INFO.Z-PDF.RU
БИБЛИОТЕКА  БЕСПЛАТНЫХ  МАТЕРИАЛОВ - Интернет документы
 

«Баш къараманларынынъ табиат чизгилерини бельгилемек. Корьгезмелер: презентациялар, джумлелер. Дерснинъ кетишатыТешкилий къысым. Селямлашув. Хорнен бойле сёзлер айтыла: Чанъ чалына, чанъ ...»

Дерснинъ мевзусы: А. Ильмий «Къуртчу Бекирчик» - II къысымМакъсадлар:А. Илъмийнинъ эсери эсасында талебелернинъ окъув алышкъанлыкъларыны инкишаф этгирмек, лугьат байлыгъыны арттырмакъ.

Къараманнынъ рухий дюльберлигини косьтерип балаларда эмекке, зенаатны огренювге мусбет му- насебетни тербиелемек.

Баш къараманларынынъ табиат чизгилерини бельгилемек.

Корьгезмелер: презентациялар, джумлелер.

Дерснинъ кетишатыТешкилий къысым. Селямлашув. Хорнен бойле сёзлер айтыла:

Чанъ чалына, чанъ чалына!

Эм буюкни, эм баланыИш, окъувгъа чагьыра.

1. Эр бир сёзни сагъдан - солгъа окъумакъ. Къ, гь, дж, нъ - бирер ариф сайылгъаныны унутманъыз!

къалоссолакътрукълаббалкъуртрекеш - шекер

къылыджачгьаббагъчаджылыкъыджлаббалджызуот кечеччечек тозутепессепетБу эписи сезлерни не бирлештире, насыл боджек (насекомое)? - балкъурт.

Талебелернинъ бильгилерини актуаллештирюв. Окъув мелекелерини инкишаф этейик.

2. Тез окъумагъа огренмек ичюн «Басыммашина- сы» усулыны кечирейик (сёзлер экранда пейда ола, бираз вакъыттан сонъ ёкъ ола (слайд №2). Насыл сёзлер ве сёз бирикмелери акъылынъызда къалды, не къадар сёз эр биринъиз хатырлап ола?

ишнинъ устасы солакъ балы

меракълы адам чйль чечеклери балджы Амет бал топлады къурт ювалары джыйнакълы

зеэрли ине дикъкъатлысерт юнненбетликэв хызметлери къокъулы Бу сёзлер сизге танышмы? Насыл икяеде оларны раст кетирдинъиз? (А. Ильмий «Къуртчу Бекирчик» икяесинде)3.Раатлыкь дакъкьасы. «Дёрт табиат адиееси». Бугуньки талимнинъ арекетлери табиатта олгъан дёрт адисени ифаделей - ер, кок. су в, атеш. Мен «Ер» десем - сизлер отураджакъсыз, «Сув» десем къолларынъызны огге узатасыз ялдагъан киби аре- кетлер япасыз, «Ава» десем, сиз аякъ пармакъла- рына таянып къолларынъызны тёпеге узатасынъыз, эгер «Атеш» десем, къолларынъызны сагъгьа - солгьа узатын айландыраджакъсыз. Дикъкъатлы олунъыз.

4.Эв вазифесини тешкерюв, Кечкен дерсте сизлер Абляким Ильмийнинъ иджадынен ве онынъ «Къуртчу Бекирчик» икяесининъ биринджи къысмынен таныш олдынъыз. Суаллерге джевап беринъиз:

-Абляким Ильмий, онынъ иджады акъкъында не айтмакъ мумкюн?

-А. Ильмий насыл повестлерни язды?

-«Къуртчу Бекирчик» икяесининъ 1-нджи къысмында ким акъкъында айтыла? Баш къараманы ким?

-Амет агьа ненен меракълана эди?

-Онынъ лагьабы насыл эди? (балджы) Не ичюн?

-Амет агьа акъкъында не айтмакъ мумкюн ? О насыл адам эди?

-Икяеден Амет агьа акъкъында парчаны тапып окъунъыз.

-Амет агъанынъ насыл табиат чизгилерини айта билесиз? Келинъиз, берильген сыфатлардан Амет агьагъа келишкен сойларыны сечип алайыкъ

Шефкъатлы -отзывчивый

Гъайретли – усердный

Месулиетли - ответственный

Мераметли – добрый

Виджданлы – добросовестный

Ш. Янъы мевзуны анълатув. Бугунь биз А. Ильмийнинъ «Къуртчу Бекирчик» икяесининъ 2-нджи къысмынен таныш оладжакъмыз.

Лугьат иши. Икяени окъумаздан эвель янъы сезлерни дефтерге язып алынъмз, чюнки олар дерси- мизнинъ девамында расткеледжек.

Тул - вдова

Боллу къ- изобилие

Сукъланмакъ - завидовать

Феда - самоотверженный

Ильтифатлы - отзывчивый

Бу икяеде даа бир баш къараман бар, ким олгъа- ныны шимди биз бераберликте билирмиз, Окъумаз¬дан эвель сизлерге суаль берем: янъы къараманны ве Амет агьаны не багьлай?

2.Икяенинъ П къысмынен танышув. Метинни бир-эки яхшы окъугьан талебе окьуй.

Козьлеринъиз болдургъандыр, келинъиз азчыкъ раатланайыкъ.

Икяемизге къайтамыз. Демек, экинджи къысым- да ким акъкъында айтыла? Бекир насыл къорантада осе? Онынъ яшайышы акъкъында икяеден парча¬ны тапып окъунъыз. Икяени окъумаздан эвель мен сизге суаль берген эдим: Янъы къараманны ве Амет агьаны не багьлай? (балкъуртларгъа олгъан меракъ). Не ичюн бала балкъуртчы олмагьа истей? Ресимге бакъынъыз (слайд №19), кимни коресиз? Не ичюн Бекир меракънен бакъа? Келинъиз, Бекирнинъ та¬биат чизгилерини бельгилейик (слайд № 20):

Арекетчен (подвижный, деятельный); келеджек- ни коре бильген (дальновидный); исрарлы (настой-чивый); акъыллы; тирнекли (усердный); тырыш- къан (старательный).

3.Балкъуртлар акъкъында янъы малюмат Та- лебелерге джумлелер даркъатыла. Олар невбетнен джумлелерни окъуйлар, оджа базы сёзлернинъ ма- насыны, керек олса, анълата. Балалар. джумленинъ мундериджесине коре учь группагъа болюшмек ве муайен ресим янында турмакъ кереклер (ресимлер- ни № 23. 24. 25 слайдларда коръмеге мумкюн).

Балкъуртнынь омюри1.Балкъуртлар язда 30 - 50 кунь яшайлар, къышта исе бир къач ай яшап олалар.

2.Балкъуртлар бутюн яз бою турмадан чалы- шалар. Къышта сувукъ олгъанда, уюшип къалалар.

3.Балкъуртчы тютюн ярдымынен балкъурт- ларны тынчландыра, чюнки олар тютюнни дуйып, янгъын башлады деп беллейлер.

4.Бир кило бал джыймакъ ичюн балкъурт 4500 кере учып къайтмакъ ве 6-10 миллион чечек- тен нектар алмакъ керек.

5.Кучьлю балкъуртлар аилеси бир кунь дева¬мында 5-10 кг бал джыя.

Балкъурнынъ тышкъы корюнюши1.Балкьуртнынъ тени сары ренкли, къара ёлакълары бар. Балкъуртнынъ узунлыгьы - 12-14 мм, юксеклиги - 6 мм, агьырлыгъы - 100 - 110 мг, учув тезлиги - 60 км/саат.

2.Балкъуртнынъ кевдеси тыштан тюклернен къапалгьан, олар боджекни тоздан сакълайлар. Арт аякъларынен балкъурт япышкъан кирни темизлей.

3.Балкъуртларнынъ тюклери осюмликлерни тозламакъ ичюн ярдым эте.

4.Балкъуртнынъ эписи мучелери, аякълары, агьыз аппараты, чечек тозуны ве нектарны топламакъ ичюн келише.

5.Балкъуртлар яхшы корелер, эшителер. къокъу. лезетни дуялар, араретнинъ денъиш- кенини сезелер.

6.Балкъуртлар учкъаида оларнынъ къанатлары саниеде 400-450 къадар арекет этелер.

Балнынъ файдасы1.Балкъурт балы пек файдалыдыр. Эким ве алимлер айткъанларына коре, бал инсаннынъ омюрини узата.

2.Бал ашкъазангьа яхшы тесир эте, кучьлю ок- сюрювни, тымавны азлата.

3.Балда чешит витамин ве микроэлементлер бар, олар акъджигер, козь хасталыкъларыны деваламагъа ярдым этелер.

4.Балкъуртнынъ зеэри пек файдалыдыр, синъ- ир хасталыкъларгьа къаршы оны кьуллана- лар, косметикада ишлетелер.

5.Балнынъ юкълатыджы эффекти чокътыр. Бу шифалы иляджны акъшам ичсенъиз раат юкъларсыз.

Нетидже: Бугунъ дерсте биз А. Ильмийнинъ «Къуртчу Бекирчик» икяесини окъуп битирдик, Бекирнен якъынджа таныш олдыкъ, Амет агъа ве Бекирнинъ табиат чизгилерини талиль эттик. Икяени окъуп, Амет агъа Бекирге яхшылыкъны огреткен инсанлардан олгьаныны коремиз.

Икяеден гьайры биз дерсте балкъуртлар акъ¬къында меракълы малюматны эшиттик, бу боджеклер пек файдалы олгьаныны бильдик.

V.Эвге вазифе. Янъы сёзлерни эзберлемек. «Къуртчу Бекирчик» икяесининъ экинджи къысмы- ны окъуп, икяе этмек.

VI.Баалав. Оджа талебелерге баалар къоя, изаатлай. Сонъ дерске къыймет кесмеге теклиф эте: ралелерде адамнынъ учь чешит кьыяфетини косьтерген ресимлер бар, олар дерсни бегенген, беген- меген ве первасыз къалп.ан адамны тасвирлейлер. Сизинъ кейфинъизге келишкен ресимни сайланъыз ве артывда адынъызны язып, манъа беринъиз.

Похожие работы:

«Особенности монологической и диалогической речи в романе Джерома Дэвида Сэлинджера „The catcher in the rye” Художественная манера Д.Д.Сэлинджера обусловлена тем, что он пишет только о подростке, и не просто о подростке, а об американском юноше конца сороковых – начала пятидесяты...»

«Стратегия Уолта Диснея – мечтай, критикуй, воплощай! Великий мультипликатор был известен тем, что воплощал в реальность все свои идеи. Он не был волшебником, но смог добиться такого успеха, что созданная им компания – The Walt Disney Com...»

«Разработка плана-конспекта урока по литературному чтению в 4 классТема: Д.Н. Мамин-Сибиряк "Приёмыш" Тип урока: урок изучения нового материалаЦели: создать условие для знакомства учащихся с произведением "Приемыш" Д. Н. Мамина – Сибиряка, с жизнью и творчеством писателя; способствовать развитию умения анализир...»

«поддержка и развитие традиций проведения студенческих творческих фестивалей; формирование инновационных методов взаимодействия органов государственной власти и общественных объединений в сфере поддержки студенческого художественного творчества. 3. Сроки проведения ФестиваляФестиваль...»

«О ВАЛЬСЕ Вальс – это танец, который знают все. Один из самых романтичных и любимых танцев всех поколений. Жанр вальса любят композиторы разной направленности. Композиторы-классики (Шопен, Чайковский, Глинка, Прокофьев) широко использовал...»

«Косшынская средняя школа № 2 Тема: Quiz Выполнила: Баймакова Ж.Р. Косшы 2016г. The theme of lesson: QUIZ Тема урока: ВикторинаThe aims of lesson:Цели урока: Educational: to develop oral communication skills; educate and orthographic and grammar skills. Образовательная: развивать навыки устной речи; тренировать навыки орфографии и грамматики Bringi...»

«Черничкин Алексей Александрович Год и дата рождения – 13.09.1982. Место проживания: г. Москва Место рождения: Волгоградская область Возраст: 32 года. Игровой возраст: 25-35 Семейное положение: женат Рост: 182 Вес: 80 Цвет волос: Брюнет Цвет глаз: Карие Тип внешности: Европей...»

«Исследовательский проект по окружающему миру: Самые необычные птицы1.Введение Мы живём в таком большом мире. Вокруг нас столько много разных тайн и загадок. Выбирая тему проекта мне захотелось выбрать тот объект исследования, о котором можно узнать много нового и интересного. И этим объектом...»

«Технологическая карта урока литературы Тема урока: Гринёв и Швабрин. Проблема долга и чести, нравственного выбора. (А.С. Пушкин "Капитанская дочка" Анализ 4 главы "Поединок") Класс: 8 классТип урока: Изучение нового материала.Цели: Опираясь на анализ главы 4, эпизодов, образов, пр...»
 
2018-2023 info.z-pdf.ru - Библиотека бесплатных материалов
Поддержка General Software

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 2-3 рабочих дней удалим его.