INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«1. Натрий фторидіндегі химиялы байланыс трі A) металды B) коваленттік полюсті C) коваленттік полюссіз D) сутектік E) ионды 2. Химиялы реакцияны жылдамдыына температураны серін анытаан алым ...»

ХИМИЯ

Нсау: «Сізге берілген бес жауап нсасындаы бір дрыс жауапты тадауа арналан тапсырмалар беріледі».

1. Натрий фторидіндегі химиялы байланыс трі

A) металды

B) коваленттік полюсті

C) коваленттік полюссіз

D) сутектік

E) ионды

2. Химиялы реакцияны жылдамдыына температураны серін анытаан алым

A) Д.И.Сокольский

B) Вант-Гофф

C) А.М.Бутлеров

D) И.А.Каблуков

E) М.И.Усанович

3. Бір мезгілде сулы ерітіндіде бірге бола алатын иондар атары

A) H+, Fe2+, Cl-, OH-

B) Na+, Ba2+,, OH-

C) Ag+, K+, Cl-, OH-

D) Ba2+, Na+, CO32-, Cl-

E) H3O+, NH+4, HSO-4,

4. Тас кмірді ауа атысынсыз ыздырса, тзіледі

A) графит

B) шайыр

C) газ

D) асфальт

E) кокс

5. Ккіртті электронды формуласы

A)

B)

C)

D)

E)

6. Аммиакты сулы ерітіндісіндегі ортасы

A) ышылды

B) лсіз ышылды

C) лсіз негіздік

D) сілтілік

E) бейтарап

7. Белокты мономері

A) карбон ышылдары

B) кмірсулар

C) оксиышылдар

D) нуклеин ышылдары

E) амин ышылдары

8. Вюрц реакциясымен алынатын кмірсутек

A)

B)

C)

D)

E)

9. Бензол молекуласындаы байланыс зындыыA) 1,154 нм

B) 1,140 нм

C) 0,136 нм

D) 0,134 нм

E) 0,140 нм

10. Ас содасындаы оттекті массалы лесі

A) 45 %

B) 43 %

C) 50 %

D) 57 %

E) 49 %

11. айтымды реакция тедеуі 2H2 + О2 2H2О.

Тепе-тедік орналасанда заттарды концентрациясы [О2] = 0,5 моль/л,

[H2]= 1,2 моль/л, [H2О] = 1,4 моль/л болса, тепе-тедік константасы

A) 2,68

B) 2,66

C) 2,70

D) 2,72

E) 2,74

12. Массасы 12,8 г металл артыымен алынан концентрациялы азот ышылымен рекеттескенде 8,96 л (.ж.) оыр тсті газ блінді жне тотыу дрежесі +2 болатын металл тзы тзіледі. Бл металл

A) Sr

B) Сu

C) Ва

D) Zn

E) Са

13. згерістегі, Х жне У заттары

A)

B)

C)

D)

E)

14. -аминобутан ышылыны молярлы массасы

A) 81 г/моль

B) 104 г/моль

C) 70 г/моль

D) 103 г/моль

E) 74 г/моль

15. Массасы 48,1 г этилформиат гидролизі кезінде тзілген этил спиртіні массасы

A) 29,9

B) 31,1

C) 28,8

D) 32,2

E) 27,7

16. Сйек рамындаы 60% минералды тз бар, ол мытылы асиет береді. Сйекті тз ышылы ертіндісінде стаса, ол сынбайды, иіледі, себебі

A) кальций тздары млде жо

B) кальций тздары ышылда ерімейді

C) кальций тздары иілгіштік асиет береді

D) кальций тздарыны млшері аз

E) кальций тздары ышылда еріп, тек органикалы зат алады

17. Реакцияны кинетикалы тедеуі бойынша, егер А затыны концентрациясын 3 есе арттырса, реакция жылдамдыы

A) 6 есе кемиді

B) 9 есе артады

C) 5 есе артады

D) 9 есе кемиді

E) 6 есе артады

18. Тмендегі згерістер нтижесінде тзілген Х заты

А + В = Х;

A)

B)

C)

D)

E)

19. згерістердегі А жне В заттары:

Этилен сірке ышылы AB

A) метиламин, сіркеышылы

B) аминсірке ышылы, хлорышылы

C) хлорсірке ышылы, глицин

D) хлорсірке ышылы, метиламин

E) хлорметан, сіркеышылы

20. Органикалы затты 6,9 грамын жаанда 13,3 г кміртек (IV) оксидімен

8,1 г су тзілді. Ауамен салыстырандаы тыыздыы 1,59 – а те

болатын спиртті молекулалы формуласы

A)

B)

C)

D)

E)

Нсау: «Сізге бір немесе бірнеше дрыс жауабы бар тест тапсырмасы беріледі».

21. Ауаны рамында кездесетін траты газ(дар)

A) кмірышыл газы

B) азот оксидтері

C) азот

D) оттек

E) хлор

F) хлорсутек газы

G) ккіртсутек газы

H) сутек газы

22. Атомды кристалл торы тн заттар

A) темір

B) ызыл фосфор

C) сірке суы

D) кміртек диоксиді

E) ант

F) графит

G) су

H) кремний (IV) оксиді

23. Химиялы тепе-тедікке сер ететін фактор(лар)

A) ысым

B) клем

C) тыызды

D) жары

E) температура

F) электр тоы

G) концентрация

H) валенттілік

24. Жай зат трінде кездесетін бейметал(дар)

A) Cl

B) C

C) F

D) Si

E) Na

F) N

G) He

H) Br

25. Табиатта кездеспейтін галоген осылыстары:

A) HCl

B) NaCl

C) HF

D) KCl MgCl26H2O.

E) KJ

F) CaF2

G) NaClKCl

H) KCl

26. Тздара жататын зат(тар)

A) натрий хлориді

B) алюминий гидроксиді

C) азот ышылы

D) мырыш нитраты

E) кальций оксиді

F) барий сульфаты

G) ккіртсутек

H) кйдіргіш натр

27. Орташа молекулалы массасы 500000 болатын изопрен каучугыны полимерлену дрежесі

A) 7796

B) 7233

C) 7463

D) 7353

E) 7693

F) 7253

G) 7350

H) 7483

28. Карбонилді осылыс(тар)

A) фенолдар

B) крделі эфирлер

C) жай эфирлер

D) спирттер

E) карбон ышылдары

F) кетондар

G) аминдер

H) альдегидтер

29. Этиламинге тн асиет(тер)

A) екідайлы асиет крсетеді

B) полимерленеді

C) сулы ерітіндісі индикатор тсін згертеді

D) спиртпен рекеттеседі

E) суда ериді

F) суда ерімейді

G) сілтімен рекеттеседі

H) этанмен рекеттеседі

30. Массасы 37 г нитробензолды тотысыздандыранда, 18,5 г анилин алынды. Анилинні теориялы ммкіндікпен салыстырандаы шыымы

A) 82 %

B) 77 %

C) 66 %

D) 54 %

E) 50 %

F) 38 %

G) 45 %

H) 83 %

31. Сулы ерітіндіде бір мезгілде бола алмайтын ион жптары орналасан атарлар

A) Na+ мен Cl-

B) Na+ мен CO32-

C) Ca2+ мен CO32-

D) K+ пен ОН-

E) Ba2+ пен SO42-

F) Li+ мен NO3-

G) K+ мен S2-

H) Zn2+ пен ОН-

32. Тз ышылымен рекеттесетін метал(дар)

A) кальций

B) сынап

C) платина

D) магний

E) кміс

F) мыс

G) алтын

H) темір

33. айналымын іске асыру шін ажет реагенттерді дрыс берілген атарлары

A) бром, натрий гидроксиді, мыс (ІІ) оксиді, сутек

B) бром, натрий гидроксиді, мыс (ІІ) оксиді, мыс (ІІ) гидроксиді

C) хлор, мыс (ІІ) гидроксиді, мыс (ІІ) оксиді, сутек

D) бром, натрий гидроксиді, мыс (ІІ) оксиді, кальций гидроксиді

E) натрий хлориді, су, мыс (ІІ) оксиді, мыс (ІІ) гидроксиді

F) йодсутек, натрий гидроксиді, мыс (ІІ) оксиді, мыс (ІІ) гидроксиді

G) хлор, натрий гидроксиді, мыс (ІІ) оксиді, кміс оксиді

H) хлор, калий гидроксиді, сутек, кміс оксиді

34. 1 г ккірт жананда тзілген німні массасы, зат млшері

A) 9 г

B) 5 г

C) 0,8 л

D) 0,25 моль

E) 2 г

F) 1 л

G) 0,03 моль

H) 0,7 л

35. Ас тзыны 12% ерітіндісін дайындауа ажет еріген зат пен еріткішті массалары

A) 18 г NaCl жне 212 г H2O

B) 12 г NaCl жне 98 г H2O

C) 20 г NaCl жне 230 г H2O

D) 20 г NaCl жне 180 г H2O

E) 18 г NaCl жне 132 г H2O

F) 12 г NaCl жне 88 г H2O

G) 12 г NaCl жне 100 г H2O

H) 24 г NaCl жне 176 г H2O

36. Массасы 200 г 16%-тік мыс (ІІ) сульфаты калий гидроксидімен рекеттескенде тзілген тнбаны шыымы 90% болса, онда оны массасы

A) 12,46 г

B) 14,71 г

C) 17,64 г

D) 19,60 г

E) 19,06 г

F) 11,38 г

G) 11,73 г

H) 13,40 г

37. Ионды байланыс тзетін заттар

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)

H)

38. Ккірт тотытырыш та, тотысыздандырыш асиет крсететін реакциялар

A) SO2+2H2S = 3S + 2H2O

B) S + 2Н2SO4 = 3SO2 +2H2O

C) 2H2S+ 3O2 = 2SO2+2H2O

D) 5SO3 + 2P P2O5 + 5SO2

E) 2H2S+ O2 = 2S+2H2O

F) 2SO2 + O2 = 2SO3

G) H2SO3 + I2 + H2O H2SO4 + 2HI

H) 3S + 6NaOH = 2Na2S + Na2SO3+ 3H2O

39. CH3 –CH3 A B C D E NH2–CH2–COOH

згеріс схемасындаы A, B, C, D, E бола алатын заттарды дрыс берілген атар(лар)ы:

A) этилен, ацетилен, сірке альдегиді, сірке ышылы, хлорсірке ышылы

B) этилен, этил спирті, сірке альдегиді, сірке ышылы, метиламин

C) этилен, этил спирті, сірке альдегиді, сірке ышылы, этиламин

D) бромэтан, этил спирті, сірке альдегиді, фторсірке ышылы, сірке ышылы

E) бромэтан, этил спирті, сірке альдегиді, сірке ышылы, фторсірке ышылы

F) ацетилен, сірке альдегиді, этилен, сірке ышылы, хлорсірке ышылы

G) метан, ацетилен, сірке альдегиді, сірке ышылы, фторсірке ышылы

H) этилен, этил спирті, сірке альдегиді, сірке ышылы, хлорсірке ышылы

40. Массасы 13,8 г этанол 28 г мыс (ІІ) оксидімен рекеттескенде 9,24 г альдегид алынды. Алынан альдегидті теориямен салыстырандаы шыымы

A) 77,0 %

B) 60,0 %

C) 62,7 %

D) 79,3 %

E) 78,2 %

F) 70,0 %

G) 72,2 %

H) 65,1 %

Похожие работы:

«Календарное тематическое планирование по курсу "Химия – 11 класс" к учебнику "Химия – 11 класс. Базовый уровень", автор О.С. Габриелян 2014 год Программа курса химии для 8 -11 классов общеобразовательных учреждений авт. О.С. Габриелян, 2009 г. (соответствует федеральному компоненту госу...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАДанная рабочая учебная программа по курсу "Окружающий мир" составлена на основании следующих нормативных документов: Закон "Об образовании" №273-ФЗ от 29.12.12 Федеральный государствен...»

«Мультимедийный урок по теме: "Кристаллические решётки" 8класс Цель урока: сформировать у учащихся представление о том, что свойства веществ зависят не только от того, какие частицы образуют вещество, но и от того, как эти частицы располагаются в в...»

«Зачетная работа по дисциплине Основы материаловедения по профессии Сварщик Вариант 1 № Задание Распределите материалы на три группы. Ответ обоснуйте. Сталь, олово, чугун, сера, латунь, кислород, марганец, медь, железо, фосфор. Распределите вещества по типу строения. Укажите, что такое аморфность. Зо...»

«ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа по химии разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования по химии одобренным совместным решением коллегии Минобразо...»

«Согласовано: Утверждаю: Председатель профкома Директор МОУ "СОРМШ №7" МОУ "СОРМШ №7" _ Твиченко А.А. _ Ерасова С.В. ""20_г. ""20_г. ИНСТРУКЦИЯ № по охране труда для лаборанта кабинета химии в МОУ "СОРМШ №7" г. Дубоссары I. Общие требования безопасности1. К работе допускаются лица обоего пола, достигшие...»

«*** *** *** Лениво развалившись в любимом кресле, Люциус Малфой чуть насмешливо наблюдал за своим лучшим другом, раздраженно вышагивающим по его кабинету. Профессор алхимии в Хогвартсе Северус Снейп сейчас больше всего напоминал рассерженную змею. Шипел, по крайней мере, очень похоже.Нет, Люц, ты представляешь, наконец, ост...»

«5.Семенова С. Полюса русской души и русской идеи в поэзии С. Есенина // Семенова С. Метафизика русской литературы: В 2 т. Т. 1. -М., 2004. -С. 359-390.6.Сигов В.К. "Здравый смысл" в поэзии Сергея Ес...»

«Заявка на участие в конкурсе "70 лучших учеников" Басюк Екатерина, 17 лет, 10 класс Муниципальное общеобразовательное учреждение "Гимназия №6" г.Воркуты 70290 www. [email protected]Перечень представляемых копий документов и материалов № Наименование Уровень Степень Дополнительная информация 1 Сертификат участника первого э...»

«Итоговый тест по математике, 7 класс в формате ОГЭ Рейтинг формируется путём подсчёта общего количества баллов, полученных учащимися за выполнение первой и второй частей работы. За каждое верно решенное задание первой части учащемуся начисляется 1 балл. Во второй части работы около каждого задания указано количество баллов, которые засчиты...»
 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.