INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«Фан бўйича магистрларнинг билимига, кўникма ва малакасига ўйиладиган талаблар Табиатдан фойдаланишнинг экологик асослари ўув фанини ўзлаштириш ...»

Ўитиш масади ва вазифаси

«Табиатдан фойдаланишнинг экологик асослари » фанини ўитишдан масад талабаларда табиат, табиатдан фойдаланиш, табиатни муофаза илиш, мавжуд табиий ресурслардан оилона фойдаланиш аида тўри тушунчаларни шакллантириш, табиатдан фойдаланишнинг илмий асосларини сингдиришдир. Табиат, жамият ва инсоннинг ўзаро муносабатларининг ривожланиши, табиатдан фойдаланиш, табиатни муофаза илиш тарихи, табиий ресурслар таснифи, табиатдан фойдаланишнинг илмий-методологик асослари, масадларини ўргатиш фаннинг вазифаси исобланади.

Фан бўйича магистрларнинг билимига, кўникма ва малакасига ўйиладиган талаблар

"Табиатдан фойдаланишнинг экологик асослари" ўув фанини ўзлаштириш жараёнида амалга ошириладиган масалалар доирасида магистр:

табиатдан рационал фойдаланиш; биосфера ва табиат муофазаси; экологик маниторинг ва башоратлаш; Ер сайёрасининг Куёш тизимидаги урни; Ер кобиклари ва уларга инсоннинг таъсири ва бошкалар тугрисида тасаввурга эга булиши керак.

Фанни ўитишда замонавий ахборот ва педогогик технологиялар

Магистрлар "Табиатдан фойдаланишнинг экологик асослари" фанини ўзлаштиришлари учун уйидаги информацион - педагогик технологиялардан фойдаланиш.

Маърузаларни бир исми субат тариасида ўтади. Булар "Аклий хужум", "Бумеранг" методларидан фойдаланилган олда. Семинар дарсларида "Кластер", "Алий хужум", "Бумеранг" тарзида ўтказиш ам кўзда тутилгандир. Амалий машгулотларда санитар нормаларни анилайдиган жадваллардан, слайдлардан фойдаланиш ам мумкин.Кириш

Табиатдан фойдаланишнинг умумий масалалари. Табиатда фойдаланиш фанининг предмета, объекта, вазифалари ва мохияти. Табиат ва жамият узаро алокадорлиги муаммолари. Табииий ресурслардан окилона фойдаланиш, чикиндисиз ишлаб чикаришни жорий килиш, атроф мухитни ифлосланишдан саклаш ва бошкалар.

ТАБИАТ ВА ЖАМИЯТ МУНОСАБАТЛАРИ ЭВОЛЮЦИЯСИ

Табиатни муофаза илиш, табиатдан фойдаланиш масалалари. Илмий-техника тараиёти даврида табиат ва жамият муносабатларининг хусусиятлари. Табиатдан фойдаланиш- асосий тушунчалар, мазмуни, озирги олати. Табиатдан фойдаланиш, табиатни муофаза илиш, атроф-муитни муофаза илиШ, экология. Табиат инсон жамият тизимининг эвОлюцион ривожланишида ибтидоий, аграр, индустриал, техноген, ноосфера боскичлари.

ТАБИАТДАН ОИЛОНА ФОЙДАЛАНИШНИНГ УМУМИЙ ПРИНЦИПЛАРИ.

Табиий ресурслардан фойдаланишни режалаштириш ва башоратлаш. Табиий ресурслар ва ресурс цикли. Табиий ресурслар таснифи. Ресурс циклининг очилиги. Фойдали азилмалар ва энергетик ресурслардан оилона ва комплекс фойдаланиш. Табиий ресурслардан фойдаланишнинг олати. Табиатдан оилона фойдаланишнинг асосий оидалари.

ТАБИАТГА ТЕХНОГЕН ТАЪСИР ВА УНИНГ ОЛДИНИ ОЛИШ МУАММОЛАРИ

Инсоннинг табиатга техноген таъсири турлари, микёси. Табиий муитга техноген таъсирнинг кучайиши- глобал, регионал, миллий даражалар. Ўзбекистондаги техноген вазият. Табиатга техноген таъсирни камайтириш тадбирлари. Фан-техника тараиёти ва ва табиатдан фойдаланиш соасида замонавий технологиялар-биотехнологиялар, тикланадиган энергия манбалари. Ресурсларни т4ежовчи, кам чиитли технологиялар ва уларни ривожлантириш.

ТАБИАТДАН ФОЙДАЛАНИШ ИТИСОДИЁТИ.Табиатдан фойдаланиш итисодий механизмининг моияти ва асосий оидалари. Табиатдан фойдаланиш тадбирларини молиявий таъминлаш манбалари. Табиий ресурслардан фойдаланишда мавжуд туловлар. Экологик сугурталаш.

ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТ, ЭКСПЕРТИЗА, ЭКОЛОГИК АУДИТ ВА ПАСПОРТИЗАЦИЯ.

Ўзбекистондаги экологик вазият. Экологик экспертиза. Экологик аудит. Аоли пунктлари ва корхонапарни экологик паспортлаштириш. Атроф-муитга инсоннинг зарарли таъсирни баолаш ва экспертизаси.

ТАБИАТДАН ОИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ ВА АТРОФ-МУХИТНИ МУХОФАЗА ИЛИШНИНГ ТАШКИЛИЙ ВА ХУУИЙ АСОСЛАРИ.Табиатдан фойдаланишни бошкариш. Экологик сиёсат. Табиий ресурслардан оилона фойдаланишни хукуий таъминлаш. Табиатдан фойдаланиш тартибии бузганлик учун жавобгарлик масалалари. Жамоатчилик экологик харакати.

ТАБИАТДАН ФОЙДАЛАНИШ ВА АТРОФ-МУИТНИ МУОФАЗА ИЛИШ СОАСИДА ХАЛАРО АМКОРЛИК.

Халаро ва миллий ресурслар. Глобал халаро экологик муаммолар. Табиатдан фойдаланиш ва атроф-муитни муофаза илиш борасида халаро амкорлик. Атоф-муиит ва тараиёт бўйича БМТ конференциялари. Ўзбекистоннинг табиатдан фойдаланиш соасидаги хааро амкорлиг

Амалий машулотлар мавзулари

1

2

3

4

5 Табиатдан фойдаланишнинг экологик асослари

Табиат ва жамият муносабатлари эволюцияси

Табиий ресурслар таснифи. Табиий ресурсдан оилона фойдаланиш

0рол ва Оролбўйининг экологик муаммолари

Табиатдан фойдаланишнинг итисодий механизми

Семинар мавзулари

1 Ўзбекистондаги экологик вазият 2 Табиатдан фойдаланишнинг ташкилий ва хукуий асослари асослари 3 Табиатдан фойдаланиш ва экологик экспертиза

4 Мониторинг ва унинг табиатдан фойдаланишдаги аамияти

5 Орол денгизи муаммосини ал илиш йўллари

6 Экологик барарор ривожланиш

7 Алоида удуларнинг табий-ресурс потенциалини баолаш

8 Алоида табиий ресурсларни муофаза илиш ва улар дан оилона фойдаланиш муаммолари

9 Табиатдан фойдаланиш шакллари

10 Табиатдан фойдаланишни меъёрлаштириш

Дастурнинг информацион-услубий таъминоти

Дастурдаги мавзуларни ўтиш таълимнинг замонавий методларидан кенг фойдаланиш, ўув жараёни янги педогогик технологиялар асосида ташкил этиш самарали натижа беради.Бу борада замонавий педогогик технологиялардан, Интернет материалларидан, мультимедиядан фойдаланиш назардатутилади.

ТАВСИЯ ЭТИЛАДИГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

Асосий адабиётлар:Каримов И.А. Узбекистан на пороге XXI еТошкент «Ўитувчи», 1997.

Экологические основы природопользования «Высшая школа», М.: 2002.

Экологические основы природопользования «Высшая школа», М., 2002.

Авраменко И.М. Природопользование. Санкт-Петербург-Москва- Краснодар. 2003.

Природопользование. Арустамов Э.А. и др. Москва, 2005.

Турсунов Х.Т., Рахимова Т.У., Экология «Чинор», Т., 2006, 152 б.

ушимча адабиётлар:Реймерс Н.Ф. Природопользование. М., «Мысль»., 1990.

П.Баратов. Табиатни мухофаза илиш. Т. Ўитувчи 1991.

Экология и экономика природопользования. М., ЮНИТИ.. 1998.

Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. М., «ЮНИТИ»., 1998.

Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей среди. М.: 1999.

Национальная стратегия устойчевого развития Республики Узбекистан,

Т., 1999.

Табиатдан фойдаланиш итисодиёти маърузалар матни. А.Холмирзаев.2000.

В.М.Константинов Экологические основы природа пользование. Москва 2001.

Национальный доклад о состоянии окружающей природной среды и

использовании природных ресурсов в Республике Узбекистан-Тошкент., 2005.

Узбекистон Республикаси Кизил китоби, 1-2 том, Т.2006.

Популярная экологическая энциклопедия РУз., 1-4 том, Т. 2008.

А.Э.Эргашев. А.Ш.Шералиев, Х.У.Сувонов. Т.А.Эргашев. Экология ва табиатни мухофаза илиш. Т.Фан 2009.

Турсунов Х.Т. Экология ва баркарор ривожланиш, Т., 2009.Интернет манбалари:www.nature.uzwww. uznature.uz

www. econews.uznature.uz

4 www.ref.uz

Похожие работы:

«Семена идут на посадку Вопросов о правильной подготовке семян к севу в читательской почте немало. На них сегодня отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Александр Бохан. Хранение — Многие покупают семена с осени — почти за год до сева. А как и где их надо хранить? — У агрономов есть такое п...»

«Методическая разработка открытого урока в 10 классе с использованием технологий проблемного обучения по теме:"Биосинтез белков в живой клетке Учитель биологии Милова И.В. Обоснование методического комплекса урокаЦели урока: Образовательные: создание условий для Формирование знаний о м...»

«МОУ СОШ п. Кушумский Ершовского района Саратовской области Панаскина Надежда Николаевна учитель начальных классов. Внеурочное занятие: " Это твоя Земля".Цели и задачи: Во время занятия подвести детей к пониманию, что знания в одной области облегчают понимание процессов, изуча...»

«ПАСПОРТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 114300020446900Дисциплина: ПМ 04 Проведение лабораторных микробиологических исследований. 68580018668900Тема: "Возбудители с внутриклеточным паразитизмом". Тип тестового задания: текущий рубежный (тематический) итоговый 80010018033900Автор(ы)...»

«БИОЛОГИЯнаука о жизни, ее формах и закономерностям развития. Ее название возникло из сочетания двух греческих слов bios( жизнь ) и logos ( наука ). Термин биология в 1802г в широкое употребление ввел Ж.Б. Ламарк. Современную биологию, изуча...»

«Гречишкина Ольга Ивановна. Учитель биологии I категории СКО, район Г.Мусрепова Тахтабродская средняя школа. Конспект урока по биологии для 9 класса "Митоз – как основа бесполого...»

«Газета "Запорозька Січ" №48-50 13.03.2014 Запорожсталь идет по плану По информации управления экологической безопасности Запорожского городского совета, с момента действия программы природоохранных мероприятий реализовано 41 из них, что составляет 75 процентов от запланированного на сегодня. Остальные в процессе реализа...»
 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.