Москва: Просвещение, 1981.- 255с.

12. Глбакча (балалар бакчалары чен хрестоматия): балалар бак чаларында эшлче трбиячелр чен кулланма / Тз.: Ф.Ю.Юсупов, З.Ф.Камалова, Р.А.Боранова.- Казан: Татар. кит. ншр., 1990.- 254 б.

13. Закирова К.В., Гаффарова С.М. ткм-нкмне теле: балалар бакчасы трбиячелрен кулланма.- Казан: Мгариф, 1997.- 152 б.

14. Закирова К.В. Уйный-уйный сбез (балалар бакчасында уеннар): балалар бакчасы трбиячелре м физкультура инструкторлары чен методик кулланма.- Казан: Мгариф, 2005.- 175 б.

15. И матур сз: ата-аналар м балалар бакчасы трбиячелре чен хрестоматия / Тз.: К.В.Закирова.- Казан: Мгариф, 2000.- 335 б.

16. Иснбт Н. Балалар фольклоры.- Казан: Татар. кит. ншр., 1984.- 488 б.

17. Кашапова М.Ф. Балалар бакчаларында телдн сйлмг йртне фнни-методик нигезлре: монография.- Казан: РИЦ «Школа», 2009.- 160 б.

18. Кашапова М.Ф. И гзл тел – туган тел: балалар бакчасында сйлм телен стер буенча методик кулланма.- Казан: РИЦ «Школа», 2009.- 200 б.

19. Кашапова М.Ф. И татлы тел – туган тел: балалар бакчалары чен сйлм стер буенча методик кулланма.- Казан: Мгариф, 2004.- 446 б.

20. Кашапова М.Ф. Уйныйк ле, балалар: 1 нче китап.- Казан: РИЦ, 2011.- 216 б.

21. Программа по обучению детей русскому языку / Сост.: З.М.Зарипова, Л.З.Галиуллина, Д.Г.Мансурова, С.Г.Хисамутдинова, А.М.Лотфуллина, Г.Х.Сулейманова, Р.М.Алексеева, Е.И.Муллахметова, Л.З.Касаева.- Набережные Челны, 2004.- 111 с

22. Раушан кзге (татар балалар дбиятыннан хрестоматия): педагогика училищеларыны мктпкч яшьтге балаларны трбиял блеге чен кулланма / Тз.: Р.Ш.Халикова.- Казан:Мгариф, 1993.- 255 б.

23. Татар халык табышмаклары.- Яр Чаллы: Идел-йорт, 2000.- 96 б.

24. Татар халык уеннары / Тз.: Р.Ягъфров.- Казан: Мгариф, 2002.- 159 б.

25. Театр уйнап сбез: балалар бакчасында эшлче трбиячелр чен ярдмлек / Тз.: А.Т.Хуина.- Яр Чаллы, 009.- 58 б.

26. Туган телем – бек анам теле: татар балаларын ана телен йрт чен трбиячелрг методик кулланма / З.М.Зарипова иткчелегенд.- Яр Чаллы, 2004.- 127 б.

27. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников.- Москва, 2011.- 237 с.

28. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Диагностика речевого развития дошкольников.- Москва: Академия, 1999.- 160 с.

29. Шехова Р.К., Закирова К.В. Иат баскычлары: мктпкч трбия учреждениелре трбиячелрен, башлангыч сыйныф укытучыларына м ти-нилрг ткъдим ител.- Казан: РИЦ «Школа», 2001.- 61 б.

30. Юлда йрс, уяу бул: балалар бакчасында эшлче трбиячелр чен методик кулланма / Тз.:.Л.Гыйниятуллина. - Яр Чаллы, 2008.- 64 б.

31. Ягъфров Р.Р. Ал кирк, гл кирк (уеннар китабы): укытучылар м балалар бакчасы трбиячелре чен кулланма / Р.Р.Ягъфров.- Казан: Мгариф, 1995.- 126 б.

32. Ягъфров Р.Р. К-мкр: балалар бакчасы трбиячелре чен кулланма.- Казан: Мгариф, 1994.- 110 б.

Похожие работы:

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУКУЙСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ"ПРОГРАММА АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ "УМЕЙ СКАЗАТЬ "НЕТ!""Разработал:АСТАПОВА ОЛЬГА ИВАНОВНА, заместитель директора по воспитательной работе ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Одним из новых направлений воспитательной работы с подрастающим поколением (наряду с эконом...»

«12. Движущие силы и условия развития личности Факторы развития личности: органические предпосылки – среда – сама личность. Двухфакторная детерминация развития личности (наследственность – среда) определяет постановку проблемы о соотношении биологического и социальног...»

«УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "МОЗЫРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.П. ШАМЯКИНА"УТВЕРЖДАЮ Зав. кафедрой биологии и экологии _ Гуминская Е.Ю. 20 октября 2016 Протокол № 3 Вопросы к экзамену п...»

«Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ставропольский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СтГМУ Минздрава России) Кафедра биологии-6858003810000-6858001...»

«Каталог школьных электронных образовательных ресурсов 1 БЭНП Биология 6-9 кл. 2 Основы правовых знаний 3 История 5 кл. 4 История 5 кл. 5 Биология. Анатомия. 9 кл6 Биология. Анатомия. 9 кл7 Фраза (эл. тренажер) 8 Интерактивная математика 5-9 кл. 9 Интерактивная математика 5-9 кл. 10 Математика практическая 5-11 кл. 11 Всеобщая история 7...»

«Итоги конкурса научных работ сотрудников ИВиС ДВО РАН (по работам, опубликованным в 2015 г.)В соответствии с приказом № 75/1 от 24 ноября 2016 года о проведении конкурса научных работ в ИВиС ДВО РАН, "Пол...»

«02.21. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Кучеряевская основная общеобразовательная школа Бутурлиновского муниципального района Воронежской областиРАССМОТРЕНО На ШМО Протокол № 1 от 29 августа 2016г. /ГончароваН.В. / СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по УВР НестеренкоГ.В. "29" августа 2016г. У...»

«Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского района "Средняя общеобразовательная школа с. Селиярово" Рассмотрено на заседании ПРИЛОЖЕНИЕ педагогического совета школы К ООП СОО Протокол №...»

«Уважаемые председатель и члены комиссии, (слайд 1), разрешите представить Вашему вниманию выпускную квалификационную работу на тему: "Сравнительная оценка эффективности применения биологических и химических препаратов в борьбе с коло...»

«Интегрированная викторина по литературе и экологии "Зелёные страницы" Природа в творчестве русских и зарубежных писателей Составитель: Кононова О. С., педагог ДО. Предисловие Природа – источник творчества русских и зарубежных писателей. Некоторые известные русские писатели являлись и известными путешественниками, естествоис...»

«Задания А, В, С ГИА по теме "Молекулярно клеточный уровень"Вариант № 1 ЧАСТЬ А При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером выполняемого вами задания (А1—А36) выберите один верный ответ и внесите его в клеточку, соответствующую номеру вопроса.А1.Термин "биология" стал о...»

«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №117" Г.СорочинскаИсследовательская работа на тему: "Микромир вокруг нас "Выполнила: Ученица 9 "А" к...»

«КОНСПЕКТ УРОКА ПО БИОЛОГИИ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 6 КЛАССА Тема урока: Плод. Разнообразие и значение плодов. Цель урока: создать благоприятную психологическую среду для формирования у обучающихся понятия о строении, многообразии и з...»

«ПОТЕНЦИАЛ "ЗЕЛЕНОЙ" ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН: ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ Ахмедьярова М.В., д.э.н., академический профессор, г.АлматыТайкулакова Г.С., к.э.н., доцент АЛМУ, г. АлматыКлючевые слова: зеленая экономика, рациональное использование природных ресурсов, экологический кризис, ветроэнер...»
 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.