INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ: УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ Дом здравља „Смедерево“ Смедерево Смедерево март 2015. Дом здравља Смедерево,улица Кнез Михаилова бр. 51, сходно ...»

На основу члана 63 ЗЈН (Сл. гласник РС бр.124/12,14/15) наручилац врши:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ

Дом здравља „Смедерево“ Смедерево

Смедерево

март 2015.

Дом здравља Смедерево,улица Кнез Михаилова бр. 51, сходно чл. 39 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/2012), у поступку јавне набавке мале вредности доставља позив за понуду за набавку:

ПРИЛОГ 1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ - Дом здравља „Смедерево“, Улица Кнез Михаилова број 51, 11 300 Смедерево, (у даљем тексту: Наручилац) позива потенцијалне понуђаче да поднесу своје писмене понуде у складу са конкурсном документацијом, а на основу позива за подношење понуде за УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ- СМЕДЕРЕВО, редни број набавке 8 ЈНМВ

Адреса наручиоца Дом здравља „Смедерево“, Кнез Михаилова број 51, 11300 Смедерево

Матични број 17829742

Назив банке Управа за трезор

Текући рачун 840 -851661-28

Шифра делатности 8621

ПИБ 107896907

Е-mail: [email protected]

2. ВРСТА НАРУЧИОЦА- Јавна установа - пружање здравствених услуга на примарном нивоу

3. ВРСТА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ - Поступак јавне набавке мале вредности4. ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ОРН64200000 - шифра из општег речника набавке - ЗА ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО - у свему према спецификацији набавке садржане у конкурсној документацији.

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. Спровођењем јединственог поступка за услуге мобилне и фиксне телефоније наручилац остварује финансијске уштеде.

5. У случају подношења понуде са подизвођачем, навести проценат вредности набавке која ће се извршити преко подизвођача.

6. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА - економски најповољнија понуда са елементима:

Покривеност територије Србије GSM сигналом - укупно пондера 8

Од 60 % до 80 % - 3 пондера

Од 80 % до 90 % - 5 пондера

Од 90 % до 100% - 8 пондера

Понуђена цена - укупно пондера 90

Мобилне телефоније:

Цена најмањег износа минималне месечне потрошње - 8 пондера

Цена разговора у мрежи мобилног оператера - 4 пондера

Цена разговора ван мреже мобилног оператера - 13 пондера

Цена претплате по броју - 2 пондера

Цена висине буџета мобилних апарата - 8 пондера

Цена разговора у пословној мрежи Дома здравља Смедерево - 2 пондера

Цена ка фиксним бројевима у власништву Дома здравља Смедерево у мрежи изабраног оператора - 7 пондера

Интернет саобраћаја:

Цена интернет саобраћаја - месечно одржавање које укључује и статичку ИП адресу - 7 пондера

Фиксне телефоније:

Цена месечне претплата по телефонској линији - 4 пондера

Цена разговора у месту наручиоца - 2 пондера

Цена разговора изван места наручиоца - 5 пондера

Цена разговора са фиксним бројевима осталих оператера - 4 пондера

Цена разговора са мобилним бројевима - 8 пондера

Цена разговора ка пословној мобилној мрежи Дома здравља Смедерево - 10 пондера

Цена висине буџета IP телефона и GATEWAY уређаја - 6 пондера

Услови плаћања – укупно пондера 2

Рок плаћања од 15 до 30 дана - 0 пондера

Рок плаћања од 30 до 35 дана - 1 пондер

Рок плаћања преко 35 дана - 2 пондера

УКУПНО (МАКСИМАЛНО) 100 ПОНДЕРА

7. Конкурсна документација се може преузети :

Портал јавних набавки;

Захтевом наручиоцу за достављање поштом на адресу, преузимањем са интернет странице наручиоца www.domzdravljasd.rs или електронски захтевом на емаил адресу наручиоца: [email protected] Уколико понуђач захтева да му се конкурсна документација достави поштом у обавези је да уз захтев достави доказ о уплати износа од 800,00 дин на име трошкова доставе и умножавања конкурсне документације. Уплата се врши на жиро рачун 840-836667-02

8. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА - ПОНУДЕ СЕ ПРИПРЕМАЈУ И ПОДНОСЕ У СКЛАДУ СА КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ И ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА. Понуђачи подносе понуде у затвореној коверти, препорученом пошиљком или лично на адресу наручиоца: ДОМ ЗДРАВЉА „Смедерево“ Смедерево, улица Кнез Михаилова број 51, 11300 Смедерево, са напоменом: „Понуда за НАБАВКУ УСЛУГА МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ДОМ ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ - не отварати!

Рок за подношење понуда је 30.03.2015. године до 11:00 часова. Понуда се сматра благовременом ако је у архиву наручиоца пристигла и оверена заводним печатом наручиоца закључно са даном 30.03.2015. године, до 11:00 часова. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла у архиву наручиоца и није оверена заводним печатом наручиоца закључно са са 30.03.2015. године, до 11:00 часова.

Комисија за јавну набавку наручиоца, по окончању поступка отварања понуда, вратиће све неблаговремено поднете понуде неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

9. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА - Отварање понуда је јавно. Отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуда, дана 30.03.2015. године, у 11:15 часова на адреси наручиоца, у сали Дома здравља “Смедерево“ Смедерево, у присуству чланова Комисије за предметну јавну набавку.

10. УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА - У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.

11. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ - Одлука о додели уговора за предметну јавну набавку биће донета у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда, о чему ће сви понуђачи бити обавештени писменим путем.

12. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Иван Пјано, +381 (26) 240518 или +381 (69) 8548686

ПРИЛОГ 2. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

( у складу са чл.75 и 76. Закона о јавним набавкама)

А - Обавезни услови понуђачима прописани, чл.75. ЗЈН и то:

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар

Доказ: извод из регистра надлежног органа (Агенција за привредне регистре, односно надлежног Привредног суда)

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре

Доказ: извод из казнене евиденције, односно уверење надлежног суда и надлежне ПУ МУП;

3. Да му није изречена правоснажна судска или управна мера забране обављања делатности која је предмет јавне набавке, а која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

Доказ: потврда издата после објављивања позива за подношење понуда, и то: за судску меру Привредни суд, за управну меру други суд или надлежни управни орган. Наведене доказе може да замени потврда надлежног органа за регистрацију привредних субјеката ( АПР);

4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе ако има седиште на њеној територији,

Доказ: Потврда органа пореске управе као и потврда надлежног органа локалне самоуправе о јавним дажбинама, које се измирују на локалном нивоу, потврда организације за обавезно социјално осигурање;

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности из ове јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

Доказ: важећа дозвола за обављање предметне делатности, издата о стране надлежног органа.

Б - Доказивање испуњености услова

1. Докази из става „А“, тачке 2,3 и 4 не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда;

2. Испуњеност услова из тачки 1-4 претходног става може се доказивати достављањем наведених доказа или достављањем ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (саставни део конкурсне документације, Прилог број 3)

3. Уколико се испуњеност услова доказује неовереним фотокопијама или ИЗЈАВОМ, наручилац може захтевати да пре доношења одлуке о додели уговора понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) наведне у тачкама 1-4. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева.

4. Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа (докази за услове 1-4 из тачке „А“), под условом да у том случају у својој понуди наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.

5. Прилог 3 - Изјава о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама- образац број 4.1. конкурсне документације, оверена и потписана ;

6. Прилог 6 - Образац понуде ( техничке спецификације )–конкурсне документације;

7. Прилог 7 - Модел уговора;

8. Прилог 8 - Образац трошкова припреме ;

9. Прилог 9 - Текст изјаве о независној понуди;

10. Прилог 10 - Изјава о прихватању услова из конкурсне документације.

Документа из тачки 5-10 морају бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

ПРИЛОГ 3. - ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да испуњавамо услове из чл. 75 и 76. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС, број 124/12), а ради учешћа у поступку јавне набавке мале вредности, по захтеву Дома здравља „Смедерево“ Смедерево.

1. ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Понуда број: _____________________ НАЗИВ ПОНУЂАЧА:

Датум: __________________________

Адреса:

Телефон: ____________________________,

Факс: ____________________________,

Е-маил: ____________________________,

Овлашћено лице и функција:

Лице задужено за реализацију уговора:

Матични број: Регистарски број:

Шифра делатности: П И Б:

Текући рачун: Носилац платног промета:

Потврђујемо да испуњавамо услове из захтева конкурсне документације (Прилог 2 - УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ)

2. ПРЕЗИМЕ И ИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА: ____________________________________________

3. ФУНКЦИЈА: ____________________________________________________________________

4. ПОТПИС: ______________________________________________________________________

5. ДАТУМ: _______________________________________________________________________

М.П. __________________________________

Потпис овлашћеног лица

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ПРИЛОГ 4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

4.1 УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАЗАЦА - Понуђач мора све обрасце и изјаве које је добио као део конкурсне документације а саставни су део понуде да попуни читко, да их потпише одговорно лице и овери печатом.

4.2 JЕЗИК - Понуда и остала документација која се односи на понуду мора бити на српском језику.

4.3. ОБЛИК И САДРЖИНА ПОНУДЕ - Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Све изјаве, обрасци и прилози који су саставни део понуде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом од стране понуђача. Понуђач подноси понуду у запечаћеној или затвореној фасцикли или коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је била предата. На фасцикли или коверти мора бити налепљен попуњен ПРИЛОГ Број - 11 - понуда за УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ.

4.4. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО.

4.5. Уколико се достави понуда са понуђачем или као заједничка понуда понуду доставити сходно члану 80. и 81. З

4.6. ТРАЖЕЊЕ ДОДАТНИХ ИНФОРМАЦИЈА И ПОЈАШЊЕЊА - Понуђачи могу у писменом облику да траже додатна појашњења у вези са припремом понуде. Наручилац ће у најкраћем року, писмено одговорити том понуђачу, као и свим осталим понуђачима који су примили конкурсну документацију. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

Питања упутити на адресу: Дом здравља „Смедерево“, ул. Кнез Михаилова бр.51 Смедерево, са напоменом „Објашњење бр.______“ или електронском поштом на емаил: [email protected], контакт особа: Гордана Дабић, Дом Здравља „Смедерево“, +381 (26) 240520.

4.7. ЦЕНА - Цена треба да буде изражена у динарима, и да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији предметних услуга за потребе ДЗ „Смедерево“. Цене из понуде остају фиксне за време трајања уговорног периода. Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана.

4.8. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ - Не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

4.9. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА - Изабрани понуђач биће позван да потпише уговор по истеку рока за подношење захтева за заштиту права из чл.149. ЗЈН. Ако изабрани понуђач одустане од понуде и одбије да потпише Уговор, Наручилац задржава право да у том случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени Комисије, друга на ранг листи.

4.10. КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР - ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА,

Укупна покривеност териорије Републике Србије GSM сигналом 8 пондера; (према елементима и методологији у прилогу 5)

Укупна понуђена цена 90 пондера; (према елементима и методологији у прилогу 5)

Услови плаћања 2 пондера; (према елементима у прилогу 5)

4.11. Биће одбијене све неблаговремене, неодговарајуће и неприхватљиве понуде (Чл. 3, став1. тачке 31,32,и 33. ЗЈН).

4.12. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА - У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права, може уложити захтев за заштиту права, сагласно члану 149. Закона о јавним набавкама.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу непосредно или поштом препоручено, са повратницом. Копију захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој Комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати прописану таксу у износу од 40.000,00 динара на рачун буџета РС.

Захтев за заштиту права мора да садржи све податке прописане чланом 151. Закона о јавним набавкама.

ПРИЛОГ 5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

ЕКОНОМСКИ НАЈПОВОЉНИЈА ПОНУДА- ЕЛЕМЕНТИ И МЕТОДОЛОГИЈА ПОНДЕРИСАЊА:

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ GSM СИГНАЛОМ:

Од 60 % до 80 % - 3 пондера

Од 80 % до 90 % - 5 пондера

Од 90 % до 100% - 8 пондера

УКУПНО 8 пондера

ПОНУЂЕНА ЦЕНА:

МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА:

Цена најмањег износа минималне месечне потрошње: 8 пондера

По формули : Најнижа понуђ. цена х 8

Цена понуде која се рангира

Цена разговора у мрежи мобилног оператера: 4 пондера

По формули : Најнижа понуђ. цена х 4

Цена понуде која се рангира

Цена разговора ван мреже мобилног оператера: 13 пондера

По формули : Најнижа понуђ. цена х 13

Цена понуде која се рангира

Цена претплате по броју: 2 пондера

По формули : Најнижа понуђ. цена х 2

Цена понуде која се рангира

Цена висине буџета мобилних апарата: 8 пондера

По формули : Цена понуде који се рангира х 8

Највиша понуђена цена

Цена разговора у пословној мрежи Дома здравља Смедерево: 2 пондера

По формули : Најнижа понуђ. цена х 2

Цена понуде која се рангира

Цена ка фиксним бројевима у власништву Дома здравља Смедерево у мрежи изабраног оператора: 7 пондера

По формули : Најнижа понуђ. цена х 7

Цена понуде која се рангира

ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈ:

Цена интернет саобраћаја - месечно одржавање које укључује и статичку ИП адресу: 7 пондера

По формули : Најнижа понуђ. цена х 7

Цена понуде која се рангира

ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА:

Цена месечне претплатe по телефонској линији: 4 пондера

По формули : Најнижа понуђ. цена х 5

Цена понуде која се рангира

Цена разговора у месту наручиоца: 2 пондера

По формули : Најнижа понуђ. цена х 2

Цена понуде која се рангира

Цена разговора изван места наручиоца: 5 пондера

По формули : Најнижа понуђ. цена х 5

Цена понуде која се рангира

Цена разговора са фиксним бројевима осталих оператера: 4 пондера

По формули : Најнижа понуђ. цена х 4

Цена понуде која се рангира

Цена разговора са мобилним бројевима: 8 пондера

По формули : Најнижа понуђ. цена х 8

Цена понуде која се рангира

Цена разговора ко пословној мобилној мрежи Дома здравља Смедерево: 10 пондера

По формули : Најнижа понуђ. цена х 10

Цена понуде која се рангира

Цена висине буџета IP телефона и GATEWAY уређаја - 6 пондера

По формули : : Цена понуде који се рангира х 6

Највиша понуђена цена

УКУПНО 90 пондера

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:

Рок плаћања од 15 до 30 дана – 0 пондера

Рок плаћања од 30 до 35 дана – 1 пондер

Рок плаћања преко 35 дана - 2 пондера

УКУПНО 2 пондера

УКУПНО ( МАКСИМАЛНО) 100 пондера

НАПОМЕНА: УКОЛИКО ЈЕ НЕКО ОД ПУНУЂАЧА ПОНУДИО ЦЕНУ У ИЗНОСУ ОД 0 ДИНАРА, ПРИЛИКОМ ПРИМЕНЕ ФОРМУЛЕ ЗА ИЗРАЧУНАВАЊЕ ПОНДЕРА ЗА ПОНУЂЕНУ ЦЕНУ УМЕСТО 0 ДИНАРА ПРИМЕНИЋЕ СЕ ИЗНОС ОД 0,01 ДИНАР.

ПРИЛОГ БР.6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПОНУДЕ

За јавну набавку мале вредности, 8 ЈНМВ

Услуге мобилне и фиксне телефоније - ПЕРИОД ОД ГОДИНУ ДАНА

ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Понуда број: _____________________ НАЗИВ ПОНУЂАЧА:

Датум: __________________________

Адреса:

Телефон: ____________________________,

Факс: ____________________________,

Е-маил: ____________________________,

Овлашћено лице и функција:

Лице задужено за реализацију уговора:

Матични број: Регистарски број:

Шифра делатности: П И Б:

Текући рачун: Носилац платног промета:

На основу позива Наручиоца Дом здравља „Смедерево“, за достављање понуде за јавну набавку услуга у поновљеном поступку НАБАВКА УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ЗА ДЗ „СМЕДЕРЕВО“, број набавке 8, од 18.03.2015., дајемо следећу понуду:

А - OБРАЗАЦ ПОНУДЕ

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ GSM СИГНАЛОМ

ПОКРИВЕНОСТ ТЕРИТОРИЈЕ СРБИЈЕ GSM СИГНАЛОМ : ______________________________________

Попуњава понуђач (изражено у процентима)

А1 - OБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ-

Ред. број Врста услуга Цене у динарима (уписује понуђач)

Пондери Без ПДВ-а Са ПДВ-ом

Цена најмањег износа минималне месечне потрошње 8 Цена разговора у мрежи мобилног оператера (цена по минуту, тарифирана у секундама) 4 Цена разговора ван мреже мобилног оператера (цена по минуту, тарифирана у секундама) 13 Цена претплате по броју 2 Цена висине буџета у апаратима (у односу на цену најмањег износа минималне месечне потрошње) 8 Цена разговора у пословној мрежи Дома здравља Смедерево (цена по минуту, тарифирана у секундама) 2 Цена ка фиксним бројевима у власништву Дома здравља Смедерево у мрежи изабраног оператора (по минуту, тарифирана у секундама) 7 А2 - OБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ИНТЕРНЕТ САОБРАЋАЈ -

Ред. број Врста услуга Брзина протока у МБ/С Цене у динарима (уписује понуђач)

Преузимање и слање (симетрично)

10 МБ/С Број пондера Цена без ПДВ-а Са ПДВ-ом

1. Цена интернет саобраћаја - месечно одржавање које укључује и статичку ИП адресу 7 А3 - OБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- ЗА КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ -

Ред. број Врста услуга Цене у динарима (уписује понуђач)

Пондери Без ПДВ-а Са ПДВ-ом

1. Цена месечне претплатe по телефонској линији 4 2. Цена разговора у месту наручиоца (по минуту) 2 3. Цена разговора изван места наручиоца (по минуту) 5 4. Цена разговора са фиксним бројевима осталих оператера (по минуту) 4 5. Цена разговора са мобилним бројевима (по минуту) 8 6. Цена разговора ко пословној мобилној мрежи Дома здравља Смедерево ( по минуту) 10 7. Цена висине буџета IP телефона и GATEWAY уређаја 6 НАПОМЕНА: У Дому здравља „Смедерево“ користи се услуга фиксне телефоније од оператера ТЕЛЕНОР д.о.о. укупно 70 фиксних бројева. Бројеви који се налазе у власништву Дома здравља „Смедерево“ Смедерево, наведени су у табеларном приказу.

Локација Број

Дом здравља Смедерево +38126240500

Дом здравља Смедерево +38126240501

Дом здравља Смедерево +38126240502

Дом здравља Смедерево +38126240503

Дом здравља Смедерево +38126240504

Дом здравља Смедерево +38126240505

Дом здравља Смедерево +38126240506

Дом здравља Смедерево +38126240507

Дом здравља Смедерево +38126240508

Дом здравља Смедерево +38126240509

Дом здравља Смедерево +38126240510

Дом здравља Смедерево +38126240511

Дом здравља Смедерево +38126240512

Дом здравља Смедерево +38126240513

Дом здравља Смедерево +38126240514

Дом здравља Смедерево +38126240515

Дом здравља Смедерево +38126240516

Дом здравља Смедерево +38126240517

Дом здравља Смедерево +38126240518

Дом здравља Смедерево +38126240519

Дом здравља Смедерево +38126240520

Дом здравља Смедерево +38126240521

Дом здравља Смедерево +38126240522

Дом здравља Смедерево +38126240523

Дом здравља Смедерево +38126240524

Дом здравља Смедерево +38126240525

Дом здравља Смедерево +38126240526

Дом здравља Смедерево +38126240527

Техничка школа +38126240528

Славија +38126240529

Радинац +38126240530

Михајловац +38126240531

Лугавчина +38126240532

Друговац +38126240533

Скобаљ +38126240534

Мала Крсна +38126240535

Осипаоница +38126240536

Сараорци +38126240537

Царина +38126240538

Липе +38126240539

Коларе +38126240540

Раља +38126240541

Враново +38126240542

Вучак  +38126240543

Мало орашје +38126240544

Удовице +38126240545

Папазовац +38126240546

Прва Липска +38126240547

Нушићева +38126240548

Војна +38126240549

Дом здравља Смедерево +38126240550

Дом здравља Смедерево +38126240551

Дом здравља Смедерево +38126240552

Дом здравља Смедерево +38126240553

Стоматологија - Главна Сестра +38126240554

Дом здравља Смедерево +38126240555

Дом здравља Смедерево +38126240556

Дом здравља Смедерево +38126240556

Дом здравља Смедерево +38126240558

Дом здравља Смедерево +38126240559

Стоматологија +38126240560

Стоматологија +38126240561

Стоматологија +38126240562

Стоматологија +38126240563

Ландол +38126240564

Нова железара +38126240565

Желвоз +38126240566

Луњевац +38126240567

Петријево +38126240568

Ландол +38126240569

А4 - OБРАЗАЦ ПОНУДЕ

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА: __________________________

Попуњава понуђач (број дана)

Б - ОСТАЛИ ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ ( ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ):

1. Понуда се доставља ( ЗАОКРУЖИТИ И УПИСАТИ ):

Самостално

Са подизвођачем - (услови и докази сходно чл. 80 ЗЈН) - уколико понуђач намерава да извршење предметне набавке делимично повери понуђачу- УПИСАТИ :

НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА :_____________________________________________

Проценат (највише 50%) укупне вредности планиране да се повери подизвођачу - уписати % ______________

Као група понуђача (услови и докази сходно чл. 81 ЗЈН) - Споразум понуђача из групе о међусобним и обавезама према наручиоцу – саставни део понуде,

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач

2. РОК ВАЖНОСТИ ПОНУДЕ ( минимално 60 дана од дана отварања понуда )

Уписати у данима :_________________________________________________________________________________

3. Уколико су подаци о условима из Прилога 2, тачке 1-4 конкурсне документације јавно доступни навести интернет страницу надлежног органа

_______________________________________________________________________________________

Датум: ____________________ Потпис овлашћеног лица

_______________________

Печат понуђача

В - УСЛОВИ НАРУЧИОЦА:

Минималана месечна потрошња - за све услуге не може бити већа од 100.000,00 динара без ПДВ.

Цена најмањег износа минималне месечне потрошње мобилне телефоније - мора да садржи неограничени број минута у пословној мрежи наручиоца, разговори (у пословној мрежи наручиоца, у оквиру мреже оператера, ван мреже оператера, интернационални), ROAMING (остварени позиви, примљени позиви, поруке, GPRS roаming), поруке (СМС национални, СМС интернационални, ВАС СМС, ММС, ВАС ММС).

Цена претплате по броју мобилне телефоније - не сме да прелази максималну цену од 40 динара без ПДВ-а.

Успоставе везе - у фиксној и мобилној претплати је бесплатна.

Тарифирање услуга мобилне телефоније - у секундама.

Тарифирање услуга фиксне телефоније - у минуту.

Заузећа позива и позиви на које није одговорено се не тарифирају.

Задржавање већ постојећих мобилних бројева - са опцијом скраћеног бирања бројева са 4 последње цифре, у пословној мрежи наручиоца.

У случају промене оператера, трошкове преноса бројева и сви пратећи трошкови везани за имплементацију иду на терет изабраног оператера и рок за пренос фиксних и мобилних бројева је 30 дана од дана потписивања уговора.

Бесплатни позиви специјалних служби - (полиција, ватрогасци, служба хитне медицинске помоћи)

Бесплатни позиви сервисних бројева изабраног оператера.

Понуђене цене - фиксне у динарском износу за време трајања уговорног периода.

Доступност - покривеност територије Републике Србије сигналом; Доказ извештај РАТЕЛ-а (интернет адреса или одштампан документ)

Медиум за приступ - свим локацијама може бити остварен једино путем ОПТИЧКЕ везе или RF/ETHERNET конекцијом.

Дом здравља „Смедерево“ Смедерево на централној локацији поседује IP централу. Због тога се на свим локацијама захтева услуга СИП транк као и то да на свакој појединачној локацији буде инсталиран GATEWAY који поседује 2 ethernet порта, 2 FXS порта, VPN/VOICE и рутер.

Опрема која се инсталира за имплементацију услуге не може се финансирати из буџета за IP телефоне и GATEWAY уређаје.

ПРИЛОГ БР.7. МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ПРУЖАЊУ УСЛУГА

закључен дана ________2015.год. у Смедереву између:

1. Дом здравља Смедерево, ул. Кнез Михаилова бр.51, МБ 17829742, ПИБ 107896907, кога заступа в.д. директора др мед. Радиша Мијаиловић, (у даљем тексту Корисник услуга) и

2. _______________________________, ул. _________________, МБ _________________, ПИБ _______________, текући рачун ___________________, код банке ___________________, кога заступа _______________________ (У даљем тексту Давалац услуга).

Предмет уговора: Пружање услуга мобилне и фиксне телефоније

По конкурсној документацији „јавна набавка мале вредности“ бр. 8ЈНМВ.

Члан 1.

Корисник услуга и Давалац услуга су се споразумели да Давалац услуга за рачун Корисника услуга, врши услуге мобилне и фиксне телефоније у свему према захтевима наручиоца датих у конкурсној документацији Корисника услуга, за јавне набавке мале вредности услуга бр. 8 ЈНМВ.

Саставни део уговора је понуда Понуђача бр. _______ са Општим условима пружање услуга за фиксну и мобилну телефонију.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно уговарају цену за све услуге из предмета Уговора у минималном износу од ______________ динара, без обрачунатог ПДВ-а, кoју цену ће Корисник услуга плаћати на начин и у роковима одређеним у конкурсној документацији и понуди Даваоца услуга ______________.

Члан 3.

Давалац услуга се обавезује да цене услуга које је одредио у својој понуди, као понуђач, неће мењати током трајања овог уговора.

Члан. 4

Корисник услуга се обавезује да ће плаћање за стварно остварен месечан саобраћај по испостављеним фактурама плаћати у року __________________________________________________.

Члан 5.

Овај уговор се закључује на временски период од годину дана са могућношћу продужетка све у складу са Планом набавке наручиоца за 2016. годину.

Уговорне стране задржавају право на отказ уговора због повреде одредба уговора односно споразумног раскида уговора, писменим путем, са отказним роком од 30 дана.

Члан 6.

На сва питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Све евентуалне спорове и неспоразуме који би могли настати из овог уговора или поводом овог уговора, странке ће покушати да реше споразумно.

Уколико странке не постигну споразумно решење, за решење спора странке уговарају надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 7.

Овај уговор сачињен је у 4 истоветна примерка од којих свака уговорна страна задржава 2 примерка.

за Корисника услуга за Даваоца услуга

_________________________ _________________________

др мед. Радиша Мијаиловић

ПРИЛОГ 8. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

НАПОМЕНА: Достављање овог обрасца није обавезно

Датум:М.П. Потпис понуђача

ПРИЛОГ 9. ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чл.26. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС 124/12) као и чл. 6. Правилника о обавезним елементима коникурсне документације (Сл.гласник РС 29/2013), У поступку ЈАВНА НАБАВКА „УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ“ - јавна набавка мале вредности број 8 ЈНМВ, објављеној на Порталу јавних набавки дана 18.03.2015. године, за потребе наручиоца ДОМ ЗДРАВЉА“Смедерево“, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу :

П О Т В Р Ђ У Ј Е М О

Да смо понуду поднели независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима (чл.3. став 1, тачка 5 ЗЈН)

Изјаву достављамо као саставни део понуде-конкурсне документације а ради учешћа у поступку јавне набавке УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ.

Датум: ____________________ Потпис овлашћеног лица

_______________________

Печат понуђача

ПРИЛОГ 10. ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

И З Ј А В А П О Н У Ђ А Ч А

У вези јавне набавке мале вредности у поступку број 8 ЈНМВ

ДОМА ЗДРАВЉА "Смедерево“, Улица Кнез Михаилова 51,

Према конкурсној документацији за јавну набавку мале вредности у поступку број 8 ЈНМВ од 18.03.2015, године за НАБАВКУ УСЛУГА МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ, Дом здравља „Смедерево“ Смедерево.

И З Ј А В Љ У Ј Е М О

Да прихватамо услове из конкурсне документације наручиоца које смо преузели.

Датум: ____________________ Потпис овлашћеног лица

_______________________

Печат понуђача

ПРИЛОГ 11.

ПОШИЉАЛАЦ (НАЗИВ И АДРЕСА ПОНУЂАЧА)

__________________________________________________________________________________,

__________________________________________________________________________________.

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:

ДОМ ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“, Улица Кнез Михаилова, број 51

11300 СМЕДЕРЕВО

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ У ПОСТУПКУ 8 ЈНМВ

УСЛУГЕ МОБИЛНЕ И ФИКСНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ - ДОМ ЗДРАВЉА „СМЕДЕРЕВО“ СМЕДЕРЕВО

НЕ ОТВАРАТИ - ПОНУДА!

ОВА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ИМА 19 СТРАНА.

Комисија:

Стручни члан Иван Пјано

Заменик стручног члана Коста Стефанов

Члан Гордана Дабић

Заменик члана Оливера Благојевић

Члан Виолета Кртањек

Заменик члана Маја Живановић

В.Д. ДИРЕКТОР

Дома здравља „СМЕДЕРЕВО“ Смедерево

____________________________________

Др мед. Радиша Мијаиловић

Похожие работы:

«Утверждена Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от "" 2017 г. №_ Дорожная карта реализации мер по профилактике, диагностике, лечению и предотвращению последствий парентеральных вирусных гепатитов в Рес...»

«Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2008 г. N 10975 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗот 27.12.07 N 153нОБ УТВЕРЖДЕНИИПОЛОЖЕНИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУУЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВПБУ 14/2007 (в ред. Приказов Минфина РФ от 25.10.2010 N 132н,от 24.12.2010 N 186н) В целя...»

«Администрация Большекосульского сельсовета Боготольского района Красноярского краяПОСТАНОВЛЕНИЕ " 23 " октября 2015 годас. Большая Косуль № 61 Об основных направлениях бюджетной политики Большекосульского сельсовета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го...»

«Отчет муниципального образования город Тула по реализации отдельных Указов Президента Российской Федерации за период с 1 апреля по 30 апреля 2015 года* № и наименование Указа Пре...»

«КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования "Промышленно-экономический колледж" (СПб ГБОУ СПО "П...»

«Отчет муниципального образования город Тула по реализации отдельных Указов Президента Российской Федерации за период с 1 мая по 31 мая 2015 года* № и наименование Указа Президента Российской Федерации Наименование показателя (мероприятия) и целевое значение по Указу Президе...»

«Отчет муниципального образования город Тула по реализации отдельных указов Президента Российской Федерации за период с 1 апреля по 30 апреля 2016 года № и наименование Указа Президента Российской Фе...»
 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.