INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«Хlуша хьунул адамтала Дунъяла халкьани-ургабси Бархlиличил уркlи-уркlиларад мубаракдирулрая. Ил шаласи, гlямру жагали деркlес гъира алкlахъуси хlебла байрамли жамигlятла ургаб хьунул адамла ...»

Мубаракуни

Ахlерти хьунул адамти!

Хlуша хьунул адамтала Дунъяла халкьани-ургабси Бархlиличил уркlи-уркlиларад мубаракдирулрая.

Ил шаласи, гlямру жагали деркlес гъира алкlахъуси хlебла байрамли жамигlятла ургаб хьунул адамла хасси кьадри чебиахъули саби. Районна хьунул адамтани нушала халкьанала гlяхlтигъунти гlядатуни мурталра дурхъаси хазнаван мяхlкамдирутири ва наслуличирад наслуличи диахъутири. Хlушачи хасли сарти пасихlдеш, уркlбала ванадеш, челябкьла багьанданти жавабкардешла дугати уркlи-хlял район социальный баркьудила-экономикала ва рухlлашал гьалабяхl башахъес, жамигlятла ургар къулайдеш ва балгундеш дебадикlахъес хlяжатси хьулчили дирутири ва илдигъунтили кара кавлули сари.

Хьунул адамтачил къяббердагарли дархдасунти сари сагати гlямру, жагадеш, диги, мардеш, уркlецlи, къайгъи ва сабур.

Хlушаб, ахlерти хьунул адамти, хlушала лебилра гъамтас ва узи-уршилис чlумаси арадеш, даршудеш, талихl ва эркиндеш диубли дигулра.

М. Гlямаров, муниципальный районна бекl

Ахlерти хlурматла хьунул адамти, нешани, хьунри, рузби, рурсби.

Хlуша уркlи-уркlиларад мубаракдирулрая Дунъяла халкьани-ургабси хьунул адамтала байрамличил – хlебла, жагадешла, гlяхlдешла, дигайла байрамличил.

Гьатlира дигулра хlушаб арадеш, талихl ва духънахlедиути даршдусла гlямру.

Жамигlятла Халатала, ветерантала-пенсионертала председатель З.Гlямаров

Хlурматла хьунул адамти

Хьунул адамтас хасбарибси халкьани-ургабси 8 Мартла байрамла бархlиличил хlуша мубаракдирулрая. Хlушаб уркlи разити, чарх арати, гlямру шадти, анкъи жагати гlямрула бурхlни диубли дигулра. Мурталра хlушала бекlла чедиб даршуси, аязси Берхlилира, Бацлира, зубартанира ухахъуси закла удиб, эркинси дунъяличиб хlушала бузерилизир сархибдешунира, къулайти эркинти яшавла шуртlрира диубли дигулра.М. Гl. Муртузагlялиев, КЦСОН-ла директор

Дурхlни жагали абикьурси неш

Мургукла шилизи хасси архlяличи дякьунхlели, ил шилизир хlеррируси Шагьнавазова Зубалжатла юртлизи хьурадиубра. Сунечи бухlнаахъибтас дяхl шалали гьунириуси ил иш яргализирра разириуб сунечи гьардакlибхlели. Ил сунела ванаси анкъилизир сакlубли вяшрикlулри. Дурала мерличирси рурсиличи рукьес мургукан чудни дарес арархилри. Агь, хlябилра бизити дирар вегlла ахlерси нешла чудни ва кьацl. Печличиб хинкlала шангра хlядурлири илала.

Къиянти гlямру чедаили хьалли, илала уркlи сеналра чурхбиубли ахlенри. Мурул адамтаниван къиян-жапа чекасили, чула някъбачи хъарбикибти чум дурхlя биалра илдира къугъали абикьурти хlябилра бахъал нешани леб нушала ургаб. Дурхlни гьанни саби хlебуки, чучи чехlегьурли илдас ункъли биахъес хlербиубти.

- Ну дургъбала дусмазир акlубсира. Дудеш дургъбази арукибхlели нуша 2 рузи лертири, - бехlбихьиб илини нушаб хабар. Дургъби бегlлара демжурхlели дудеш кавшнила хабар бакlибсири, ил хабарли уркlаибси нешра зягlиприкили ребкlиб нушала. Нуша нешла бегlтачи хъардикира. Сецад гушти дусми диалра, илдани гушхlедиахъубра. Абала узи вири ахlмакь, илинира вайтlа хlедалтира нуша итхlели. Наб ручlес дигулри, илди дигили нушала шан Салимат Исраповара нура дашули Мажалислизи рурсбала интернатлизи дякьунтири. Ил таманбарибхlели, наб хlейгукъи нушала шан Шагьнавазов Гlябдусамадлис шери редира. Илизибад 5 дурхlя баркьира: 3 урши ва 2 рурси. Сепайда, тракторли укавцили вахъ жявли гlямрула гьалмагъ вебкlиб. Илхlели халасигъуна урши Рабазан 8 дус виублири. Бялгlя тlутlухlебиубли лебалли ца гьатlи урши акlуб. Илис сунела дудешла Гlябдусалам ибси у бихьибсири. Гlелаб 5 дурхlяра кали хъа вегlра вебкlалли сегъунти дирара хьунул адамла гlямру, сецад къиян-жапа иличирти. Дахъал дегl хlянчира дарира. 12 дус школала рузули калунра, халаси хозяйствора бири. Ну хъулирад аррукьяслири дурхlнани бекlбирусири хозяйствора. Ил тяхlярли Аллагьлира гlеркаруцира ва яшав бетаур, дурхlнира халабаахъира.

Сецад къияндешуначи сари ряхlягиб риалра, сунечибад акlубти къугъали кьяшмачи тlашбатес ил бажардирикиб. Ишбархlилизив ДР-ла прокурорли узуси илала халасигъуна урши Рабазан сай. Кlиибил урши Мяхlяммад шилизив лев хlеркайрули, виштlасигъунара Мяхlячкъалализив Следственный комитетлизив узули сай. Рурсби Заирани ва Раисатли гlямрулизир жагати мерани дуцили саби. Нешла къайгъни дугl архlедякьун, илала дурхlни духутили ва бяркъчебтили бетаур. Ил ахlену нешла талихl, нешла пахру, нешла игъбар. Разили ва хlилнариркьули сари неш сунела дурхlначи, илдачибад акlубтачи. Илди иличи гьаман башар, юрт разидешлизи гlелабуршу, нешли илдас бизити берклуми хlядурдиру. Хlед дигутас ва хlу дигутас рахъхlи хlеррирули калаби хlу, неш Зубалжат, бизити берклумани гягlдикlаб хlела ери-юртра гьархlели.

Ишди бурхlназиб биалли Зубалжатлис Дагъиста Бекl Р.Хl.Гlябдулатиповли «Ахlерси Ванзаличи диги багьандан» бикlуси Лишан бедиб. Бахъал-декlар агара илгъуна наградаличи лайикьбикибти, ил илдигъунтазирадли ца сари. Хlукуматли ил асилси хьунул адамла, нешла бузери, чедаибти къиян-жапа кьиматладарили сари. Хьунул адамтала 8-ибил Мартла байрамличил ва чебяхlси ил наградаличил хlу нушани мубаракрирулри неш Зубалжат, аралира калаби.

Нушала корр

Суратлизир: З. Шагьнавазова

Сурат Д-Хl. Даудовли касибси саби

Багьудичерси рурси

Ишбархlи нушани пахрубарес дирехlе ункъли бучlути, чула мер жагали бихlути, гьарра шайчибад бахълис мисалли бетаурти бучlантачи. Илдикlун даим школализиб буути ахlен, ил-ди жягlялла бархlи гlямрула бягlуси гьуйчи дурабулхъути саби,чула багьудлуми,чула адамдеш гlямрулизир пайдаладирути сари.

Бяркъчебти, белчlудилизиб гьалабти гlяхlцад бучlанти леб Краснопартизанскла урга даражала школализиб. Илдигъунтазирадли сари 9-ибил классла ручlан Гlямарова Асият. Сари ручlес рехlрихьибла ил рурси "4"-ла ва "5"-ла кьиматуначилцун сари ручlуси. Кабизала-черси ва малхlямси, имцlати гъай-мез агарси рурси сари ил. Бекlлибиубси белчlудила дурарад Асиятли школала гlямрулизирра жигарла бутlакьяндеш диру, конкурсуназир гьалар рирар, сари ручlахъути учительтала хlурматбиру. Ил багьандан учительтасра ил дигахъу.

Асиятли "Детство без границ" бикlуси конкурслизир бутlакьяндеш дарибтири ва илини материал гьалабихьибсири. Ил материал Москвализиб дурабуркlуси конкурсличира бархьиб-сири. Халаси разидеш ахlену, ил материал илаб цаибил мерличи лайикьбикни. Хlебиалли,ил халати устадешличил балкьаахъурли биэс гlягlнили саби. Имцlаимцlали дираб бучlантала ил-дигъунти материалти ва чедибдешуни.Нушаб дигулра Асиятгъунти рурсби бахъал-бахъал биубли ва саби гьар чинабалра гьалаб бирули. Абадчерси, адамдешчерси, ункъли ручlуси рурси Асият нушани 8-ибил Мартла хьунул адамтала байрамличилра мубаракрирулра ва сунес челябкьлализир гьатlира халати гьарбизуни диубли дигулра.

Нушала корр

Суратлизир: А. Гiямарова

Хьунул адамлис

Хьунул адамла хlерли

Набчи бурямти дурхьу,

Я паргъатли хlебалта

Дила уркlила урхьу.

Гьала хlеб жагадарес

Чум вава гьардакlалра,

Хlезиргъунти рангани

Илдазир хlедургулра.

Азир назму делкlунра

Ну-алавти гlяламлис,

Илдазирад - урчlемдарш

Сари хьунул адамлис.

Лукlес дигулра гlурра

Дезни хьунул адамлис -

Гlямрулис цlакь лугули

Зайбикlуси макьамлис.

Дагра белкlунра деза

Белкlунра ишбархlира,

Лукlулра харждирули

Гьанкlра уркlила хlира.

Хlечи хъябхъя чегалли

Хlярхlуби чейгур набчи,

Хlечи дард къячбикалли

Шури кабиркур набчи.

Нешдеш, малхlямдеш, диги

Илди хlела нур сари,

Хlяя, адаб, уркlецlи

Илди нурлизир сари.

Хlу агарси юртлизир

Гlямру дирар жапали,

Азир чирагъ алкалра

Шалахlебирар хъали.

Лерри хlу савлилизир -

Булбултала тlамразир,

Лерхlи хlу бархlехълизир -

Зубартала лямцlлизир.

Даимлис арацlили

Лерри хlу уркlилизир,

Ветахъайчи вацlили

Кавлусири хlу набзир.

Айдимир Каймаразов

В Администрации района, 24 февраля прошло очередное заседание Администрации МР "Сергокалинский район". На заседании подводились итоги деятельности филиалов централизованной библиотечной системы и филиалов культурно-досугового центра. С информацией о деятельности филиалов библиотечной системы выступила Исрапилова Салимат Магомедовна - директор централизованной библиотечной системы. В своём выступлении она подвела итоги работы сельских библиотек в 2015 году. На первое место вышел филиал селения Мюрего, на втором месте филиал селения Нижнее Махарги и на третьем месте библиотека селения Мургук.

С информацией о работе сельских филиалов культурно-досугового центра выступила директор Центра Махдиева Зайнаб Абидовна. Она отчиталась перед активом района о проделанной центром и его филиалами работе в 2015 году. Подводя итоги она отметила, что по всем показателям, определяющим работу филиалов культурно-досугового центра, на первое место вышел филиал селения Нижнее Махарги, на втором месте филиал селения Аймаумахи, на третьем селения Кичигамри.

Вёл работу заседания Администрации района заместитель главы района Мед-жидов Баркакади Абдулгалимович.

Наш корр.

Уважаемы женский персонал Сергокалинской РБ. Поздравляю Вас с Международным женским днём 8 марта. Хочу выразить мою благодарность терапевтическому отделе-нию во главе с заведующей Алиевой Хадижат Айсаевной. Каждому из нас, несмотря на свой преклонный возраст, нес-мотря на близость последнего приюта, хочется пройти остаток пути безболезненно и не быть обузой ни для близких, ни для общества, и, в этом единственные благодетели это вы - медики. Ваша доброта, ваше ласковое обращение, ваша безобидная шутка, обнадёживающий взгляд, ваше терпение, ваше тепло согревают нас и вселяет здоровье в наш организм.

В этот праздничный день хочу сказать и Хадижат Асхабовне, и Аминат Далгатовне, и Розе Гаджиевне и ещё многим другим, что есть люди которые любят Вас, чтут Вас и надеются на Вас. Благ Вам и процветания!

Алиев М.А

Почётный гражданин района с.Мюрего.

Специальная оценка условий труда

С 1 января 2014 года Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" вступил в силу.

Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда" предполагается внесение изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Российской Федерации в части усиления административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства об охране труда.

Целями специальной оценки условий труда являются: выявление и идентификация опасностей; оценка соответствия условий труда на рабочих местах требованиям охраны труда; мониторинг условий труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда (т. е. гигиеническая оценка); установление работникам, занятым на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантий и компенсаций, предусмотренных трудовым законодательством; освобождение работодателей от уплаты страховых взносов в ПФР по дополнительным тарифам, если условия труда приведены в соответствии с нормативными требованиями.

Результаты специальной оценки условий труда применяются: для установления работникам, занятым на рабочих местах, на которых по результатам СОУТ констатированы вредные и (или) опасные условия труда, сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда (в соответствии с требованиями ТК РФ и постановления Правительства РФ от 20.11.2008 № 870 "Об установлении сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты труда работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда"); расчета скидок (надбавок) к страховому тарифу в системе обязательного страхования работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (возможно изменение системы тарификации в целом); освобождения работодателей от уплаты страховых взносов в ПФР по дополнительным тарифам; иных целей - по аналогии с аттестацией рабочих мест по условиям труда (далее-АРМ) (разработка и реализация мероприятий по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда, информирование работников об условиях труда на рабочих местах и о существующем риске повреждения здоровья, обоснование для проведения обязательных медосмотров и др.).

Предполагается, что по общему правилу СОУТ будет осуществляться один раз в пять лет совместно работодателем и организацией, аккредитованной на ее проведение. При этом СОУТ будет представлять собой единый комплекс последовательно выполняемых процедур, включая: подготовку к проведению СОУТ; идентификацию опасностей на рабочих местах; оценку профессионального риска.

Проведение специальной оценки условий труда в виде единого комплекса процедур обеспечит: сокраще-ние затрат работодателя на реализацию нескольких однотипных процедур по оценке условий труда работников (АРМ, производственный контроль условий труда, оценка риска на рабочих местах);сокращение затрат работодателя на проведение "сплошных" измерений всех "потенциально" действующих на рабочем месте факторов производственной среды и трудового процесса, за счет выявления рисков повреждения здоровья на этапе, предшествующем исследованиям; оценку условий труда работников с учетом защитных свойств применяемых на рабочем месте средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ); эффективное управление профессиональными рисками за счет определения показателей, формирующих уровень профессионального риска отдельного работника и предприятия в целом; возможность организации проведения эффективного мониторинга состояния условий труда на рабочих местах и разработки профилактических мероприятий по сохранению здоровья и обеспечению безопасности работников.

Муртузалиев Р.М.

Директор ГКУ РД ЦЗН в МО "Сергокалинский район"

Сергокалинское Управление образования и районная организация Профсоюза работников образования от всей души поздравляют всех женщин-педагогов с Международным днем 8 марта! Профессия учителя - одна из самых благородных, самых ответственных. Сегодня в условиях реформирования перед учителями ставятся все новые и новые задачи, высказываются предположения, что в наш высокотехнологический век ученики смогут получать знания самостоятельно, минуя школу, учителя. Но разве Интернет сможет заменить ребенку живое слово, человеческое тепло, общение и воспитание через личность учителя? Учитель должен оставаться ключевой фигурой в образовании. Сегодня нам нужно думать о том, как бы обеспечить необходимые условия для успешной работы, профессионального роста каждого педагога. В этот праздничный день хотелось бы адресовать особые слова признательности и уважения женщинам, связавшим свою судьбу с образованием и профсоюзом образования.

Милые наши дамы! В Вас воплощены все самые неповторимые и добрые чувства. Только Вы, представительницы прекрасного пола, способны соединить в себе нежность и настойчивость, мудрость и вечную молодость. Только у вас достаточно сил, чтобы успешно делать карьеру, наполнять теплом и уютом дом, окружать заботой близких.

Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а счастье, любовь удача будут вашими неизменными спутниками! Желаем Вам семейного счастья, благополучия, карьерных успехов!

В Администрации района прошло заседание комиссии при Главе МР "Сергокалинский район" по оказанию содействия в адаптации к мирной жизни лицам, решившим прекратить террористическую и экстремистскую деятельность на территории района. На повестку дня заседания были вынесены следующие вопросы:

1. Меры по информационному сопровождению деятельности комиссии.

2. О принятых мерах по обеспечению трудовой занятости, в том числе на временной и сезонной основе лиц, добровольно отказавшихся от участия в террористической деятельности, а так же социальной и психологической адаптации лиц, вернувшихся на прежнее место жительства после отбывания наказания за преступления террористической и экстремистской направленности.

На заседании руководителям муниципальных средств массовой информации было предложено шире освещать работу проводимую комиссией по содействию к адаптации к мирной жизни. Для этого использовать все ресурсы, включая и социальные сети.

На заседание было приглашено двое молодых ребят. Члены комиссии предложили им свою помощь в устройстве на учёбу, содействие в трудо-устройстве.

На заседании выступили члены комиссии Магомедов М.Ал. и Омаров З.М. - председатель Совета старейшин при Главе МР "Сергокалинский район".

Вёл заседание комиссии зам.Главы Администрации МР "Сергокалинский район" Меджидов Б.А.

Наш корр.

Юсупов Магомед Магомедович

Ушёл из жизни замечательный человек Юсупов Магомед Магомедович, всю свою трудовую деятельность посвятивший делу обучения и воспитания подрастающего поколения.

Юсупов Магомед Магомедович родился в 1928 году в с.Аймаумахи Сергокалинского района в семье простого сельского крестьянина. Когда началась война, Магомеду исполнилось 13 лет, отца призвали на войну и ему пришлось наравне со взрослыми нести все тяготы военного времени. Окончив 7 классов в местной школе Магомед поступил в Сергокалинское педучилище. После его окончания проработав несколько лет в местной семилетке, в 1948 году поступил на подготовительные курсы учителей математики и после их окончания начал работать в Ванашимахинской шкле. Проработав всего год Магомед был призван в Армию. Служил Юсупов М.М. в Ленинграде в артиллерии. Демобилизовавшись продолжил трудовую деятельность в Кадиркентской школе. В 1953 году получив заочно высшее образование Магомед Магомедович перевелся на работу в родную школу, стал работать учителем физики и математики в Аймаумахинской школе. В 1959 году Магомед Магомедович был назначен завучем этой же школы. С 1975 по 1988 год Магомед Магомедович проработал директором Аймаумахинской СШ. За плодотворный труд в дело воспитания подрастающего поколения Магомед Магомедович неоднократно поощрялся руководством, но самым главным поощрением в его жизни была благодарность его учеников. Где бы ни работал Магомед Магомедович он снискал уважение и почет и со стороны руководства, и со стороны учащихся и со стороны родительской общественности. Коллектив МКОУ "Аймаумахинская СОШ" выражает свои искренние соболезнования родным и близким Юсупова М.М.

Реабилитация.

Человек, привыкший работать, не может сидеть на готовых харчах. Учительствовать! И только учительствовать. В декабре 1945 года приказом по районо меня назначили учителем старших классов Урахинской средней школы. Работал усердно и одновременно упорно учился в пединституте заочно. Окончил в 1949 году. Учеба мне давалось легко, т.к. имел соответствующую хорошую подготовку. Меня стали отмечать как хорошего преподавателя, награждали разными грамотами. Но одно постоянно тревожило меня – партийный вопрос. Решил: или я должен понести наказание или полностью реабилитироваться, и как бы не было трудно добиться восстановления в партию. А я был членом КПСС с ноября 1940 года. Совесть моя была абсолютно чиста, как прозрачная горная вода. Не я был виновен в том, что мне пришлось испытать и вынести. Тот, кто участвовал в военных действиях в 1941 году, если он не идиот, а здравомыслящий человек поймет всю трагичность этого года и не только. Таким образом, целью моей жизни стал партийный вопрос. Трудным и тернистым был этот путь. Написал заявление секретарю обкома КПСС Абдурахману Даниялову, в котором просил разобраться в моем партийном вопросе. Ответ был лаконичным: «Поступайте в партию на общих основаниях». Под этим дипломатичной отпиской скрывалось многое. Обратился в политуправление Северо-Кавказского военного округа с идентичной просьбой. Но и здесь не захотели разобраться в моей просьбе. Нет, думаю начатое дело нужно довести до конца. Пан или пропал. Я был уверен в том, что меня восстановят в партии, т.к. причин для отказа не было. Обратился в ЦК КПСС. Мне сообщили из ЦК, что мое заявление направлено для рассмотрения в Главное Политическое Управление Советской Армии. Получаю приглашение Главного Политуправления. Собрался и в феврале 1956 года поехал в Москву. Моим персональным делом занимался полковник Краснов. О нем у меня сложилось хорошее мнение. Тактичный в поведении, мастер своего дела, он в течение несколько дней беседовал со мной. Разумеется, я пытался узнать от него многое, а главное – его мнение в вопросе о принадлежности к партии. Но он в таких случаях всегда вежливо парировал меня. Дело мое было закончено, но вдруг однажды Краснов предложил мне все: «что все мною сказанное должны подтвердить свидетелями, знающие меня в период неволи». Представляете, какая эта представлялось трудность для меня. Где и как мог я их найти. Вспомнил, что все время со мною в лагерях жил Харитонов Данил. Он однажды доверительно сообщил мне, что работал офицером в погранучилище, живет в Москве, что у него жена и сын. Думаю, дай попытаю счастье. Поехал в адресный стол. Учреждение это находилось не так уже далеко от ГУМа, почти рядом. Там сотрудница мне дала анкету и попросила зайти за ответом к началу работы следующего дня. Анкета содержала разные вопросы, в т. ч.: ф. и. о., возраст, рост, цвет волос и т. д. Утром мне в паспортном столе дали адрес Данила Харитонова. Но я усомнился. Мало ли Харитоновых в Москве. По указанному адресу я отправился в путь. На второй день в отделе кадров литейного завода сообщили, что Харитонов живет в этих домах. Домов 3- 4-х этажных, одинаковых по виду моему было что-то около 6-ти. Решил побывать во всех домах. Обошел первый дом, но Харитонова не оказалось. Во втором доме нашел нужную квартиру и позвонил. Ответила женщина. Я спросил: «Здесь ли Данил Харитонов живет?». – Да, здесь. Чего Вы хотели. В то время к двери подошел он сам, увидел меня и бросился обнимать. Конечно, не обошлось без слез. Жена стоит и только охает. Долго сидел у них, вкусно поел и рассказал о цели моего визита. Харитонов не только дал мне нужную бумажку, но и дал адреса двух москвичей, одно лагерников. Первый из них «техник» Редкодубов жил под Москвой, а второй где-то недалеко от Москвы, но адреса ни того, ни другого он не знал. Потом Харитонов проводил меня до квартиры брата и, разумеется, пригласил его в гости. Поздно ночью проводил его домой. Утром поехал к полковнику Краснову и показал бумажку. Он внимательно ее прочитал и аккуратно спрятал в сейф, сказав, хватит, обойдемся. Он сообщил, что (число не помню) парткомиссия Главного Политуправления СА будет заседать и, что я должен к началу рабочего времени быть у него. Всю ночь не спал, волновался. И вот настал долгожданный час. Полковник Краснов пригласил меня следовать за ним, и мы оказались в большом кабинете. Столы здесь были расставлены буквой Т. За столом, сидело что-то около 15 человек. Почти все генералы. По вызову председательствующего Краснов встал и коротко доложил суть вопроса. Потом мне представили слово. Просьба моя была предельно короткой: «Прошу членов парткомиссии проявить объективность в решении моего вопроса. Совесть моя перед Родиной чиста». Мне сказали, что ответ пришлем в райком КПСС, а Вы можете поехать домой. Председатель парткомиссии распорядился выписать мне железнодорожный билет и выдать 100 рублей. Этим делом опять занялся Краснов. Мне больше нечего было делать в г. Москве и выехал домой. Прошло какое-то время, и я оказался в с. Сергокале. Получив Постановление ГПУ СА, секретарь РК КПСС Магомед-Салам Гаджиев позвонил на квартиру Абдуллаева Магомеда и сообщил радостную весть. Мне "гIяхIдив" рассказала Раисат, и в благодарность за хорошую весть ей отдал одну сторублевку. В Постановлении было сказано: «Алхасова Зубайру Магомедовича восстановить в члены КПСС с сохранением стажа и без уплаты членских взносов до дня восстановления». Я добился своего! Остальное ясно.

В 1948 году меня назначили завучем Урахинской средней школы.

С 1955 года – директор Урахинской средней школы. На протяжении 21 года, с 1956 по 1977 год работал директором Урахинской средней школы, Сергокалинского района, Дагестанской АССР. После этого до 1980 года проработал учителем.

В 1957 году присвоили звание Заслуженного учителя Дагестанской АССР.

Зубайру Магомедович Алхасов - кандидат педагогических наук - с 1962 года. В октябре 1980 года переехал жить в город Махачкала. С октября 1980 по июль 1981 года работал учителем заочной средней школы г. Махачкалы. Участник Великой Отечественной войны, Ветеран труда, Зубайру Магомедович Алхасов, прожив в браке 35 лет с Курбановой Разият Гаджиевной, участницей Великой Отечественной войны, в возрасте 68 лет умер в декабре 1983 года и похоронен в родном селении Урахи, Сергокалинского района, Дагестанской АССР.

Вечная память героям !

Наша страна всегда славилась неповторимыми лесами. Кроме прочего, леса помогают нам бороться с селями, укрепляют почву, обвалами и наводнениями. Но в лесах нас может подстерегать другая беда - огонь.

Лесные пожары особенно опасны из-за своих масштабов, больших запасов горючего вещества и большой разрушительной силы. При сухой погоде и ветре лесные пожары охватывают большие пространства. При жаркой погоде любое не осторожное обращение с огнем может вызвать пожар.

В 90-97% случаев виновником возникновения лесных пожаров оказывается человек, его небрежность в пользовании в лесу огнем во время работы или отдыха. Значительное число пожаров возникает в местах охоты, сбора грибов и ягод, не затушенной сигареты.

Мы все видим, насколько завален лес бутылками и осколками стекла. В солнечную погоду эти осколки фокусируют солнечные лучи, как зажигательные линзы. Не полностью погашенный костер часто служит причиной пожара.

Виновные в нарушении правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность в дисциплинарном, административном или уголовном порядке.

В пожароопасный сезон в лесу запрещено: пользоваться открытым огнем; выжигать траву под деревьями; разводить костры.

К борьбе с лесными пожарами заранее готовятся подразделения лесного хозяйства на которые возложена задача сбережения наших лесов. Основная их цель - добиться бережного отношения людей к лесу, показать им какой вред наносят лесные пожары и предупредить об ответственности за нарушения правил пожарной безопасности. О наступлении пожароопасного сезона (весной, летом и в начале осени) население предупреждают при помощи средств массовой информации.

Мустафаев Р.

Инспектор лесного контроля.

Прокуратура разъясняет

Усилена административная ответственность за не предоставление первичных статистических данных

Федеральным законом от 30.12.2015 №442-ФЗ внесены изменения в статью 13.19 КоАП РФ, согласно которым непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета первичных статистических данных или не своевременное предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных статистических данных повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 20 тысяч до 70 тысяч рублей.

Повторное совершение указанного правонарушения повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

Ранее за нарушение должностным лицом, ответственным за представление статистической информации, необходимой для проведения государственных статистических наблюдений, порядка ее представления, а равно представление недостоверной статистической информации был предусмотрен штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

Изменения вступили в силу с 30.12.2015.

И. ГАМИДОВ,

заместитель прокурора

Сергокалинского района

В любом случае привычка к чтению формируется ещё в детстве - семейным укладом, на уроках литературы. Кризис, конечно, сильный фактор, но изменить сложившуюся ситуацию он не может, и люди, привыкшие к книге, будут продолжать читать в основном то, к чему они привыкли, что даёт им душевный комфорт и интеллектуальное удовлетворение. Ясно одно - даже если бумагу заменить экран монитора, если уйдет и незабываемый книжных запах, и вкрадчивый лист страниц, читать люди не перестанут, и вот поэтому мы предлагаем вам новинку литературы которая поступила в дар в Сергокалинскую МКУ "ЦБС" из Республиканской национальной биб-лиотеки им.Р.Гамзатова:

1.Б.Катрухский - Панацея от коррупции. Вступительное слова автора: Обеспокоенный ростом коррупции и взяточничества в стране как её гражданин, которому всё это не безразлично, в течение длительного времени я изучал данную проблему и предлагаю вашему вниманию аналитические материалы о коррупции и взяточничестве и свои предложения.

2.Гусейнов Г.К - Чужая боль.

Книга посвящена нелёгкой доле больных туберкулезом и беспокойным будням врачей - ортизиатров Дагестана, которым приходится бороться не только с этой коварной болезнью, но и с косностью бюрократов. В ней затронуты злободневные проблемы общества, медицинской науки, совместной работы ученых и практических врачей, подготовки врачебных кадров и другие. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

3.Булгаков Г.И - Моя дорога. Откровения автора, внесшего неоценимый вклад в народное образование Дагестана человек чести, долга, большой души, и воспоминания о нем благодарных учеников, соратников, друзей составили увлекательный рассказ о времени, о жизни, о судьбе.

4.Гамидов М. - Долг памяти. В эту книгу вошли историко-публицистические, воспоминания, рассказы о жизни автора и его друзей, о государственных и общественных деятелях республики. Автор книги - известных в Дагестане человек с именем которого связана достижения в республике в сельском хозяйстве. Дана оценка многим событиям как в республике, так и в стране целом. Главный лейтмотив книги - призыв к руководителям всех уровней беречь такой уникальных край, как Дагестан.

5.Таркинский А. - Любви безумные порывы. В этой книге автор искренне и страстно воспевает женщину и любовь.

6.Слово о поэте. В сборник вошли рассказы, высказывания и очерки о народной поэтессе Аминат Абдулманаповой на русском и даргинском языках, а также стихотворения самой Аминат.

7.Гайдарова Д. - Все начать с начала. Сюжеты не придуманных историй, героини которых прошли суровую школу выживания, взяты из самой жизни. Свидетельствуя от их имени, автор не пытается приукрасить или смягчить ситуации. Стремясь к правдивости изложить, говоря языком своих персонажей, рассказывает о реальных событиях, происшедших в жизни. Книга рассчитана на широкий круг читателей.

А так же книги на родном даргинском языке. Таких авторов:

1. Шахбанов Р. - Чехусан бац.

2. Магомедво И. - Дагъиста гьундурикад

3. Гусейнов И. - Повестуни.

4. Рашидова А. - Гьундури ва кьисматуни.

5. Магомедов М. - Уркухъла анхъ.

6. Омарова Х. - Дигила духури.

Коллектив работников Сергокалинской МКУ "ЦБС" благодарит семью Омарова Гаджи Халидовича за художественную и энциклопедическую литературу в дар библиотеке.

Лукманова Р.

Библиограф МКУ "ЦБС".

ГБУ РД КЦСОН в МО "Сергокалинский район" информирует население Сергокалинского района о том, что для принятия детей на стационарное обслуживание в республиканские реабилитационные центры (ГКУ РД РЦДТТОВ в МО "город Махачкала" и ГБУ РД, РРЦ "Надежда" и другие реабилитационные центры) для прохождения реабилитации необходимы Индивидуальная программа предоставления социальных услуг (ИП) и Решение о признании гражданина нуждающимся в социальном обслуживании, которые оформляются в ГБУ РД КЦСОН в МО "Сергокалинский район", расположенном по адресу с. Сергокала, ул. 317 Стрелковой дивизии, 30 (во дворе старой больницы). Для этого необходимо иметь при себе следующие документы: 1.Копию документа, удостоверяющего лич-ность ребенка (свидетельства о рождении, паспорта) с копией штампа и дате и месте регистрации включительно; 2. Копия СНИЛС; 3. Копия паспорта сопровождающего лица; 4.Копия СНИЛС сопровождающего лица; 5. Справка о составе семьи.

Перечень документов, необходимых для поступления в реабилитационные центры можно получить также в ГБУ РД КЦСОН.

Противопоказаниями для принятия в реабилитационные центры являются: все заболевания в острой стадии и хронические заболевания в стадии декомпенсации; заболевания нервной системы с судорожным и эписиндромом; злокачественные новообразования:инфекционные заболевания; глубокая задержка психического и психоречевого развития; гиперкинетическое расстройство поведения.

ГКУ РД "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в МО "город Махачкала" расположен по адресу 367030, г. Махачкала, пр. Гамидова (Кирова) 57 "Б", тел. (8722) 62-09-31, 62-19-54.

"Республиканский реабилитационный центр "Надежда" расположен по адресу 367000, г. Махачкала, ул. Караман 5тер.

Наличие свободных мест уточнять по телефонам горячей линии: 8-988-785-78-08, 8 (8722) 55-14-97.

День заезда: понедельник, среда с 9-00 до 14-00.

Зав. отд. ГБУ РД КЦСОН в МО "Сергокалинский район" Б. М. Магомедова

Халатала ва дявила, бузерила ветерантала цахlнабси заседание дураберкlиб

Февральла 18-личиб районна халатала ва ветерантала цахlнабси заседание дураберкlиб. Ишаб арзибси суал сабри Халкьла Собраниеличи Дагъиста Бекlла Дугьабиз (отчёт). Заседаниеличив докладличил гъайухъун Дагъиста вакил, Дагъиста халатала Советла председательла заместитель Къурбанов Сайгид Гlисамяхlяммадович. Илини тlинтли аргъахъиб Дагъиста Бекlла Дугьабиз (отчётла) бекlлидиубти мурадуначила. Цаэсил ва бекlлибиубси балагь сабри викlулри Дагъиста Бекl Р.Гlябдулатlипов, 2013 ибил дуслизив сай хlянчиличи вакlибхlели ишаб муссалаткабиубси къачагъдеш. Доллартас, идеологиялис биргlябиубти жагьти адамти «умуси ислам» бусурман улка алкlахъехlе или бургъулри. Хаслира илди къаршилири милицияла хlянчизартачи, халати хlякимтачи. Россиялизир кадиркути терактунала лугlилизирад 80% Дагъистайзир детаурли урдухъун. Цlахси секlал ахlену 800-цад дагъистанланти, иладала лугlилизиб 8 нушала районлантира Сириялизи арбякьи саби, вайтала гlяскуртази каберхес. Илди чlумали хатlабиркули саби. Или биънилис гlяйиб илдала бегlтала ва нушалара леб, иргъахънила хlянчи камли биънилис.

Кlиэсилгъуна къиянси, арзес хlяжатси гlяндли, бурули сай Дагъиста Бекlли, ишаб мусаллаткабиубси коррупция – рушбатчидеш лебни, республикала, районтала, зегъа бирути ва судла органтазиб. Халкьли чебиули саби рушбат хlебедалли, селрадекlар хlяжатдеш барес вирхlейрни больницализиб, белчlудила учреждениебазиб.

Дугьабизла мурадуни иргъахъули докладчик С.Къурбанов - викlи, шила хозяйство гlелахlебулхъули биалра, цlедешла, тlутlила унхъри дирни усалли саби. Буриб вайтlа дузни ГУП-ани, СПК-би. Или биалра, бурули саби 2013 ибил дусличивадала узуси Гlябдулатlиповли дахъал хlянчи дирули виъни: къачагъдеш, рушбатчидеш тlашаъни, органтазиб зегъа бузни. Халаси кьимат бедиб Гlябдулатlиповли «Общественная Палаталис» (Хlямзатов Хl.), Халатала Советлис (Мяхlяммадов). Арагlеб Россияла экономика 2014-2015 ибти дусмазиб усалбикили биалра, Дагъиста гьалабяхl башули саби. Мисал: промышленность 102 %, шила хозяйство 105, 1%, строительство 106,6 %, инвестицияби 105%.

Гъайбухъунтани доклад чебицlахъиб. З.Гlямаровли буриб. Хlейгеси биалра 2010-2013 ибти дусмазир хабардикиб криминальный Дагъистан или, чумал районна бухlнаб Сергокъалала районра. Бири замана къачагъунани вацlа нушала саби или, вацlала хlянчизарти, гlяяркьянаби, халкь маёвкабачи хlебашахъуси замана. Дахъал къайгъначибли имканбакlиб вайнукьаби гlелабяхlяэс. Гьанна 3 дус вайнукьабазибад азадли саби, нушала район, районна Бекlла бархьси политикаличибли.

Абзурли Россияла экономика гlергъити 2 дус усалбикили биалра, Дагъиста ва нушала районна вайтlа ахlен эс вирар. Мисал: дубуртала ургарти районтала абзлизиб, нушала районни гьабгlергъили кlелра дус чедибдешличил хъараахъур, Дипломти, премияби касиб.

Криминальный Дагъистанна улизибад бухъахъес багьандан, Дагъиста бекl Р.Гlябдулатlиповли дахъал кадрабала дарсдешуни дариб. Илдигъунти дарсдешуни лер Сергокъалала районнизирра. Илди гlяхlла шайчир сари.

Сергокъалала районна халатала ва ветерантала Советунани гlеббурцули саби Дагъиста Бекlла Дугьабиз (отчёт). Ил бетерхахъес кьасли чедир гьандушибти Советунани баркьудила план барили саби ва бетерхахъес къайгъилизир сари.

Заседаниеличиб гъайбухъун Гlялиев Муртузагlяли – Дегала шила халатала Советла председатель, Мяхlяммадов М.М. – халатала Советла член, Гlисаева Х.Н. – багьудила Управлениела начальник, Асхlябгlяли Мяхlяммадов – Хьар Махlаргила халатала Советла председатель, Асхlяб Асхlябов – Халатала Советла президиумла член, Мусаев Шамил, Мажидов Б.Гl - райадминистрацияла Бекlла заместитель.

Дагъиста Бекlла дугьабизла чевкад нушачи вакlибси республикала халатала Советла председательла заместитель Къурбанов Сайгидлис баркалла багьахъур.

Районна халатала ва ветерантала цаси заседаниеличиб лайикьси хlукму кьабулбариб.

Халатала ва ветерантала Советунала председатель З.Гlямаров

Ахlерси нешлис мубарак

Неш – гlямрула бехlбихьуд сари гьарил виштlасила дунъяличив алкlуси. Неш агарси риалри гlямрура дирхlедири. Сегъунти-дигара нешанира леб. Леб тухтурти, учительти, инженерти, строительти. Къантlли буралли гьарра журала ва сегъунти биалра лебилра гlягlнити. Нура хlябал дурхlяла неш сарра, авал биштlатала хала нешра сарра. Дила неш гlядатла хьунул адам сари, сунела гlямрулизир дахъал къиян-жапа чедаибси.Илини деркlибтигъунти гlямру гьаннала нешанас цалисалра дулгхlедулгас. Наб дигулра, челябкьуси 8-ибил Мартла байрамличил, дила ахlерси неш Мариям уркlи-уркlиларад мубаракрарес, иличил бархбасахъи нушала районна лебилра нешанира. Биаб хlушаб чlумаси арадеш, халаси разидеш, узи-уршила бухlнаб цlакьси диги.

Нешлис

Неш, дунъяла жагадеш

Саби хlела дяхlлизиб,

Ванзала ряхlятдешра

Саб хlела уркlилизиб.

Савлила Берхlилизиб

Саби хlела ванадеш,

Неш, ванзалис ряхlматра

Саби хlела хlулбазиб.

Неш, дунъялис мягlни-хlял

Дагьахъес бурсирарра.

Халаси сабурличил

Гlямрулизи релшунра.

Дагьахъурри дигира

Дунъяла инсантачи.

Багьахъурри умутра

Челябкьул бархlиличи.

Арати гlямруличил

Калаби лералцадхlи.

Мабагьаби агрира

Хlела акlубталара.

Дунъяличир хlу лерай

Иш бархlила гlелабад.

Мабакlаб цалра бархlи

Хlу пашманриахъеси.

Мяхlяммадова Гулбарият,

Сергокъалала ши, И.Казиевла уличилси кьакьа

Гlяхlси баркьуди даимбарили

Бара гьалабван нуни районна газетализи белкlунсири Миглакьасимахьила хьаршила хlябрала дублабси адамти кьулгьуличи бякьунхlели кабиръуси хъали сагабарниличила, илар къулайти шуртlри акlахъниличила. Ил секlал дураберкlибсири Миглакьасимахьила админист-рацияла бекl, мерличибси колхозла председатель ва шанти алавбакlили.

Ил гlяхlси баркьудиличи Миглакьасимахьила хъаршилантанира (Бахlликунт) пикри бяхlчиаиб. Алавбакlили шантазирад арц дучиб. Ил шайчиб кумек гlеббаахъиб шила адми-нистрацияла бекl М.Амирчупановли (10 азир къуруш), мерла колхозла председатель М-З. Хlусеновли (5 азир). Гlур ахъри ва устадеш лерти шанти дурабухъи бузули,хъар шила хlяб-рала дублаб хъали тlашбатур. Гъал метрла гlеркъаси, шел метрла бягlуси ил хъулир чяйлара бержили ванабиэсра балли шуртlри акlахъубли сари. Хъа дублаб хlяжатханара тlашбатур.

Гьанбушибси хъали балкьарахъухlели Сергокъалала шилизив хlерируси миглакьаси-махьилан, хlулбани чебаибси някъбани бируси уста, гlяхlси адам Мяхlяммадзапир Гlялибе-ков, унза-улкьайла ва цархlилти хlянчурби дирули, гlибкьли узи. Илкьяйдали ишаб гlяхlси хlянчи бариб шанти Мяхlяммадрасул Жябрягlиловли, Мяхlяммад Мусаевли, Шамил Ра-жабовли, Бяхlяма Бяхlямаевли, Гlябдулбасир Муртазагlялиевли, узби Салаватовхъала-ни, узби Амирчупановхъалани, Гlяли Рабазановли, Исанбулат Мяхlяммадовли, Ислам Надирбековли, Мяхlяммад ва Ибрагьим Гlялибулатовхъалани ва цархlилтани.

Шила жамигlятла гlямрулизир жигарла бутlакьяндеш дирути лебтасалра баркалла биаб, чус Аллагьла гlяхlдешу-ни каммадиаб.

Нурбяхiяма Нурбяхiямаев, районна Собраниела депутат

Цlуба халатунала бегlти

Хlела уркlецlилис – баркалла

Гьаларван нуша районна больницала неврологияла отделениела кlиибил палатализир сагъдирули калунра. Гьанбушибси отделениелизир рузуси, гьанна сагали ракlибси жагьси тухтур Аминат Нурбяхlяндовнала къайгънани, зягlиптачи илала уркlецlили, малхlямдешли нуша дебали разидиахъубра. Гьачамлис дебали жагьси ва камси заманализирцун рузуси хlянчизар риалра, илини нуша – зягlиптала диги сунечи дитlакlиб. Илини зягlиптала уркlбази арацlес балулри. Ил саби тухтурла бузерилизиб бегlлара гlяхlси.

Аминат Нурбяхlяндовна, нушала шайзибад хlед халаси баркалла биаб. Хlу илкьяйда гlяхlсили ва уркlецlичерсили мурталра калаби. Хlугъунти бахъкабааб, хlед талихl, разидеш каммадиаб!

Ил жагьси тухтурла бузерила бехlбихьуд гlяхlси саби. Рехlрихьибсиван бузерила гьуни даимбаралли, гьарли-марси гапличицун лайикьси тухтур ретарар ил. Иш яргализир Аминат Нурбяхlяндова 8-ибил Мартла хьунул адамтала Байрамличил мубаракрирули илис гlяхlси арадеш биули дигулра, бузерилизир биалли сархибдешуни.

Районна больницала неврологияла отделениела кlиибил палатализиб калунти Д. Ж. Гlязизова, Гlяйшат ва Патlимат

60 дус хlулкlули

«Игит-неш». Хlурматличи лайикьси, сунечи халаси пахрубареси ва жагали зайбикlуси ил девла мурхьси мягlна леб. Сенахlенну, гьарил хlейрар «Игит-нешли» ветаэс. Ишбархlилизиб, кьалли, илди бахъ камли саби. Ил у ахъли ва хlурматличил бихули сари нушала Хьар Махlаргила шилизирси Халимбекова Патlиматли (Гавги) алли ункъли рала ил. Сунела гlямрула юлдаш Халимбейчил барх илини 10 дурхlя баркьили ва ара-сагътили абикьур, хъалицlала бариб, гьарил чула саби бегlти юртаназиб хlеркабирули гlямру дуркlули саби. Илдала дурхlни Мяхlяммадхlябибла, Зубайдатла, Мяхlяммадла, Исбатла, Рукьиятла, Камилла, Мяхlяммадсягlидла, Нарима, Насибатла, Исламла 27 дурхlя леб, дурхlнала дурхlнира 27 леб. Берхъибси пергер хъалибарг саби ил, илхlелира разиси, далай-делхъ дигуси, чинабалра балбикибси. Ил хъалибаргли культурализи халаси пай кабихьиб, хъалибаргла ансамбль бархли акlахъубли леб.

Чула дурхlнас гlибратлатили бетаур илдала бегlти. Чучибад акlубти дурхlни жагали абикьес чинаб-дигара бузули гlямру деркlиб илданира. Халимбей гьундурала отделлизив, итхlелила Хlямид Тlалхlятла уличилси совхозлизив шофёрли, гlур парткомли узули калун, Патlимат шилизибси дурхlнала анхъла заведующаяли рузи. Сунела дурхlначиван дигиличил ририб ил лебилра биштlатачил. Ишбархlилизиб илди кlелра бамсриихъули хъулиб паргъатли саби. Дурхlнани бегlтала юртличи гьуни гьеч хъумхlерту, илдала арадеш, аги-кьяйда ахтардидарес зумали музабулхъан, саби чучи шадиб арбику.

Гьалабван биалли илдала дурхlни бегlтала юртлизи разиси анцlбукьлис цалабикиб, буралли бегlти 60 дус барх хlербиънила шадлихъличи. Шадлихъуни биалли илдани дахъ жагали дурадуркlули бирар. Юрт разидешлизи гlелабушиб Москва, Ростов, Мяхlячкъала, Избербаш шагьуртазибад, районна шимазибад бакlибти дурхlнани, узи-уршили ва юлдаш-тянишунани. Агь, бегlтала разидеш, чула дурхlнани пикрибарили дураберкlибси ил балбуцличи.

Байрам ибхьули гъайухъунси Бурдекила шила администрацияла бекl М.Мяхlяммадовли мубаракла жагати гъай дуриб. Гlур илар гъайрухъунси районнизибси культурала ва бамсриихъуси Центрла директор З.Магьдиеванира мубаракла пергер дугьби дуриб ва районна Бекlла шайзирад юбиляртас вавнала хала ва савгъат дедиб. Мубаракла дугьбачил илаб гъайбухъун Л.Гlяликьадиев, М.Мирзаев, М-Хl.Гlябдуллаев, Х.Азиев, С.Халимбекова, А.Мяхlяммадова, Гlярапат ва цархlилтира, лебталалра уми дурес хlейрар. Чула илцадра халаси хlурматбарибтас баркалла багьахъур Халимбейли ва Патlиматли.

Илгъуна шадлихъ дацlти гъайличиб кахlелун. Берк-бержли гъятlдиэсли даршибти столти-алав кабиили лебтанилра арцахъур жагати далуйти, демжахъур делхъани, дуриб масхурти-марти. Кьанси заманаличи бикайчи гlералгьутири разидешла макьамти илдала юртлизирад. Дигулра ил наслу гьатlира халабаили, берхъили ила цалабикибти лебтанилра саби 60 дус барх хlербиънила шадлихъ дурабуркlули. Арадешличилти гlямру деркlаб «Игит-неш» Патlиматли гlуррара. Ил 8-ибил Мартла хьунул адамтала байрамличилра мубаракрирулра нуша лебтанилра.

С.Халимбекова, шила библиотекала заведующая, ДР-ла культурала рурибси хlянчизар

Суратуназиб: шадлихъличиб

Конкурс

Дудешуни гьанбиркахъули

Гьалабван районна культурала ва бамсриихъуси Центрлизиб «Нушала дудешуни гьанбиркахъули» ибси уличилси Ватlайчила ва дургъбачила далуйтала конкурс бетерхур. Илизир районна лерилра шимазибадти жагьилтани бутlакьяндеш дариб. Конкурс культурала ва бамсриихъуси Центрли ва районнизибси жагьилтала комитетли барх дураберкlибсири. Ил дураберкlибсири чеалкlуси наслула Ватlайчи, халкьличи, гъабзадешличи диги адикьес ва жагьилтала пагьмурти гьаргдарес ва гlердуцес ибси мурадличил.

Конкурс ибхьули гъайрухъунси культурала ва бамсриихъуси Центрла директор З.Магьдиевани конкурс дурабуркlнила мурадличила аргъахъиб, Чячянтазир, Первомайсклизир диубти анцlбукьуначила, Афганистайзирад нушала гlяскурти чардухъунна 27 дус дикниличила буриб, лебтасалра гьарбизуни далгун.

Конкурслизир 20 урши-рурсили бутlакьяндеш дариб. Бурес чебиркур иш яргализиб дураберкlибси конкурсличи бакlибти уршби-рурсби гьачамалрайчиб ункъли хlядурбиъниличила, чуни тема хlясибли хlекьли жагати далуйти делчlниличила. Чум-чумра урши-рурсила зайдухъун къугъати далуйти. Иш яргализив цалра бутlакьянчи аги ункъли кьиматлахlевареси.

Конкурс таманбиубли гlергъи илала итогуни каиб. Итогуни уршбала ва рурсбала декlарли каиб. Уршби ургаб цаибил мер буциб Убяхl Мулебкlивадси Гlябдусамад Гlялиевли ва Миглакьасимахьилизивадси Рабазан Сягlидовли. Кlиибил мер буциб Гlяялизимахьилизивадси Арслан Хlямидовли ва Хlурхъила шилизивадси Сункъур Халимбейкьадиевли. Хlябъибил мер – Кьадиркентлизивадси Мяхlяммад Гlялихановли. Хlербикlутала шайзибадси призличи лайикьикиб Миглакьасимахьилизивадси Шамил Мутlалимов.

Рурсби ургаб цаибил мерличи лайикьрикиб Къянасирагьирадси Заира Мяхlяммадова, кlиибил мерличи – Кичихlямрирадси Хlулаймат Гlялиева, хlябъибил мерличи – Бурдекирадси Зугьра Мяхlяммадова ва Мургукирадси Разият Ханакаева.

Хlербикlутала шайзибадси призличи лайикьрикиб Краснопартизансклизирадси Хадижат Бяхlямадова.

Конкурсличир гьаларти мерани дуцибти Хlурматла грамотабачил шабагъатлабариб.

Нушала корр

Суратуназиб: конкурсла бутlакьянчиби

Суратуни Д-Хl. Даудовли касибти сари

Похожие работы:

«Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Санкт-Петербургскии государственныи университет Филологический факультет Жоссан Алиса Сергеевна Особенности терминосистемы "Туризм и гостиничный бизнес" в испанском языке Выпускная квал...»

«Информация о членах редколлегии1. Решетников Владимир Анатольевич2. Военно-медицинский факультет при Саратовском медицинском институте, по специальности лечебно-профилактическое дело, 1983 г.3. Кандидат медицинских наук – 1990 г.;...»

«Егорова В.А.ЛЮБОВЬ В ИНТЕРПРЕТАЦИИ ФРЕДЕРИКА БЕГБЕДЕРА "Все продается: любовь, искусство, планета Земля, вы, я", – утверждает Фредерик Бегбедер [1, 2]. В мире, единственной ценностью которого являются деньги, чувства – своего...»

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ" Кафедра "Экономическая информатика"ИНФОРМАТИКА Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов специальности 1-27 02 01 "Тра...»

«Приложение к рабочей программе "Мировая экономика"МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТЭКОНОМИКИ И СЕРВИСАКАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА...»

«Современная Астрахань была основана 450 лет назад, в 1558 году, и является древнейшим русским городом Нижнего Поволжья. Основанию Астрахани предшествовала упорная борьба русского государства...»

«Организация Объединенных Наций ECE/ FILLIN Введите символ после ЕCE/ \* MERGEFORMAT TRANS/WP.29/1126 Экономический и Социальный Совет Distr.: FORMDROPDOWN 13 December 2016Russian Original: FORMDROPDOWN Европейская экономическая комиссия Комитет по внутреннему транспорту Всемирный фо...»

«ГБОУ АО "Северодвинская СКОШИ" Внеклассное мероприятие "Путешествие в страну Экономика" для учащихся 5 – 7 классов Разработала: Барминская З.И. Северодвинск • 2014 Цель: Познакомить учащихся с основами экономического в...»

«ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27 декабря 2014 г. N 1585ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГОБЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИНА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННО...»

«Харитонова Людмила Ильинична Год и дата рождения 26.10.1956г. Место проживания -  г. Москва Место рождения -   г. Москва Возраст 57лет. Игровой возраст:  48-55 лет Рост: -  160 см Веc – 60 кг Цвет волос -  русый Цвет глаз -  зеленые Тип внешности славянский Национальность русский Размер одежды : 46-48 Размер бюста  -  80 ВРазмер об...»

«МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КИЧМЕНГСКО-ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИРЕШЕНИЕ от 07.05.2014 № 51 с. Кичменгский Городок О внесении изменений в решение Муниципального Собран...»
 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.